Kaca:Bali-lontar-gaguritan-candi-kusuma-c-300ppi.pdf/28

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭗ 27B]
᭒᭗᭞
ᬦ᭄ᬮᬵᬦᬦ᭄᭞ᬦᭀᬮᬶᬄᬓᬸᬭᬶᬭᬕᬦᬾᬚᬸᬯᬓᬳᬾᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬭᬜ᭄ᬚᬶᬂᬓᬳᬮᬲᬕᬸᬂ᭞ᬫᬗᬫᬾᬯᬢᭂᬓ᭄ᬤᬾᬯᬢ᭞ᬭᬢᬸᬤᬾᬯᬵᬮᬘᬸᬃᬲᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬸᬫᬸᬯᬸᬄ᭞ᬧᬶ
ᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄᬤᬸᬓᬶᬂᬭᬭᬾ ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬯᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟᭐᭟ᬓᬳᬸᬚᬦᬦ᭄ᬓᬧᬦᬲᬦ᭄᭞ᬧᬤᬶᬤᬶᬳᬶ᭞ᬤᬶᬳᬮᬲᬾᬦᬦ᭄ᬤᬂᬲᭂᬥᬶᬄ᭞ᬳᬤᬢᭀᬫᬘᬦ᭄ᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄᭞
ᬫᬗᭂᬮᬸᬃᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬳᬮᬲ᭄᭞ᬢᭀᬓᬳᭀᬚᭀᬕ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬭᬖᬸ᭞ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬧ᭄ᬭᬡᬫ᭄ᬬᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬢᬸᬃᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟ᬮᬶᬄᬲᬂᬭᬖᬸᬗᬦ᭄ᬤᬶ
ᬓᬵ᭞ᬓᬓᬶᬫᬘᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬄᬳᭀᬮᬲ᭄ᬲᬸᬚᬢᬶ᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞ᬚᬕᬶᬓᬶᬚᬵᬧᬮᬸᬗ᭄ᬳᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬭᬢᬸ᭞ᬲᬂ
[ ᭒᭘ 28A]
ᬭᬖᬸᬢ᭄ᬢᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬫᬦᬶᬭᬓᬳᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬳᬶ᭟᭐᭟ᬗᬮᬶᬄᬧᬘᬂᬳᬶᬯᬓᬶᬯᬓᬦ᭄᭞ᬘᬾᬮᬾᬂᬰᬺᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬦᬶᬭᬦᭂᬧᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬫᬳᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ
ᬧᬸᬦᬶᬓᬤᬾᬯ᭞ᬫᬭᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄‌ᬓᬢᬄᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬢᬸᬳᬕᬸᬂ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬤᬦᬯ᭞ᬫᬤᬸᬯᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬲᬶᬓᬶ᭟᭐᭟ᬫᬧᬸᬭᬶᬢᭂᬗᬳᬶᬗᬮᬲ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬬᬸᬢᬵᬧᭂ
ᬲᬾᬗᬗᬶᬤᬗᬚᬶ᭞ᬭᬶᬂᬦᬵ ᬕᬭᬲᬩ᭄ᬭᬂᬭᬢᬸ᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾ ᬯ᭞ᬫᬗᬃᬱᬬᬂᬭᬶᬂᬲᬶᬗ᭄ᬕ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬲᬗᬬᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬭᬢ᭄ᬦᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳᬶᬤ᭞ᬩᬬᬦᬾ
ᬳᬶᬬᬗ᭄ᬕᬵᬭᬕᬶ᭟᭐᭟ᬲᬂᬭᬖᬸᬫᬮᬶᬄᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬳᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬫᬲᭂᬮᬢ᭄ᬧᬲᬶᬄ᭞ᬳᬶᬫᬘᬦ᭄ᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬲᬸᬳᬸᬦᬦ᭄᭞