Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭘ 28B]
᭒᭘᭞
ᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬚᬤ᭄ᬫᬶ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗᬮᬸᬃ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬳᬦᬫᬶ᭟᭐᭟ᬫᬲᬋᬗᬦ᭄ᬧ᭄ᬬᬦᬓ᭄ᬤᭂᬳ᭞ᬓᬮᬶᬄᬤᬶᬭᬶᬓᬭᬶᬩᬚᬂᬩᬚᬂᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬲᬦᬾᬓᬶ
ᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬦᬾ ᬓᭂᬮᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬭᭀᬦᬶᬧᬸᬦᬶᬓᬦᬾᬧᬶᬦᬶᬄᬓᬲᬸᬩ᭄᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬗ᭄ᬭᭀᬤᬂᬫᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬲᬶᬲᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶ
ᬭᬶᬓᬭᬢᬸᬫᬦᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬫᬗᬃᬱᬬᬂᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬚᬸᬭᬕᬶᬦᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦᬄᬭᬢᬸᬫᬸᬧᬸᬢᬂ᭞ᬩᬩᬯᭀᬲᬾᬓᭂᬦᬶᬫᬜᬶᬤ
ᬬᬂᬭᬢᬸ᭞ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯᬫᬦᬸᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬭᬯᬸᬄᬓᬚᬯᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬚᬦᬶᬓᬳᬶᬧᬘᬮᬸᬯᬲ᭄ᬗᬮᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬧᬫᬶ
[ ᭒᭙ 29A]
ᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬶᬢᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬲᬫᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬲᭂᬤᭂᬓ᭄ᬫᬲᬂᬲᬂ᭞ᬕᬯᭀᬓ᭄ᬫᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸᬲᬂᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬢᭂᬥᬸᬦ᭄ᬭᬦ᭄ᬢ
ᬩᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᬧᬳᬶᬤᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬭᬯᬸᬄ᭞ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬦ᭄ᬢᭂᬦᬂ᭞ᬚᬕᬶᬓᬶᬚᬳᬬᬢ᭄ᬧᬮᬸᬗᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬾᬫᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬭ
ᬕᬬᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬫᬦᬶᬭᬳᭀᬲᬦ᭄ᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬭᬶᬗᬬᭀᬥ᭄ᬬᬵᬯᬲ᭄ᬢᬦᬶᬓᬂᬦᬵ ᬕᬭᬶ᭞ᬫᬦᬶᬭᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬳᬶᬤᬮᬸ
ᬗ᭄ᬳᬵ᭞ᬫᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬦ᭄‌ᬓᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬮᭀᬓᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬫᬦᬶᬭᬤᬤᬶᬚᬭᬳᬦ᭄᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬤᬺᬱ᭄ᬝᬚᬸᬢᬶ᭟᭐᭟ᬚᬦᬶᬦᬶᬭᬓᬸᬢᬸᬲ᭄ᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬳᬵᬮᬲ᭄ᬲᬩ᭄ᬭᬂᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬗᬮᬶᬄ