Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘
ᬧᬸᬭᬭᬶᬂᬳᬶᬤᭂᬧᬾᬚᬦᬶ᭞ᬩᬸᬭᭀᬦᬾᬲᬫᬶᬳᬸᬦᬶᬂ᭞ᬫᬗᬦ᭄ᬗᬶᬦᬸᬫ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬗᬶᬢᬸᬂ᭞ᬓᭀᬯᬮᬲᬸᬩᬤᬤᬶᬧᬗ
ᬦ᭄᭞ᬗᬸᬮᬳᬂᬯᬤᬸᬓᬾᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞ᬩᭀᬬᬮᬶᬗᬸ᭞ᬫᬮᬶᬄᬫ᭄ᬮᬚᬳᬂᬭᬕ᭟᭐᭟ᬬᬦᬶᬂᬓᬾᬳᬫᬯᬸᬓ᭄ᬧᬶᬲ
ᬦ᭄᭞ᬲᬓᬶᬢᬫᬓ᭄ᬮᭀᬲᬳᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬕᬕᬸᬦᬦᬾᬲᬬᬦ᭄ᬢᭂᬮᬄ᭞ᬩᬸᬓᬢᭀᬂᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬮᬶᬫ
ᬓᬓ᭄ᬲᬦᬳᬶᬦ᭄᭞ᬓᬲᬸᬕᬶᬳᬦ᭄ᬫᭂᬢᬸᬭᬶᬩᬸᬢ᭄᭞ᬲᬢᬢᬬᬤᬤᬶᬋᬩᬢ᭄᭞ᬗᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬤᬤᬶᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭞
[᭒᭙ 29A]
ᬫᭂᬢᬸᬩᬶᬗᬸᬂ᭞ᬫᬓᬸᬋᬦᬦ᭄ᬤᬤᬶᬩᭂᬜᬄ᭟᭐᭟ᬦᬸᬚᬸᬋᬤᬶᬢᬾᬚᬦ᭄ᬫᬦᬾᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬤᬶᬗᬚᭂᬂᬩᬾᬚᬸ
ᬮᬶᬢ᭄᭞ᬯᬮᬸᬄᬩᭂᬮᬾᬕᭀᬦᬾᬳᬶᬫ᭄ᬧᬲᬂ᭞ᬲᬮ᭄ᬯᬶᬃᬢᬮᬸᬳᬾᬫᬮᬶᬄ᭞ᬢᭂᬢᭂᬧᬂᬤᬾᬯᬫᬗ᭄ᬤᬳᬾᬮᬶᬂ᭞
ᬤᬶᬓ᭄ᬲᭂᬓᬾᬓᬶᬫᬸᬤ᭄ᬩᬓᬸ᭞ᬧᬦᬗ᭄ᬓᬦᬾᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬦᬫ᭄ᬧᭂᬤᬂᬲᬓᬶᬢᬾᬲᬳᬶ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬭᬸᬗᬸ᭞ᬭᬶᬂᬕᬸ
ᬦᬦᬾᬗᬭᬕᭂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬬᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧᬸᬭᬸᬕᬂ᭞ᬲᬚᬯᬶᬗᬼᬩᭂᬳᬂᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬲᬢᬢᬗᭂᬩᬸᬲ᭄ᬫᬭᭂᬧᬄ᭞ᬗᬶᬩᬸ