Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/92

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙᭑ 91 B]
᭙᭑
ᬮᬢ᭄ᬓᬤᬮᬶᬢᬦ᭄ᬦᬦ᭞᭛ᬧᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬫᬢᬗᬶ᭞ᬲᬂᬗᬬᬸᬫᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢᬢᬢ᭄ᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬦᬗᭂᬦ᭄ᬥᬶᬓᬥᬮᬶᬧᬸᬢᬾᬄ᭞ᬳᬸᬫ᭠ᬢᬸᬃᬧᬭᬧᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬦ᭄᭞ᬓᬳᬸᬮᬢᬦ᭄ᬳᬸᬦᬶᬗ᭞ᬦ᭄ᬦᬾᬓᬥᬮᬶᬧᬶᬗᬸᬮ᭄᭞ᬧᬢᬶᬩᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬳᬶᬂᬢᬶᬮᬫ᭄᭛ᬓᬾᬲᬄᬳᬾ
ᬤᬢᬦ᭄ᬳᬸᬤᬦ᭄ᬦᬶ᭞ᬳᬶᬂᬗᬸᬮᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬦᬦ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬓᬮᬶᬄᬳᬦ᭄ᬥᬶᬓᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬩᬶᬲᬳᬕᬯᬾᬯᬶᬖᭂᬦ᭄ᬦ᭞ᬓ᭄ᬬᬳᬶᬓᬥᬮᬶᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬩᭀᬓ᭄ᬳᬶᬬᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬶᬦᬸᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬤᬶᬦᬳᬲᬓᬭᭀᬤᬶᬦ᭄ᬦ᭛ᬩᬶᬬᬂᬢᬓᭀᬦ᭄ᬦᬦᬕᭂᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬭᬵᬚᬧᬢ᭄ᬭᬾᬂ
ᬫᬮᬯ᭞ᬦᬾᬂᬢᬫᬦ᭄ᬲᬭᬷᬳᭂᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬦᬗᭂᬦ᭄ᬥᬶᬥᬮᬶᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬳᬶᬂᬓᬾᬦᬾᬦᭀᬭᬳᬦ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬸᬮᬢ᭄ᬢᬶᬯᬸᬲ᭄ᬧᬓᬾᬲᬸᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬫᬸᬮᬶᬄᬭᬶᬂᬢᬫᬦ᭄᭛ᬳᬧᬢᬶᬦᬸᬩ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬳᬶᬂᬓᬸᬲᬶᬂ᭞ᬓᬶᬬᬳᬶᬓᬥᬮᬶᬲᬾᬢ᭞ᬫᬦ᭄ᬥᬄᬤᬸᬓᬦ᭄ᬦᬾ᭠
ᬓᬂᬤᬃᬩᬾ᭞ᬳᬧᬓᬂᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬳᭂᬦ᭄ᬦ᭞ᬧᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬦ᭄ᬫᭂᬲᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬂᬗᬃᬱᬦ᭄ᬦᬶᬭᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬫᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬳᬮᭀᬦᬸᬃᬭᬶᬭ᭛ᬲᬳᬦ᭄ᬥᬶᬓᬦ᭄ᬦᬾᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬢᬸᬃᬳᬶᬂᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬳᬶᬂᬢ᭄ᬬᬲ᭄ᬲᬾ᭞ᬓᬤᬸᬕᬯᭂᬮᬶᬂᬗᬶᬂᬭᬵᬫ᭞
[᭙᭒ 92 A]
ᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬬᬾᬦᬵᬳᬶᬮᬗᬓ᭄ᬬᬬᬶᬫᬦᬸᬓ᭄᭞ᬓᬥᬮᬶᬧᬸᬢᬶᬄᬳᬜ᭄ᬚᬦ᭄ᬫ᭛ᬲᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬦᬶᬂᬤᬍᬫ᭄ᬧᬸᬭᬷ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬢᭂᬦ᭄ᬦᬲᬤᬬ᭞ᬫᬾᬗ᭄ᬲᬢᬳᬃᬱᬬᬳᬶᬗᭀᬂ᭞ᬦᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬄᬳᬦ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬬᬸᬲᬤᬲ᭞ᬲᬓᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬦᭂ᭠
ᬧ᭄ᬧᬲᬢᬸᬲ᭄᭞ᬬᭂᬓ᭄ᬢᬶᬲᬸᬦ᭄ᬦᭀᬭᬢᬭᬶᬫ᭛ᬩᬮᬶᬗᬢᬸᬢᬸᬭᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬜᬫᬭᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬄᬦᬥᬮᬶᬧᬸᬢᬾᬄ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬃᬱᬳᬓ᭄ᬭᬫ᭞ᬦᭀᬭᬓᬸᬭᬂᬯᬦᭀᬤ᭄ᬬ᭞ᬫᬸᬧᬢᬶᬩᬲᬫ᭄ᬧᬶᬃᬳᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬥᬮᬶᬧᬸᬢᬶᬄᬤᬾ᭠
ᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬄᬦ᭄ᬦ᭛ᬫᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬫᬦᬗᬶᬲ᭄᭞ᬧᬋᬓᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬗᬃᬱ᭞ᬳᬾᬦ᭄ᬢᬸᬓᬭᬸᬡ᭄ᬦᬳᬢᬸᬃᬭᬾ᭞ᬲᬯᭂᬮᬶᬂᬗᬾᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬢᬸᬃᬲᬤᬬ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬓᬮᬶᬄᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬩᬬᬯᬸᬲ᭄ᬳᬃᬱᬾᬂᬪᬝᬭ᭛ᬤᬶᬓᬳᬳᬢᭂᬫ᭄ᬧᬸᬄᬫᬫᬶ᭞ᬧᬢᬶ
ᬩᬲᬫ᭄ᬧᬶᬃᬓᬂᬗᬶᬮᬂ᭞ᬓᬚᬩᬫᬸᬂᬭᬕᬦ᭄ᬦᬶᬗᭀᬂ᭞ᬤᬤᬶᬕᬤᬾᬦ᭄ᬦᬾᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬤᬬᬬᬾᬦ᭄ᬢᬫᬯ᭄ᬯᭀᬂᬗᬦ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬪᬹ᭠ᬱᬡᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬳᬬᬸ᭞ᬓᬮᬶᬄᬫᬾᬦ᭄ᬢᬃᬳᬶᬂᬳᬸᬤ᭄ᬬᬦ᭛ᬳᬶᬦᬶᬭᬶᬂᬧᬋᬓᬦ᭄ᬘᬾᬝᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬗᬃᬱᬦ᭄ᬦᬾᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬫᬬᬡ᭄ᬦ᭠