Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
᭑᭘
ᬓᬯᬸᬮ᭞ᬯᬯᬸᬓᬗᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬳᬗᬸᬮᬢᬶᬧᬧᬗᬦᬦ᭄᭞ᬓᬂᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬶ᭞ᬲᬫᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬂᬓᬸᬘᬶᬯ᭟᭐ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬓᬯᬸᬮᬳᬢᬸᬢᬸᬃᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄‌᭞ᬳᬗᬶᬂᬳ
ᬦ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬵᬦᬓ᭄ᬓᬯᬸᬮᬵ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᬲᬶᬳᬾ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬭᬓᭂᬢ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬓᬤᬂᬲᬸᬤᬭᬯᬾᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬦᬶᬫᬵᬲ᭄ᬓᬤᬃ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬤᬶᬲᬤᬸᬮᬸᬃ᭞ᬧᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬳᬾ
ᬓᬵᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵ᭞ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬳᬲᬶᬄ᭞ᬳᬓᬤᬂᬲᬫᬶᬧᬯᬾᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬫᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬾᬳᬸᬕᬵ᭟᭐ᬳᬓᬓᬲᬶᬄᬤᬾᬯᬶᬓᬤᬃᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬂᬦᬣᬾᬂᬫᬸᬓᬤᬫ᭄᭞ᬭᬚᬵᬫᬸᬓᬵᬚᬶᬦᬫ
ᬦᬾ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬓᬯᬸᬮᬦᬶᬓᬤᬃᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡᬵ᭞ᬤᬢᭂᬂᬭᬶᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸ᭞ᬧᬘᬸᬓ᭄ᬓᬯᬸᬮᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬧᬦ᭄ᬓᬯᬸᬮ᭞ᬓᬯᬸᬮᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬦᬗ᭄ᬕᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄
[᭑᭙ 19A]
ᬲᬯᬯᬶᬓᬂᬮᬶᬦᬫᬃ᭟᭐ᬭᬚᬧᬸᬢ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬱᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬨᬮᬓ᭄ᬭᬫᬵ᭞ᬳᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄ᬮᬦ᭄ᬱᬶᬭᬩᬳᬾ᭞ᬦᭀᬭᬦᬓᬸᬘᬶᬯᬲᭂᬫᬸ᭞ᬧᬬᬸᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬤᬳᬓᬯᬶᬦ᭄᭞
ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬂᬭᬭ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬭᬮᬄᬓᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃ᭞ᬓᭀᬘᬧᬓᬯᭀᬗᬦ᭄ᬫᬘᬦ᭄᭞ᬲᬓᬧᬋᬓ᭄᭞ᬢ᭄ᬓᬕᬶᬕᬶᬭᬶᬲᬶᬗᬢᬶ᭞ᬦᭀᬭᬳᬗᬶᬢᬸᬂᬢᬢᬵ᭟᭐ᬳᬭᬶᬓᬯᬸᬮᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬓᬤᬃᬫ
ᬡᬶᬓ᭄᭞ᬍᬯᬶᬄᬳᬬᬸ᭞ᬧᬦ᭄ᬓᬲᭀᬃᬓᬯᬸᬮ᭞ᬓᬤᬶᬳ᭄ᬬᬂᬭᬢᬶᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᬤᬶᬓᬵᬳᬬᬸᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦᭀᬭᬗᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬶᬦ᭄ᬓᬫᬶ᭞ᬓᬲᭀᬭᬦ᭄ᬓᬂᬓᬯᬸᬮ᭞ᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾᬲᬗᬬᬸ᭞ᬳᬭᬢ
ᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬓᬯᬸᬮ᭞ᬳᬗᬾᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸᬓᬤᬃᬫᬡᬶᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬤᬤᬶᬳ᭄ᬮᬳ᭄ᬮ᭟᭐ᬯᭀᬗᬭᬕᬓᬭᬡᬳᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬭᬾᬄᬲᬲᬦᬓ᭄᭞ᬓᬯᬸᬮᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬓᬯᬸᬮᬧᬦᬸᬚᬸᬩ