Kaca:Bali-lontar-gaguritan-anging-kusuma-250ppi.pdf/51

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕᭐ 50 B]
᭕᭐
ᬬᬾᬦ᭄ᬧᬦᬸᬚᬸᬭᬤᬾᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬳᬫ᭄ᬪᬲᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬥᬢᭂᬂᬢᬸᬢᬸᬮᬸᬂᬓᬳᬸᬮ᭞ᬓᬂᬲᬯᭂᬗ᭄ᬓᬯᭂᬮᬲ᭄ᬲᬲᬶᬄ᭞ᬳᬸᬫᬲᬸᬂᬚᬶᬯᬳᬶᬂᬧᭂᬚᬄᬫᬸᬕᬶᬫᬸᬕᬶᬯᭂᬢᬸᬓ᭄ᬓᬲᬂᬗᬬᭀᬕᬶ᭞ᬳᬶᬂᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬵᬕᬭᬷᬫᬸᬫ᭄ᬧᬸᬂ᭞ᬤᬾᬭᬾᬂᬓᬮᬚᭂᬂᬭᬶᬲᬓ᭄᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬲ᭄ᬭᬄᬓᭂᬦ᭄ᬥᬸᬫᬢᭂᬂᬧᬸ
ᬢ᭄ᬭᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬭ᭞ᬳᬶᬂᬩᬭᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬬᬦᬵᬕᬭᬷ᭛ᬓᬳᬸᬮᬥᬃᬫ᭄ᬫᬶᬓᬾᬯᬮ᭞ᬢᭂᬢᭂᬗ᭄ᬕᬳᬩᬭᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬬᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬫ᭄ᬬᬂᬓᬓᬮᬶᬄᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᭀᬗ᭄ᬕᬳᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬢ᭞ᬓᬶᬦᬃᬬ᭄ᬬᬳᬘᬾᬝᬶᬢᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬥᬾᬬᬾᬂᬓᬮ᭄ᬪᬸ᭞ᬓᬳᬸᬮᬤᬢ᭠
ᬦ᭄ᬭᬸᬫᬲ᭞ᬓᬮᬫᬸᬦ᭄ᬥᬃᬩᬾᬬᬲᬶᬯᬶ᭛ᬢᬫᬦ᭄ᬳᬸᬗᭂᬮ᭄ᬮᬶᬂᬓᬶᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬭᬵᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬭᬫᬳᭀᬲ᭄ᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬫᬲᭂᬫᬸᬢᬸᬱ᭄ᬝᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬯᬶᬚᬳᬗᬦ᭄ᬥᬶᬓ᭞ᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬦᬶᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄ᬓᬂᬤᬗᬦ᭄ᬢᬸᬫᬸᬮᬸᬂ᭞ᬳᬶᬂᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬸᬲᬄᬲᬶᬦᬶᬓᬭ᭞ᬲᬓᬫᬾᬂᬓᬫᬾᬂᬤᬸᬫᬤᬶ᭛
ᬳᬕᬸᬂᬯᭂᬯᬍᬲ᭄ᬲᬶᬂᬤᬾᬯ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬲᬶᬭᬭᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬸᬗ᭄ᬓᬯᬾᬂᬭᬵᬫᬳᬶᬩᬸ᭞ᬳᬧᬯᬯᬍᬲ᭄ᬲᬶᬭ᭞ᬬᬾᬦᬵᬤᬸᬤᬸᬯᬳᬶᬂᬩᬾᬲᬸᬓ᭄ᬱᬸᬓᬦ᭄ᬦᬶᬂᬓᬮ᭄ᬪᬸ᭞ᬮᬄᬫᭀᬗ᭄ᬲᬩᭀᬤᭀᬯᬲᬶᬭ᭞ᬧᬶᬓᬶᬋᬦ᭄ᬳᬶᬓᬂᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬶ᭛ᬳᬩᭀᬢ᭄ᬢᬾ
[᭕᭑ 51 A]
ᬦ᭄ᬢᬾᬂᬗᬶᬂᬧ᭄ᬭᬓᬭ᭞ᬦᬃᬧᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬢᬸᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫᬶᬗ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬄᬳᬶ᭞ᬓᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬲᬮ᭄ᬧᬗᬾᬱ᭄ᬝᬸ᭞ᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬫᬗᬸᬢ᭄ᬲᬂᬢᬧ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬦᭀᬭᬫᬮᬂᬗᬶᬦᭀᬭᬚᬸᬫᬸᬭᬸᬂ᭞ᬫᬢᬸᬃᬭᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬓᬳᬸᬮᬳᬶᬓᬂᬦᬗ᭄ᬕᬸᬄᬳᬶ᭛ᬦᬗ᭄ᬕᬸᬮᬂᬫᭂᬗ᭄ᬲᬄᬤᬦ᭄ᬦᬯ᭞ᬤᬢ
ᬦ᭄ᬯᬂᬯᬂᬦᬗ᭄ᬕᬸᬮᬂᬲᬾᬯᬸᬲᬶᬲᬶᬄ᭞ᬗ᭄ᬮᬶᬂᬲᬂᬢᬧᬳᬶᬓᬸᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦ᭄ᬦᬗᬧᭂᬲ᭄ᬲᭂᬦ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬳᬶᬂᬚᬫᬦ᭄ᬓᬸᬦᬳᬦᬓᬦ᭄ᬥᬦ᭄ᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬾᬯᬢᬭᬵᬚᬤᬦ᭄ᬦᬯ᭞ᬓᬯᬰᬳᬫ᭄ᬩᭂᬤᬄᬰ᭄ᬯᬃᬕᬷ᭛ᬳᬦ᭄ᬤᭂᬓᬸᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬥᬦᬹᬃᬯᬾᬦ᭄ᬥ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬩᬭᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬬᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬗᬢᬶ
᭞ᬳᬶᬓᬶᬯ᭄ᬯᭀᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬳᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬰᭂᬧ᭄ᬚᬯᬢ᭞ᬦᭀᬭᬮᬭᬂᬲᬸᬦ᭄ᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬫᭀᬚᬃᬲᬂᬯᬶᬓᬸ᭞ᬲᬤᬶᬦ᭄ᬦᬫᭂᬗ᭄ᬓᭀᬫᬗ᭄ᬓᬢ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫᬦᬩ᭄ᬤᬵᬭᬶᬲ᭄᭛ᬳᬾᬄᬬᬬᬶᬫᬵᬲ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᬤ᭄ᬬᬡ᭄ᬦ᭞ᬮᬸᬫᬓᬸᬯᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬫᬫ᭄ᬧᬶᬃᬳᬶᬂᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷ᭞ᬫᬢᬸᬃ
ᬭᬳᬶᬂᬭᬵᬫᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬾᬂᬧᬭᬂᬕᬸᬩᬃᬚ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬕᬯᬲᬯᬳᬦᬦ᭄ᬦᬶᬂᬧ᭄ᬭᬂᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬢᬸᬢᬸᬮᬸᬂᬳᬶᬂᬩᬭᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬧᬵᬦ᭄ᬥᬶᬢᬓᬵᬭᬶᬲ᭄᭞ᬓᬃᬣᬶᬭᬕᬓᬃᬣᬶᬲᭀᬫ᭞ᬢᬸᬫᬸᬢᬸᬃᬭᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬶᬭᬭᬓᬂᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬃᬣᬯᬤᬦᬦ᭄ᬦᬶᬮᬓᬸ᭞ᬕᬫ᭄ᬧᬂᬭᬸᬲᬶ