Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/50

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭙ 49 B]
᭔᭙
ᬢᬸᬲ᭄ᬲᬗᬶᬦ᭄ᬲᬤᬬ᭞ᬫᬶᬯᬄᬢᬦ᭄ᬦᬩᬾᬯᬄᬳᬗᬶᬦ᭄᭛ᬲᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬓᬓ᭄ᬬᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬓ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬶᬬᬦ᭄ᬥᭂᬮ᭄ᬳᬓᭂᬦ᭄ᬩᬧᬫ᭄ᬭᬶᬂᬫᬫᬶ᭞ᬤᬾᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬢᬦ᭄ᬲᬫᬾᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬧᬾᬳᬭᬶᬦ᭄ᬢ᭞ᬦᬶᬦᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬤᬾᬦᬾᬢᬧᬦᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬂᬲᬫᭂᬦ᭄ᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂ
ᬦ᭄ᬦ᭞ᬓᬳᬸᬮᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬫᬶᬭᬶᬕ᭄᭛ᬳᬸᬫᬸᬂᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬲᬶᬪᬸᬱᬡ᭞ᬳᬶᬂᬲᬫᭀᬗ᭄ᬲᬭᬵᬚᬓᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬸᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬢᬸᬃᬳᬶᬂᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬧᬗ᭄ᬭᬳᭀᬲ᭄ᬲᬾᬧᬸᬦ᭄ᬩᬧ᭞ᬳᬧ᭄ᬭᬲᬲᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬚᬢ᭄ᬫᬚᬯᬢᬵᬕᬸᬂ᭞ᬤᬾᬢᬦ᭄ᬯᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬘᬶᬦ᭄ᬦᬘᬤ᭄᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶ᭠
ᬳᬸᬩᭂᬮ᭄ᬮᬶᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭛ᬧᬮᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬧᬫᬳᭀᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬋᬓ᭄ᬱᬲᬵᬚᬶᬤᬃᬧᬲᬸᬓᬳᬶᬂᬕᬮᬶᬄ᭞ᬓᬶᬧᬢᬶᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬮᬫ᭄ᬧᬄᬳᬶᬭᬕᬜ᭄ᬘᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬸᬫᬦ᭄ᬥᬸᬓ᭄᭞ᬳᬶᬂᬗᬃᬱᬦ᭄ᬦᬶᬭᬲᬂᬦᬵᬣ᭞ᬓᬢᬸᬃᬲᬲᭀᬮᬄᬢᬶᬦᬸᬤᬶᬂ
᭛ᬲᬂᬦᬵᬣᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬸᬓ᭞ᬓᬸᬦ᭄ᬦᭂᬂᬕᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬓᬂᬳᬸᬫᬭᬶᬲ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬬᬂᬓᬵᬭᬯᬸᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄ᭞ᬳᬶᬂᬗᬃᬱᬦᬶᬭᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚ᭞ᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫᬲᬫᬦᬦᬸᬚᬸ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬭᬶᬤᬦ᭄ᬫᬸᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬳᬸᬫᬭᬓ᭄ᬥᬢᬷᬲᬂᬬᭀᬕᬶ᭛ᬯᬢᬸᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬬᬂᬓᬵᬭ᭞
[᭕᭐ 50 A]
ᬯᬸᬲ᭄ᬳᬗᬢᬸᬃᬭᬓᭂᬦ᭄ᬦᬶᬓᬂᬓᬶᬦ᭄ᬢᬓᬶ᭞ᬢᬶᬦᬫ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬳᬶᬂᬭᬵᬚᬲᬸᬦᬸ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬮᬄᬯᬯᬦᭂᬦ᭄ᬳᬶᬂᬗᬃᬱᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬲᭂᬭᬸ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬳᬫᬳᭀᬲ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭛ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬢᭂᬫ᭄ᬩᬸᬗᬶᬂᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬳᬶᬓᬂᬩᭂᬓ᭄ᬢᬶᬚᬮᬲ᭠
ᬗ᭄ᬳᬭᬳᬚᬶ᭞ᬳᬶᬩᬭᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬬᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬓᬢᬸᬭᬂᬳᬶᬂᬲᬂᬫᬳᬵ᭞ᬧᬵᬡ᭄ᬥᬶᬢᬲᬦ᭄ᬢᬩᬸᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬓᬂᬧᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬳᬶᬂᬗᬃᬘ᭄ᬘᬫᬦᬶᬓ᭄ᬧ᭄ᬭᬩᬢ᭞ᬓᬂᬲᬶᬦ᭄ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬳᬶᬂᬤᬾᬯᬵᬤᬶ᭛ᬳᬫ᭄ᬩᭂᬕ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᬧᬭᬫᬃᬣ᭞ᬓᬂᬫᬶᬦᭀᬗ᭄ᬓᬢᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬧᬭᬋᬱᬶ᭞ᬓᬂᬚᬶᬦᬸ
ᬭᬸᬂᬳᬶᬂᬤᬾᬯᬵᬕᬸᬂ᭞ᬧᬶᬦᬸᬜ᭄ᬚᬮ᭄ᬮᬶᬂᬲᬲᬫ᭞ᬲᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬓᬳᬸᬮᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬗᬾᬂᬫᬳᬵᬤ᭄ᬯᬶᬚ᭞ᬓ᭠ᬳᬸᬮᬳᬢᬸᬃᬳᬸᬤᬦ᭄ᬦᬶ᭛ᬬᬾᬦ᭄ᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬓᬳᬸᬮᬩᭂᬤᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬬᬸᬤ᭄ᬥᬳᬶᬂᬯᬜ᭄ᬘᬶᬫᬤ᭄ᬬᬭᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬭᬶᬦ᭄ᬦᬩᬱᬾᬂᬭᬵᬚᬤᬶᬬᬸ᭞᭠
ᬳᬶᬂᬕᬶᬮᬶᬂᬯᭂᬲᬶᬯᬲ᭄ᬢ᭞ᬭᬵᬚᬓᬵᬮᬯᬺᬤᬢᬶᬲᬶᬓᬭᬭᬸᬲᬸᬄ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬫᬶᬦ᭄ᬢ᭞ᬢᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬂᬲᬂᬫᬳᬵᬫᬸᬦ᭄ᬦᬶ᭛ᬳᬯᬶᬢ᭄ᬓᬳᬸᬮᬫᬶᬬᬃᬱ᭞ᬗᬃᬘ᭄ᬘᬫᬦᬶᬓ᭄‌ᬓᬯᬸᬗ᭄ᬕᬓ᭄ᬦᬦ᭄ᬲᭀᬢ᭄ᬬᬵᬤᬶ᭞ᬧ᭄ᬭᬯᬷᬭᬲᬸᬤᬶᬩ᭄ᬬᬳᬦᬸᬂ᭞ᬲᬓᬶᬂᬭᬤ᭄ᬬᬾᬂᬫᬮᬯ᭞᭠