Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/30

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭙ 29B]
᭒᭙᭞
ᬘᬾᬮᬾᬂᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬵᬓᬃᬱᬳᬶᬜ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬳᬾᬧᭂᬄᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬵ᭞ᬦᬾᬗᬶᬗᭀ
ᬦᬶᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬍᬯᬶᬄ᭟᭐᭟ᬳᬚᬶᬦᬾᬭᬢᬸᬯᬦᬯ᭞ᬓᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄‌ᬳᬶᬤᬲ᭄ᬭᬶᬫᬮᬮᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᭂᬄᬧᬥᬳᭀᬮᬲ᭄᭞ᬦᬶᬭᬦᬸᬫ᭄ᬧᬵᬂ
ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸᬃ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬵ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬮᬬᬃ᭞ᬗᬢᭂᬗᬳᬂᬧᬮᬬᬭᬾᬦᬭᬶᬲ᭄ᬤᬶ
ᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬭᬶᬂᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬦᬾ ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬘᬂᬘᬂ᭞ᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬳᬶᬤᬫᬮᬩᬸᬄ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬫᬸᬮᬂᬫᬗ᭄ᬕᬃ᭞ᬓᭂᬤᬸᬦᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ
[ ᭓᭐ 30A]
᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬫᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬂ᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬜᬶᬫ᭄ᬧᬗᬶᬦ᭄ᬳᬶᬓᬓᬶ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓᬶᬗᬶᬭᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬲᬢᭂᬓᭂᬤᬾᬤᬤᬶᬚᬸᬫᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲᬾᬧᭀᬢ᭄‌ᬲᬳᬫᬤᬩ᭄ᬤᬩᬂᬕᬸᬧᬸᬄ
᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬓᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬩᬮᬾ ᬫᬮᬂᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯᬯᬂᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬜᬳᬶᬳᭂᬮᬸᬄᬘᬦᬂᬳᬢᬸᬭᬂᬜᬳᬶ᭞ᬫᬾᬦᬵᬓᬮᬶᬓᬶᬲᬕᬾᬢᬵᬭᬯᬸᬄ᭞ᬗ
ᬢᬸᬭᬶᬦ᭄ᬲᬂᬭᬖᬸᬘᬦᬂ᭞ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬵᬫᬧᬸᬦ᭄ᬤᬸᬢ᭄ᬭᬬᬸᬦᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬓᬳᬢᬸᬭᬦ᭄᭞ᬳᬾ ᬦᬓ᭄ᬤᬾ ᬦᬶᬭᬳᬫᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬳᬶᬓᬮᬶᬓ᭄ᬬᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬵ
ᬦᬾᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬭᬢᬸᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬲᬯᬸᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬦᬾᬫᬦᬶᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬦᬶᬭᬲᬸᬓᬵᬦᬶᬭᬤᬶᬦᬶᬫᬤᭂᬤᬸᬦᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬲᬸᬩᬲᬜ᭄ᬚ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫ᭄ᬧᬸᬯ