Kaca:Bali-lontar-gaguritan-desa-adat-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙
ᬓᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬳᬸᬕᭂᬃᬳᬸᬕᭂᬃᬓᬢᬸᬃ᭞ᬧᬯᬶᬯᬵᬳᬦ᭄ᬲᬦᬾᬚᬢᬶ᭞ᬢᬍᬃᬳᬤᬢ᭄ᬗᬫᬗ᭄ᬕᭂᬳᬂ᭞ᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬲᬦᬾ᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬫᬢ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬸᬲᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬫᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫᬤᬾᬰᬲᬫᬶ᭟ᬍᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢᬾᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬓᬸᬓᬸᬄᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬲᬮ᭄ᬭᬶᬂ
ᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬭᬶᬓᬮᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬶᬯᬮᬶᬦ᭄᭞ᬳᬯᬶᬕ᭄ᬳᬯᬶᬕ᭄ᬭᬶᬂᬧᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬓᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬤᬲᬃᬫᬓᬾᬮᬶᬗᬶᬦ᭄᭟ᬭᬶᬂᬩ᭄ᬬᭀᬢᬦᬾᬫᬫᬥᬸ᭞ᬲᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷᬭᬶᬳᬶᬦᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬳᬸᬧᬘᬵᬭ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩᬶᬦ᭄᭞ᬧᬘᬂᬓᬳᬸᬧᬘᬭᬬᬂ᭞ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄
ᬧᬶᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄ᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭟ᬧᬫᭂᬓᬲ᭄ᬲᬦᬾᬓᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬧᬭᬶᬲᬤᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬶᬓᬗᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬢᬸᬦᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬗᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬲᬂᬧᬶᬢᬭᬦᬾᬦᬸᬫᬤᬶ᭟ᬭᬶᬂᬧᬯᬶᬯᬳᬵᬦᬾᬘᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬢᬍᬃᬧᬳᬸ
ᬗ᭄ᬕ᭄ᬯᬂᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬦᬲᬂᬓᬧᬭᬶᬲᬤ᭞ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬲᬧᬭᬶᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬩ᭄ᬬᭀᬢ᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬳᬸᬭᬸᬂᬗᬮᬧ᭄ᬭᬩᬶ᭟ᬭᬶᬂᬲᬳᬦᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᭀᬢᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬧᬯᬶᬯᬵᬳᬜᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬳᬦᬹᬢᬂ᭞ᬭᬶᬂᬳᬸᬕᭂᬃᬳᬸᬕᭂᬃ
[᭒᭐ 20A]
ᬦᬾᬚᬢᬶ᭞ᬲᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬫᭂᬤᬮᬂ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬫ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬢᬄᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬳᬸᬕᭂᬃᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬯᬃᬱᬲᬶᬬᬸᬲᬗᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬢᬸᬂᬤᬰᬧᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬦᭀᬫᭂᬃᬲᬶᬓᬶᬓᬫᬃᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬾᬧᬾᬦᭀᬫᭂᬃᬲᬶᬬ᭞ᬯᬃᬱᬢᬶᬕᬂᬩᭂᬦᬂᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞
ᬭᬶᬓᬮᬧᬘᬂᬫᬗᬢᬸᬃ᭞ᬗᬃᬤ᭄ᬤᬶᬚᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄ᬳᬸᬕᭂᬭᬾᬲᬫᬶ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬧᬯᬶᬯᬳᬵᬦ᭄᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬘᬢᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶᬮ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬢᬍᬃᬫᬜᬋᬗᬂ᭞ᬏᬫ᭄‌ᬧᬾᬏᬮ᭄ᬅᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᭀᬧᬶᬦ᭄ᬲᬶ᭟᭐᭟᭚ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬃᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬢᬸᬃᬫᬮᬶᬄ᭞ᬤᬕᬶᬂᬧᬲᬫᬸᬳᬦ᭄ᬳ
ᬤᬢ᭄᭞ᬲᬦᬾᬓᬧᬶᬂᬧᬢ᭄ᬧᬢᬺᬓᭀ᭞ᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬤᬩᬾᬫᬦᬶᬜ᭄ᬘᬧᬂ᭞ᬤᬕᬶᬂᬧᬲᬫᬸᬳᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬘᬸᬢᭂᬢᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭟ᬭᬶᬂᬳᬕᬫᬓᬢᬸᬃᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬓᬲᬲᬸᬮᬸᬄᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬦᬶᬜ᭄ᬘᬧ᭄ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬤᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬓᬾᬫᬯᭀᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬂᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬦᬶᬓᬳᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬫᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬍᬫ᭄ᬩᬕᬳᬤᬢ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬲᬓᬶᬂᬲᭀᬯᬂᬓᬘᬫᬢᬦ᭄᭟ᬕᬸᬭᬸᬯᬶᬰᬾᬱᬗᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬫᬗ᭄ᬕᬮᬳᬕᬫ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧ᭄ᬭᭀᬧᬶᬦ᭄ᬲᬶᬋᬓᭀ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬫᬮᬶᬄᬓ