Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/47

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭖ 46B]
᭔᭖᭞
᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬓᬧᭂᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬮᬶᬭᬶᬂ᭞ᬩᬧᬓᬮᬂᬓ᭄ᬬᬓᭀᬭᬯᬸᬄ᭞ᬤᬶᬦᬶᬧᬳᭂᬓᬂᬫᬦᭂᬕᬓ᭄᭞ᬫᬾᬫᬾᬓᬮᬶᬓᬶᬓᬧᬸᬭᬶ᭞ᬓᭂᬫᬵᬗ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬧᬋᬓ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬫᬶᬲᭀᬃᬬ᭄ᬬᬵ
᭟᭐᭟ᬫᬾᬦ᭄ᬓᬮᬶᬓᬶᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬤᬾᬯᬵᬚᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬸᬭ᭞ᬲᬋᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬤᬾᬯᬶ᭞ᬤᬾ ᬯᬶᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬶᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬫᬾ ᬦ᭄ᬓᬮᬶᬓᬶᬩᬸᬫᬭ
ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᭂᬦᬾ ᬦᬶᬭᬫᬳᬂᬮᬸᬗ᭄ᬲ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬵᬫᬲ᭄ᬧᬥᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬸᬢᬶᬂᬩᬳᬲ᭄᭞ᬳᬩ᭄ᬯᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬳᬸᬤᬕᬶᬂ᭟᭐᭟ᬫᬾᬦᬵᬓᬮᬶᬓᬶᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬍ
ᬗ᭄ᬓᬵᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬤᬰᬕᬸᬡ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬗᬫᬾ ᬢ᭄ᬭᬩᬶ᭞ᬳᭀᬓᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬓᬺᬣᬓᬾᬱᬶ᭞ᬤᬶᬦᬵᬳᬭᬰ᭄ᬭᬢᬩᬬᬸ᭞ᬦᬫᬤᬾᬯᬶᬓᬺᬢ᭄ᬢᬵ
[ ᭔᭗ 47A]
ᬲᬵᬱ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦ᭄ᬳᬶᬤᬳᬬᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬧᬫᬶᬮᬦᬵ᭞ᬯᭂᬓᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟ᬯᭂᬢᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬢᬢᬶᬕ᭞ᬮᬦᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬳᬧᭂᬓᬶᬓ᭄᭞ᬫᬤᬦ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬮ᭄ᬬ
ᬯᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬮᬵᬮᬦ᭄ᬲᬸᬫᬮᬶ᭞ᬲᬮᬸᬳᬸᬃᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬓᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬕᬢ᭄ᬳᬫᬗᬸᬦ᭄ᬰᬢ᭄ᬭᬸ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬢᬧᬓᬭᬸᬲᬓᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬰ᭄ᬭᬫᬓᬭᬸᬩᬸᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬭᬯᬶᬓᬸᬭᬭᬶ
ᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭟᭛᭜᭛ᬇᬢᬶᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄᭞ᬘᬡ᭄ᬥᬶᬓᬸᬲᬸᬫ᭟᭐᭟ᬳᬶᬦᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬢ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦ᭞ᬩᬸ᭞ᬧ᭄ᬯ᭞ᬯᬭᬯᬢᬸᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬢᬂ᭞
ᬧᬶᬂ᭞᭑᭕᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞᭕᭞ᬭᬄ᭞᭓᭞ᬢᭂᬂ᭞᭘᭞ᬇᬰᬓᬯᬃᬱ᭞᭑᭘᭘᭓᭟ᬤᬺᬯᬾᬦ᭄ᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬩᬥᬸᬂ᭞ᬳᬶᬩᬂᬓᭂᬮᭀᬤ᭄᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬳᬩᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬵ