Kaca:Bali-lontar-gaguritan-desa-adat-300ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
ᬭᬶᬂᬳᬕᬫᬧᬭᬶᬲᬤ᭞ᬲᬦᬾᬧᬢᬸᬢ᭄ᬫᬶᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭟ᬢᬦᬄᬲᬦᬾᬧᬘᬂᬍᬩᬸᬃ᭞ᬭᬶᬂᬳᬓ᭄ᬢᭂᬳᬤᭀᬮ᭄ᬳᬯᭂᬮᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬳᬶᬩᬦ᭄ᬤᬾᬰᬳᬤᬢ᭄᭞ᬲᬋᬂᬧᬓᬲᬾᬄᬗᬶᬘᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᭂᬂᬳᬢᬸᬃᬓᬤᬤᭀᬲᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬜᬸᬗ᭄ᬓᬦᬶᬦ᭄᭟ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬬᭀ
ᬢᬲᬶᬤ᭄ᬥᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬢᬦᬄᬳᬤᬢ᭄‌ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬗ᭄ᬭᬸᬩᬄᬲ᭄ᬢᬢᬸᬲ᭄ᬓᬮᬶᬄᬗᬭᬧ᭄᭞ᬢᬍᬃᬧᬭᬸᬫᬦ᭄ᬫᬃᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬕᭂᬦᬄ᭞ᬤᬸᬤᭀᬦᬦᬾᬲᬦᬾᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬯᬾᬦᬵᬢᬵᬳᬾᬦᬵᬳᬾᬧᬶᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬤᬾᬰᬳᬤᬢᬼᬲ᭄ᬢᬭᬶ᭞ᬢᬸᬦᬲ᭄ᬭᬶᬂᬕᬸᬭᬸᬯᬶᬰᬾᬱ᭞
ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬳᬶᬘ᭄ᬙᬾᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬾᬰᬳᬤᬢ᭄ᬓᬓᬸᬓᬸᬳᬂ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬩᬤᬦ᭄ᬳᬸᬓᬸᬫ᭄‌ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟ᬢᬍᬃᬬᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬶᬦᬸᬓᬸᬄ᭞ᬮᬦ᭄ᬢᬸᬭᬂᬢᬸᬦᬲᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄‌ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬯᬢᭂᬲᬂ᭞ᬧᬤᬺᬯᬾᬦ᭄ᬤᬾᬰᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬮᬗᬦ᭄ᬤᬾᬰᬳᬤᬢ᭄᭞ᬲᬋᬂᬧᬮ
ᬩᬦᬾᬫᬮᬶᬄ᭟ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬧᬶᬢ᭄ᬭᬬᬚ᭄ᬜᬓᬢᬸᬃ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬫᬸᬢᬸᬲ᭄ᬭᬶᬂᬢ᭄ᬭᬶᬫᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬦᬾᬦᬺᬯᬾᬦᬂᬓᬧᬶᬂᬲᬶᬓᬶ᭞ᬓᬢᬸᬮᬸᬂᬓ᭄ᬭᬫᬤᬾᬰ᭞ᬧᬫᬸᬧᬸᬢᬾᬭᬶᬂᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬳᬤᬢ᭄ᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬓᬢᬸᬃ᭞ᬓᬲᬾᬢ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬢᬺᬧ᭄ᬢᬶ᭞
[᭑᭘ 18A]
ᬜᬶᬳ᭄ᬦᬬᬂᬭᬲᬭᬶᬂᬤᬸᬳ᭄ᬓ᭞ᬲᬋᬂᬲᬫᬶᬫᬶᬓᬬᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬧᬢᬸᬢ᭄ᬗᬭᬧ᭄ᬲᬯ᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬳᬚᬄᬢᬢ᭄ᬯᬫᬲᬶ᭟ᬧᬤᬾᬯᬰᬦ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬓᬢᬸᬃ᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬲ᭄ᬧᬭᬸᬫᬦ᭄‌ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬘᬧ᭄ᬢᬕᬫ᭞ᬭᬶᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬗᬩᬾᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬢᬸᬦᬲᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬳᬸᬧ
ᬓᬭᬲᬋᬂᬲᬫᬶ᭟ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬱᬾᬢ᭄ᬭᬢᬍᬃᬓᬢᬸᬃ᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬲᬦᬾᬗᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂᬩᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄‌ᬰ᭄ᬭᬡᬳᬸᬧᬘᬵᬭ᭞ᬗᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭟ᬬᬦᬶᬂᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬦᬾᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᭂᬦ᭄ᬫᬦᬹᬢ᭄᭞ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬧᬘᬂ
ᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬓᬧᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬲᬋᬂᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬢᬸᬢ᭄ᬦᬶᬦᬸᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬕᬫᬦᬾᬓᬫᬗ᭄ᬕᭂᬳᬂ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬧᬢᬸᬢ᭄‌ᬯᬶᬓᬦᬶᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩ᭄ᬬᭀᬢᬧᬓᬾᬯᬸᬄ᭞ᬭᬶᬂᬫᭂᬦ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬲᬯᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩᬶᬦ᭄‌ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢᬂᬩᬯᭀ
ᬲᬾᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᬤᬸᬭᬸᬗᬾᬓᬫᬃᬕ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬯᬾᬘᬶ᭟ᬲᬂᬓ᭄ᬭᬫᬲᬦᬾᬓᬳᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱᬶᬗ᭄ᬲᬮ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬯᬶᬕ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬤᬤᭀᬲᬂ᭞ᬗᬸᬩᬸᬃᬭᬶᬂᬲᬾᬢ᭄ᬭᬦᬾᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂᬤᬲᬃᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬫᬦᬹᬢ᭄ᬳᬚᬄ