Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙
ᬳᬾ᭞ᬳᬗᬯᬸᬮᬳᬧᬢᬸᬢ᭄᭞ᬦ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬳᬦᬋᬲᭂᬧᬶᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬸᬧᬫᬦᬾᬓᬯᬸᬮ᭞ᬳᬤᬚᬚᬓᬮᬾᬦ᭄᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸᬕᬸᬫᬸᬬᬸ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬧᬓ᭄ᬱᬳᬬᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬬᬦ᭄ᬫ
ᬗ᭄ᬓᬦ᭞ᬍᬕᭃᬭᬲᬦᬾᬓᬗ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᬧᬓᬂᬲᬶᬭᬢᭂᬤ᭟᭐ᬬᬢᬫᬢᬸᬃᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬢᬦᬜ᭄ᬚᬮᬸᬓ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬧᬭᬦ᭄ᬧᬭᬦ᭄᭞ᬢᬦᬋᬧᬶᬭᬚᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬚᭂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ
ᬳᬫᬭᬸ᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬦᬶᬓᬤᬃᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬃᬱᬧᬕᭂᬧᭀᬓᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬰᬭᬶᬭᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬚᭂᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬫᬶᬮᬮ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬳᬶᬫᬸᬓᬵᬤᬫ᭄ᬓᬤᬃᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬦᭂᬤᬧ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬫᭀᬗ᭄ᬰ᭟᭐ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬢᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬱᬓ᭄ᬭᬱᬦᬶᬭ᭞ᬯᭀᬗᬬᬸᬲᬧᬜ᭄ᬚᬮᬸᬓᬾ᭞ᬳᬓ᭄ᬥᭂᬄᬓᬶᬦᬫᬭᬸ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬓᬤᬃᬫᬡᬶᬓ᭄᭞
[᭒᭐ 20A]
ᬳᬗᬶᬂᬢᬦᬶᬫᬵᬲ᭄ᬭᬢ᭄ᬦᬵ᭞ᬳᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬤ᭄ᬬᬲᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬳᬶᬭ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬓᬵ᭞ᬳᬤᬳᬸᬦᭀᬭᬳᬗ᭄ᬮᬶᬮᬶᬃ᭞ᬫᬾᬄᬢ᭄ᬓᬳᬶᬂᬧ᭄ᬭᬮᬬ᭟᭐ᬓᬂᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬤᬓ᭄ᬦᬳᬶᬗᬸᬱᬤᬶ᭞ᬫᬶᬭᬄᬳᬶ
ᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬫᬭᬲ᭄ᬤᬾᬯ᭄ᬯ᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬳᬭᬹᬫ᭄ᬯᬸᬯᬸᬲᬾ᭞ᬳᬧᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬯᭀᬗᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬘᬶᬤᬺᬳᬶᬂᬰᬩ᭄ᬤᬦᬾᬓᬶ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬾᬯᬮ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬕᬗ᭄ᬕᬸᬕᬗ᭄ᬕᬸ᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᭂ
ᬦ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄ᬧᬢ᭞ᬦᭀᬭᬳᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄᭞ᬲᬂᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬮᬫᭀᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬕᬗ᭄ᬕᬸᬯᬵ᭟᭐ᬫᭀᬖᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᭂᬃᬤᬾᬦᬶᬧᬶᬢᬶᬓ᭄‌ᬩ᭄ᬭᬶᬢ᭄᭞ᬘᬶᬦᬦ᭄ᬤᬓ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬳᬶᬂᬧᬭᬯᬦ᭄᭞ᬤᬾ
ᬦ᭄ᬲᬭᬩᬘᬮᬫᬶᬤᬾ᭞ᬫᭀᬕᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᭂᬃᬤᬾᬦᬶᬂᬩᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬮᬄᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬚᬘᬶᬤ᭄ᬭ᭞ᬤᬾᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫᬶᬢᬸᬳᬸ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬲᬸᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬂᬓᬾᬯᬮᬵ᭞ᬲᬋᬂᬫᬭ᭞ᬚᬮᬸᬳᬶ