Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗
ᬓᬧᬺᬤᭀᬬᬬᬶ᭞ᬳᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬭᬓᬺᬫᬳᬵ᭟᭐ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᭀᬮᬶᬄᬓᬓᬗᬶᬭᬧ᭄ᬭᬶᬩᬤᬶ᭞ᬢᬸᬃᬳᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬳᬦᭀᬫ᭄ᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡ᭞ᬳᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄ᬲᬲᬢᭀᬯᬦᬾ᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬚᭀᬤᭀᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮ
ᬦᬲᬸᬕᬶᬄᬮᬾᬬᬃᬫᬲ᭄ᬧᬶᬧᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬦᬧᬳᬶᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲᬦ᭄᭞ᬳᬓ᭄ᬭᬫᬯᭀᬗᬬᬸ᭞ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬤᬚᬚᬓ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬓᬂᬭᬓᬤᬾᬦ᭄ᬧᬮᬭᭀᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩᭀᬬᬳᬃᬱᬳᬓ᭄ᬭᬫ᭟᭐
ᬦᭀᬭᬓ᭄ᬦᬤᬾᬦ᭄ᬳᬜᬂᬲᬤᬶᬤᬶᬓ᭄᭞ᬦᬭᬶᬫᬳᬵ᭞ᬤᬾᬭᬳᬦᬭᬶᬫ᭞ᬧᬦ᭄ᬤᬤᬶᬳᬲᬦᬓ᭄ᬩᬳᬾ᭞ᬦᭀᬭᬦᬭᬶᬫᬢᬾᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬓᭂᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄‌ᬚᬺᬫ᭄ᬓᬤᬃᬧᬸᬦᬧᬶ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬲᬸᬦ᭄ᬳᬫᬶᬢ᭞ᬯᭀᬗ
ᬫᬭᬢ᭄ᬫᬸ᭞ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬲᬂᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬓ᭄ᬦᬶᬳᬬ᭞ᬲᬶᬭᬬᬬᬶᬳᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬦᭀᬭᬦᬓ᭄ᬭᬦᬅ᭄ᬳᬮᬄ᭟᭐ᬫᬶᬮᬦᬾᬢ᭄ᬓᬮᬭᬓᬗᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬯᭀᬂᬳᬲᬶᬄ᭞ᬦᭀᬭᬲᬶᬦᬫ᭄ᬩᬤ᭞ᬳᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬᬳᭂ
[᭑᭘ 18A]
ᬲᬓ᭄ᬕᬯᬾᬦᬾ᭞ᬲᬶᬭᬤᬫ᭄ᬧᬶᬓ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬸᬦ᭄᭞ᬮᬄᬘᬘᬤᭂᬦ᭄ᬫᭂᬦᬶᬭᬬᬬᬶ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬓᬭᬶᬳᬶᬮᬦᬂ᭞ᬓᬧᬶᬦ᭄ᬤᭀᬦᬾᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬧᬶᬂᬢᬶᬕᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬚᬚᬓ᭞ᬓᬧᬶᬂᬧᬢᬾ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭ
ᬦᬾᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬳᬲᬸᬕᬶᬄᬩᬾᬩᬾᬓ᭄ᬳᬬᬫ᭄᭟᭐ᬳᬦᬯᬸᬭᬶᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬦᭀᬭᬳᬶᬤᭂᬧ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬾᬪᬣᬭ᭞ᬦᭀᬭᬳᬫᬤᬦ᭄ᬩᬕᬸᬲᬾ᭞ᬜᬢᬮᬫᭀᬦ᭄ᬧᬶᬦᬸᬜ᭄ᬘᬸᬮᬂ
᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬭᬢᬕᬢᬵᬢᬦᬦᬢᬦ᭄ᬥᬶᬂ᭞ᬦᭀᬭᬦᬓᬯᬶᬦᬤ᭞ᬲᬧᬸᬮᬸᬢᬲᬧᬸᬮᬸ᭞ᬧᬭᬦ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬕᬾᬦᬾᬲᬸᬫᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬓᬯᬸᬮ᭞ᬤᬳᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬃᬱᬳᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬲᬦᬓᬾᬯᬮ᭟᭐
ᬳᬫᬜ᭄ᬚᬶᬗᬓᬤᬂᬲᬸᬤᬭᬯᬾᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬗᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬲᬦᬓ᭄ᬓᬥᬂᬢ᭄ᬯ᭞ᬧᬦᬮᬫ᭄ᬧᬂᬫᬲᬮᬳᬾ᭞ᬮᬫᭀᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬗᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬢᭂᬫᭂᬦ᭄ᬢᬦᬲᬶᬳᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ