Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/93

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭒ 92 B]
᭙᭒
ᬲᬭᬷᬳᬩᬾ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬭᬤᬾᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫ᭞ᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬗᬭᬲ᭄ᬧᬤ᭞ᬳᬢᬸᬃᬧᭂᬚᬄᬕᭂᬲᬂᬗᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬯᬂᬯᬂᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬓᬶᬦᬸᬲ᭄ᬯ᭠᭛ᬲᬶᬭᬤᬾᬯᬶᬗᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬭᬷ᭞ᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬪᬾᬤᬮᬦ᭄ᬓᬂᬭᬓ᭞ᬗᬢᬸᬃᬓᭂᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄᬕᭂᬲᬗᬾ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬲᬸᬫᬸᬗ᭄ᬓᭂ
ᬫ᭄ᬩᬸᬲ᭄ᬯᬧᬤ᭞ᬰᬶᬖ᭄ᬭᬲᬂᬋᬢ᭄ᬦᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬤ᭄ᬥ᭛ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬮᬗᭂᬦ᭄ᬮᬗᭂᬦ᭄ᬦᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬢᬶᬮᬫ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬢᬸᬯᬸᬲ᭄ᬧᬥᬵᬲᬶᬄᬳᬾ᭞ᬳᬦᬾᬂᬢᬫᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬯᭂᬦ᭄ᬢᬃ᭞ᬓᬢᬸᬃᬫ᭄ᬭᬶᬂᬰ᭄ᬭᬷᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬯᬸᬲ᭄ᬧᬸᬮᬂ
ᬮᬸᬮᬸᬢ᭄᭞ᬧᬢᬶᬩᬲᬫ᭄ᬧᬶᬃᬢᬶᬦᭂᬓᬦ᭄᭛ᬓᬥᬮᬶᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬜᬶᬤ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬭᬢ᭄ᬭᬶᬤᬾᬦ᭄ᬦᬶᬭᬢᭂᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬸᬓᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬶᬭᬲᬂᬓᬢᭀᬂ᭞ᬳᬶᬓᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬶᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦ᭄᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬲᬶᬭᬶᬫ᭄ᬪᬶᬢ᭄ᬫᬭᬓ᭄᭞ᬲᬂᬦᬵᬣᬳᬸᬲᬸᬕᬸᬦ᭄ᬲᬸᬕᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬫᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬦᬶᬭᬓᬮᬶᬄᬳ᭠
ᬦ᭄᭛ᬦᭂᬦᬓᬂᬯᬸᬲ᭄ᬲᬸᬓᬾᬦᬵᬕ᭄ᬕᬮᬶᬄ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᭂᬦ᭄ᬲᬂᬪᬶᬦᬕᬯᬵᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬢᬸᬦᬸᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬤᬸᬓ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬕᬵᬄ᭞ᬲᬶᬦᬶᬯᬶᬳᬶᬂᬱ᭠ᬭᬳᬃᬚ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬳᬗᬃᬱᬳᬃᬱ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬩᬾᬲᬦ᭄ᬳᬶᬓᬂᬳᬦᬸᬲᬸᬮ᭄᭞ᬳᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬮᬫᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭛ᬳᬫᬧᬤᬸᬭᬸᬂᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞
[᭙᭓ 93 A]
ᬲᬫ᭄ᬪᬯᬬᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᭂᬫᬸᬯ᭞ᬢᬦ᭄ᬳᬤᬗᬸᬳᬦ᭄ᬢᬭᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬓᬂᬦᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬓᬥᬮᬶᬲᬾᬢ᭞ᬳᬜ᭄ᬚᭀᬕ᭄ᬲᬶᬫᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬭ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬾᬂᬗᬃᬱᬦ᭄ᬦᬾᬲᬂᬯᬶᬓᬸᬘᬭᬦ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬲᬦᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬫᬾᬂᬢᭂᬫ᭄ᬩᬸᬂᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬓᬥᬮᬶᬲᬾᬢ᭞ᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬢᭂ
ᬓᬾᬂᬯᬲᬦᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬲᬲᭀᬮᬄᬳᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭞ᬲᬸᬓᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚᬯᬭ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬦᬶᬫ᭄ᬩᬮ᭄ᬮᬶᬲᬸᬦᬸ᭞ᬫ᭄ᬬᬂᬯᬬᬄᬭᬳ᭠ᬤᬦ᭄ᬩᬫ᭄ᬩᬂ᭛ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬗᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬍᬳᬢᬸᬃᬧ᭄ᬭᬡᬢ᭞ᬫᬭᬂᬲᬂᬓᬥᬮᬶᬧᬶᬂᬗᬾ᭞ᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓᬮᬶᬄᬫᬢᬸᬃᬦᭂ᭠
ᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬢᬸᬯᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬧᬲᬫᬶᬭᬄᬳᬬᬸ᭞ᬫᭀᬚᬃᬲᬂᬥᬮᬶᬲᬾᬢ᭛ᬩᬩᭀᬲᬸᬢᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬦᬶᬦᬶ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬫᬭᬲ᭄ᬳᬶᬂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬮᬓᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬲᬓᬭᭀᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬧᬥᬩᬲᬸᬓᬶᬯᬶᬪᬯ᭞ᬳᬓ᭄ᬭᬫᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷᬓᭂᬜ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾ
ᬳᬶᬂᬲᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮᬓᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬦᬸᬮᬶᬩᬸᬤᬮ᭄᭛ᬳᬓᬸᬗ᭄ᬓᬓ᭄ᬢᬶᬂᬬᬓᬸᬫᬫᬶ᭞ᬦᬶᬦᬶᬳᬶᬂᬲᬩᬶᬲᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬲᬶᬭᬗ᭄ᬭᬭᬓᬶᬢ᭄ᬢᬕᬸᬧᭀᬄ᭞ᬲᬂᬋᬢ᭄ᬦᬫᬢᬸᬃᬲᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬱᬫᬦᬕᬃᬯ᭄ᬯᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬥᬓᬸᬲᬸ᭠