Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭐ 20B]
᭒᭐
ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬋᬧᬶᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬦ᭄ᬤᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚᬚᬃ᭟᭐ᬓᬤᬶᬳᬸᬮᬫ᭄ᬓᬲᬺᬩᬦ᭄ᬯᬭᬶᬄ᭞ᬫᬦᬳᬶᬭ᭞ᬲᬂᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᬾᬦᬓᬬᬸᬦᬾ᭞ᬳᬗᬶᬂᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬵᬬᬸ᭞ᬳᬶᬓᬂᬭᬓᬢᬦ᭄ᬲᬄᬮᬶᬦᬶᬭᬶᬂ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬕᬫ᭄ᬩᬃᬯ
ᬯᬗᬸᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬂᬗᬲᬸᬂᬳᬸᬬᬸᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬧ᭄ᬕᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬶᬂᬦᬵᬮ᭞ᬢᬶᬕᬧᬭᬾ᭞ᬭᬳᬵᬤᬾᬦ᭄ᬳᬯᬦ᭄ᬢᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬶᬂᬫᬦᬄᬯᬸᬲ᭄ᬓᬕᬶᬯᬂ᭟᭐ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬬᬬᬶᬭᬭ᭞ᬓᬂᬲᬸᬲᬸᬧᬾᬲᬶᬭ
᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬢᬶᬗᬍᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾ᭞ᬬᬢᬧᬶᬜ᭄ᬘᬢ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬂᬗᬸᬘᬮᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬗᬧ᭄ᬓᬶᬓ᭄᭞ᬲᬸᬲᬧᬾᬢᬶᬦᬶᬗᬮᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬭᬚᬲᬸᬦᬹ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬲᬸᬯᭀᬗ᭄ᬰᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬲᬸᬦ᭄ᬧᬲᬗ᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬲ᭄ᬢᬦᬶ
ᬭᬬᬬᬶ᭞ᬲᬗᬬᬸᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬬᬢ᭄ᬦᬵ᭟᭐ᬕᬶᬦᬬᬸᬕᬦ᭄ᬳᬲ᭄ᬢᬦᬶᬭᬗᬶᬗ᭄ᬕᬢᬶ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬲᭂᬃᬫᬶᬗ᭄ᬲᭂᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬺᬦᬳᬶᬭ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬯᭂᬦᭂᬂᬧᬜᭂᬓᭂᬮᬾ᭞ᬘᬶᬦᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬘᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬳᬗᬸᬫ᭄ᬩᬭᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞
[᭒᭑ 21A]
ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬓᬭᬳᬂᬲᬪ᭞ᬳᬦᬶᬩᬵᬢᬦᬾᬫᬸᬢ᭄᭞ᬕᬸᬫᬸᬮᬶᬂᬳᬦᬭᬶᬂᬢ᭄ᬫᬄ᭞ᬳᬶᬓᬂᬫᬫ᭄ᬩᬸᬃ᭞ᬫᬦᬳᬾᬫᬡ᭄ᬥᭂᬩ᭄ᬳᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬲᬸᬫ᭄ᬮᬂᬓᬂᬢᬶᬦᬶᬮᬃ᭟᭐ᬬᬢᬯᬗ᭄ᬲᬸᬮ᭄ᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬧ᭄᭞
ᬲᬶᬭᬤᬾᬯᬶᬭᬭ᭞ᬫᬾᬄᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬳᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬭᬾ᭞ᬓᬳᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬭᬤᬾᬦ᭄ᬲᬸᬦᬹ᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬢᬸᬫᬶᬗ᭄ᬳᬮ᭄ᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬳᬫᬭᬦᬶᬦ᭄ᬲᬂᬓᬦ᭄ᬢᬓᬵ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦ᭄ᬳᬶᬂᬗᬸᬳᬸᬄ᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬚᬸᬯᬶᬢ᭞ᬯᬮᬶᬯ
ᬮᬶ᭞ᬭᬳᬤᬾᬦᭀᬭᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬲᬗᭂᬢ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬓᬦ᭄ᬢᬓᬵ᭟᭐ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄‌᭞ᬳᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬂᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬫᬶᬘᬭᬾᬂᬓᬼᬩᬸᬦᬾ᭞ᬫᬦᬯᬶᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬗᬸ
ᬯᬸᬄᬦᭀᬭᬦᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᬕᬸᬭᬕᬸᬭ᭞ᬳᬧᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬢᬸᬫᬸᬭᬸᬦᬶᬂᬥᬭᬢ᭄᭞ᬭᬚᬵᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬕᬸᬕᬸᬧᬸᬄᬤᬾᬦ᭄ᬧᬋᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬶᬚᬶᬮ᭄ᬓᬂᬯᬲ᭄ᬧ᭚᭐᭚ᬫᬶᬚᬶᬮ᭄᭟