Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐
ᬳᬸᬮᬫ᭄ᬳᬲᬸᬦᬾᬫᭂᬮᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬮᬾᬗᬄᬭᬶᬂᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬢ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬤᭂᬲᬓᬶᬢ᭄ᬭᬸᬫ᭄ᬧᬸᬄ᭞ᬭᬯᬸᬄᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬜᬂᬳᬜᬗ
ᬦ᭄᭞ᬓᭀᬭᬾᬂᬤᭂᬓᬄᬕᭂᬭᬓ᭄ᬕᭂᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫᬶᬭᬶᬂᬮᬗᬸ᭞ᬗᬸᬢᬄᬳᬸᬢᬄᬮᬮᬾᬗᭂᬤᬦ᭄᭟᭐᭟ᬫᬮᬶᬄᬫᬸᬮᬕ
ᬮᬓᬶᬦ᭄ᬢᬶᬯᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᬶᬩᬸᬤᬦᬾᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭞ᬓᭂᬤᬶᬲᬭᬦᬾᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬂᬳᬸᬮᬫ᭄ᬳᬮᬸᬦᬾᬓ᭄ᬯᬓᭂᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬦᬶ
ᬓᬫᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬫ᭄ᬩᬯᬶ᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬶᬤᬧᬸᬭᬸᬕ᭄᭞ᬲᬢᬢᭂᬩᭂᬲᬗᬾᬩᭂᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬗᬚᭂᬂᬦᬲᬶ᭞ᬘ
[᭓᭑ 31A]
ᬓᭂᬢ᭄ᬮᬬᬸ᭞ᬗᬾᬦᬓ᭄ᬳᬢᬶᬚᬗ᭄ᬓᭂᬮ᭄ᬓᬧᭀᬓ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᭂᬲ᭄ᬧᬢᬶᬢᬸᬚᬸᬦᬾᬍᬓᬤ᭄᭞ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲᬦᬾᬗᬚᭂᬂᬳᬸᬮ
ᬫ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬳᬸᬮᬫ᭄ᬮᬮᬶᬧᬶᬫᬓᬯᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬳᬸᬮᬫ᭄ᬳᬲᬸᬦᬶᬓᬫᬮᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬓᬚᭂᬕ᭄ᬳᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬲ
ᬓᬶᬢ᭄ᬗᬮᬬᬸᬂ᭞ᬳᬸᬬᭂᬂᬳᬸᬬᭂᬗᬦ᭄ᬲᬳᬸᬭᭂᬗᬲ᭄᭞ᬳᬶᬤᭂᬧᬾᬲᬢᬢᬫᬭᬶᬧᬶᬢ᭄᭞ᬫᭂᬢᬸᬫᬸᬲᬸᬄ᭞ᬓᬧᬶᬲᬕᬜ
ᬓᬶᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭟᭐᭟ᬤᬶᬲᬸᬓ᭄ᬭᬦᬾᬳᬶᬓᬍᬓᬤ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬭᭂᬦᬂᬗᬚᭂᬂᬩᬾᬓᬫ᭄ᬩᬶᬂ᭞ᬳᬬᬫ᭄ᬓᭂᬮᬯᬸᬮᬶᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬓᬓ᭄ᬬ᭞