Kaca:Bali-lontar-gaguritan-desa-adat-300ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
᭑᭘
ᬢᬢ᭄ᬯᬫᬲᬶ᭟ᬫᬓᬤᬶᬧᬦᬜ᭄ᬚᬸᬂᬩᬢᬸ᭞ᬧᬢᬸᬓᭀᬦ᭄ᬢᬸᬭᬸᬳᬸᬢᬯᬶ᭞ᬦᬶᬓᬳᬾᬮᬶᬗᬂᬗᬦᬸᬢᬂ᭞ᬭᬶᬂᬓᬲᬶᬤᬦ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬜᭂᬓᭂᬄᬲᬯ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬲᬸᬯᬾᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬲᬂᬓ᭄ᬭᬫᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬧᬫᬶᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬾᬰᬦᬾᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸ
ᬓ᭄ᬮᬓ᭄ᬱᬡᬦᬾᬳᬶᬯᬂ᭞ᬦᬋᬧ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬳᬤᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬢᬸᬢ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬬᬂ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬧᬗᬫ᭄ᬧᬸᬭᬫᬮᬶᬄ᭟ᬫᬯᬮᬶᬫᬮᬶᬄᬓᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬦᬯᬸᬃᬲᬗ᭄ᬲᬶ᭞ᬫᬵᬦᬹᬢ᭄ᬧᬭᬋᬫᬦ᭄ᬤᬾᬰ᭞ᬓᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬜ᭄ᬚᬜ᭄ᬚᬶᬫᬮᬶᬄ᭞ᬢᬶᬦᬹᬢ᭄ᬫᬭᬶᬂᬕ
ᬕᬫ᭄ᬩᭂᬮᬦ᭄‌᭞ᬲᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᬯᬶᬕ᭄᭟ᬩ᭄ᬬᭀᬢᬳᬤᬢ᭄ᬲᬦᬾᬫᭂᬢᬸ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬫᬶᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬗᬤᬶᬮᬦ᭄ᬳᬤᬢ᭄ᬰᬷᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬯᬃᬱᬦᬾᬲᬦᬾᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬶᬬᬸᬲᬗᬂᬳᬢᬸᬲ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬓᬮᬶᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬯᬶᬢ᭄᭟ᬫᬭᬶᬂᬩᭂᬘᬶᬓᬂ
ᬫᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬲᬵᬦ᭄ᬢᬸᬓᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᭀᬢᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬳᬤᬢ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬗᬋᬋᬄᬳᬤᬶᬮ᭄᭞ᬲᬵᬦ᭄ᬢᬸᬓᬦ᭄ᬳᬤᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬰᬦ᭄ᬢᬶ᭟ᬩ᭄ᬬᭀᬢᬳᬤᬢ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬍᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢ᭄‌ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬗᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬤᬲᬃᬧᬓᬶ
[᭑᭙ 19A]
ᬮᬶᬢᬦ᭄᭞ᬧᬭᬲ᭄ᬧᬭᭀᬲ᭄ᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭞ᬜᬸᬚᬸᬃᬲᬦᬾᬓᬧᬢᬸᬢᬂ᭞ᬳᬕᬫᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬢᬘᬭᬲᬦᬾᬢᬸᬯᬸᬢ᭄᭞ᬦᬶᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬤᬸᬤᭀᬦᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬗᬯᬶᬢᬶᬃᬂᬩᬦ᭄ᬤᬾᬰᬳᬤᬢ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲᬼᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢ᭄ᬢᬯᬶ᭞ᬲᬦᬾᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩᬤᬸᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬚ
ᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᭀᬧᬶᬦ᭄ᬲᬶ᭟ᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬲᬦᬾᬓᬢᬸᬃ᭞ᬍᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢ᭄ᬓᬲᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬳᬗ᭄ᬕᬧᬫ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬢᬄ᭞ᬲᬦᬾᬓᬧᬢᬸᬢ᭄ᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬮᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬤᬸᬫᬸᬕᬶᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬦᬾᬰᬦ᭄ᬢᬶ᭟ᬢᬍᬃᬓᬤᬸᬮᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬢᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬩ᭄ᬬᭀᬢᬲᬬᬦ᭄ᬓᭂᬤᬶ
ᬓ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦᬦ᭄‌ᬓᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬓᬮᬶᬄᬩᬸᬓᬸᬫᬜᬋᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬓᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᬗ᭄ᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬰᬭᬡᬫᬓᬤᬶᬲᬸᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭟ᬫᬚᭂᬂᬭᬶᬂᬲᬦᬾᬫᬫᬸᬢᬸᬲ᭄᭞ᬧᬗᬤᬶᬮᬦ᭄ᬫᬓᬚᬢᬶ᭞ᬗᬶᬘᬾᬦᬶᬦᬼᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢ᭄᭞ᬫᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩᬶᬦ᭄ᬧᬶᬦᬶᬄᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞
ᬭᬶᬳᬢ᭄ᬓᬮᬶᬓᬮᬦ᭄ᬢᬸᬭᬂ᭞ᬢᬍᬃᬫᬗ᭄ᬤᬓᬮᬾᬤᬗᬶᬦ᭄᭟ᬍᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢᬾᬫᬵᬢᬸᬃ᭞ᬧᬶᬦᬓᬤᬤᭀᬲᬂᬲᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬭᬶᬓᬵᬮᬚᬕᬶᬢᬸᬭᬾᬓ᭄ᬱ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄‌ᬩ᭄ᬬᭀᬢᬲᬦᬾᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂ᭞ᬢᬍᬃᬧᬫᬸᬢᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬳᬤᬢ᭄᭞ᬲᬶᬤᬳᬗ᭄ᬕᭂᬫᬶᬓᬸ