Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/48

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭔᭗ 47B]
᭔᭗᭞
ᬢ᭄ᬫᬦᭂᬥᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬰ᭞ᬯ᭞ᬯᬭᬫ᭄ᬥᬗ᭄ᬲ᭄ᬬ᭞ᬢᬢᬶ᭞ᬧᬂᬧᬶᬂ᭞᭑᭕᭞ᬰᬰᬶᬄᬓᬲᬗ᭞ᬭᬄ᭞᭓ᬢᭂᬂ᭞᭒᭞ᬇᬰᬓᬵ᭞᭑᭙᭒᭓᭟ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬰᬾᬳᬶ᭞᭒᭔᭞ᬫᬋᬢ᭄
᭞᭒᭐᭐᭑᭟ᬲᬶᬦᬸᬭᬢ᭄ᬤᬾᬲᬗᬧᬦ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬲᭂᬗᭀᬤ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬓᬮᬾᬃᬤᬯᬸᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬳᬩᬂ᭞ᬓᬭᬗ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄᭛᭜᭛ᬗ᭄ᬳᬓ᭄ᬲᬫᬦ᭄ᬦ
ᬯᬶᬭᬹᬧᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬶᬭᬢᬸᬦᬍᬯᬶᬄ᭟