Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/46

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭕ 45B]
᭔᭕᭞
ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬓᬼᬯᬶᬄ᭞ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭ᭞ᬲᬫᬶᬗᬬᬢ᭄‌ᬰ᭄ᬭᬷᬓᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬦᬸᬮᬶᬢᬶᬦᬶᬃᬣᬦ᭄᭞ᬲᬤᬾᬯᬶᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬤᬾ ᬯᬶᬤᬺᬱ᭄ᬝᬵᬓᬮ᭞ᬲᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫ
ᬬᬸᬥᬫᬓᬤᬶ᭞ᬭᬳᬶᬦᬢᬢᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬪᬝᬵᬭᬰᬶᬯᬳᬸᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬰᬶᬯᬪᬸᬯᬦ᭞ᬳᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫᬬᬸᬥᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬫᬩᬩᬯᭀᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬂᬭᬖᬸ
ᬢ᭄ᬢᬫ᭟᭐᭟ᬳᬤᬶᬭᬖᬸᬩᭂᬮᬶᬚᬦ᭄ᬬ᭞ᬫᬬᬄᬳᬸᬢᬂᬢᭂᬓᬾ ᬳᬤᬶ᭞ᬳᬤᬶᬫᬸᬮᬶᬄᬓᬳᬬᭀᬥ᭄ᬬ᭞ᬤᬶᬢᬸᬳᬤᬶᬫᬗᬕᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬦᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬤᬶᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳ
ᬤᬶᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬤᬶᬗᬭᬦ᭄ᬲᬂᬤᬰᬭᬣ᭞ᬩᭂᬮᬶᬫᬍᬃᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲᬶᬦ᭄᭞ᬩᭂᬮᬶᬫᬤᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬤᬰᬵᬳᬸᬡ᭟᭐᭟ᬤᬺᬱ᭄ᬝᬚᬸᬢᬶᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄᭞ᬯᬲ᭄ᬢᬵ᭞
[ ᭔᭖ 46A]
ᬍᬗ᭄ᬓᬵᬦᬵᬕᬭᬶᬓᬂᬦᬫᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬄᬭᬶᬂᬚᬩ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬋᬱᬶᬫᬜᬓ᭄ᬱᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬪᬸᬩᬡ᭄ᬥᬬᬸᬢᬓᬳᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬳᬬᭀᬥ᭄ᬬᬵᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬋᬗᬦ᭄ᬲᬂ
ᬤᬰᬭᬣ᭞ᬲᬭᬯᬸᬄᬳᬶᬤᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬫᬓᬲᬸᬓᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬯᬗᬸᬦ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯ᭟᭐᭟ᬕᭂᬫᬸᬄᬫᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓᬂᬦᬵ ᬕᬭ᭞ᬦᬾ ᬭᬶᬂᬳᬬᭀᬥ᭄ᬬᬦᬵᬕᬭᬶ᭞ᬢᬦᬦ
ᬯᭀᬂᬫᬫ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬳᬶᬃᬱ᭄ᬬ᭞ᬲᬫᬗᬶᬤᭂᬧᬓᭂᬦ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬲᬂᬤᬰᬭᬱᬓᬢᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬧᭂᬧᭂᬓ᭄ᬫᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬶᬭᬧᬢᬶᬄᬧᬺᬤ᭄ᬥ᭞ᬲᬫᬗᬋᬧᬓᭂᬦ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬ
᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬦᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬳᭀᬃᬣ᭟᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬤᭂᬕ᭄ᬦᬵᬣ᭞ᬢᬦᬲᬸᬯᬾᬭᬯᬸᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬲᭀᬫᬄ᭞ᬜᬥ᭄ᬬᬧᭂᬥᭂᬓ᭄ᬭᬶᬂᬲᬗᬚᬶ