Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/30

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭙ 29B]
᭒᭙
ᬓ᭄ᬦᭀᬦ᭄ᬫᬢᬸᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬳᬾᬤᬦ᭄ᬭᬸᬲᬍᬲᬸᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢᬢᬫᬦᬤᬶᬬᭀᬯᬸᬭᬸᬄ᭞ᬩᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬗᬾᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬦᬚ
ᬮ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬶᬯᬂᬳᭀᬮᬶᬄᬦᬫ᭄ᬩᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬬᬸᬭᬸᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬾᬦ᭄ᬲᭂᬕᭂᬃᬳᬩᬸᬮᬦ᭄᭟᭐᭟ᬤᬶᬰᭀᬫ
ᬦᬾᬯᬲ᭄ᬢᬸᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬢᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬤᬶᬗᬚᭂᬂᬩᬾᬓᭂᬩᭀᬳᬮᬫᬯᬶᬦᬾᬩᭂᬮᬂᬫᬮᬶᬄ᭞
ᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬚ᭄ᬯᬧᬸᬭᬸᬕᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬦᬤᬶᬭᬸᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬲᬢᬢᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄ᬩᬲᬂ᭞ᬓᭀᬭᬾᬂᬩᭂᬮᬂᬗᬶᬫᬸᬓᬸ
[᭓᭐ 30A]
ᬲᬳᬶ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬩᬸᬓᬸ᭞ᬲᬢᬢᬲᬓᬶᬢ᭄ᬫᬮᬸᬯᬂ᭟᭐᭟ᬤᬶᬓᬲᭂᬧᬾᬫᬫ᭄ᬬᬭ᭞ᬩᬸᬢᬫᬢᬦᬾᬩᬓᬮ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄ
ᬤᬾᬯᬫᬜᬶᬲᬶᬧᬂ᭞ᬦᭂᬫᬄᬫᬶᬲᬸᬄᬧᬶᬢ᭄ᬭᬳᬩᬶᬢ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬩᬧᬫᭂᬮᬶᬤ᭄ᬲᬳᬶ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬫᬲᬦᬶᬂᬳᬶ
ᬩᬸᬓ᭄᭞ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬄᬩᬓᬢ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬚᬓ᭄᭞ᬤᬶᬓᬾᬢᭀᬦᬾᬜᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬸᬮᬶᬦ᭄᭞ᬧᬬᬸᬗᬮᬾᬦ᭄ᬢᬓᬶᬤᬶᬄᬳᭀ
ᬮᬲ᭄ᬓᬧᬶᬲᬕ᭟᭐᭟ᬤᬶᬳᬗ᭄ᬕᬭᬚᬦ᭄ᬫᬦᬾᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬩᬾᬮᬬᬸᬭᬾᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬮᭀᬓᬤᭂᬓᬧᭂᬦᭂᬗᬦ᭄᭞