Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/17

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭖ 16B]
᭑᭖
ᬤᬦ᭄ᬢᭂᬫᭂᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬋᬓᬦ᭄ᬳᬗᬶᬗ᭄ᬕᬢᬶ᭞ᬩᬾᬦ᭄ᬤᬾᬦᬾᬓᬧᬋᬓ᭄ᬦᬵ᭟᭐ᬳᬦᬯᬸᬭᬶᬦᬶᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬓᬭᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬫᬸᬜ᭄ᬚᬸᬮ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳᬤᬤᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬢ᭄ᬫᬸᬳᬫ᭄ᬩᬸᬭᬸ᭞
ᬓᬬᬤᬸᬤᬸᬢᬺᬳᬶᬂᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬳᬗᬭᬲ᭄ᬳᬭᬲ᭄ᬢᬓᬾᬯᬮ᭞ᬓᬓᬸᬤᬸᬭᬶᬦᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬳᬵᬃᬱᬗᬶᬮᬗᬓᭂᬦ᭄ᬢᬢ᭞ᬲᬂᬥ᭄ᬬᬄᬓᬤᬂ᭞ᬲᬤᬸᬮᬸᬃᬲᬸᬥᬭᬯᬾᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬧᬥᬤᬶᬯᬰᬵ᭟᭐ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬳᬭᬫ᭄ᬉᬚ
ᬭᬾᬯᭀᬂᬲᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬋᬓᬾᬲᬲᬦ᭄ᬤᬶᬗᬦ᭄᭞ᬮᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬳᬯᭀᬃᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾ᭞ᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬓᬮᬯᬦ᭄ᬓᬓᬸᬂ᭞ᬲᬯᬢᬭᬮᬫᭀᬦ᭄ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬅᬧᬓᬂᬯᬶᬦᬶᬘᬭ᭞ᬮᬦ᭄ᬳᬧᬧᬜ᭄ᬚᬮᬸ᭞ᬓᬾᬯᬮᬵ
ᬓᬂᬓᬧᬶᬳᬃᬱ᭞ᬢᭂᬩᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬤᬶᬲᬦᬮᬯᬦ᭄ᬤᬶᬲᬶᬦᬶ᭞ᬩᬳᬾᬅ᭄‌ᬳᬶᬢᬸᬓᬂᬮᬶᬬᬢ᭄᭟᭐ᬲᬯᬢᬭᬓᬾᬮᬫᭀᬦ᭄ᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬗᬥᬸᬩᬢᬸᬓ᭄᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬂᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬢᭂᬩᬄ᭞ᬬᬳᬧᬯᬶᬘ
[᭑᭗ 17A]
ᬭᬦᬾ᭞ᬭᬚᬵᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬫᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬚᬲᬶᬭᬓᬤᬸᬕᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬫᬦᬶᬭᬭᬤᬤ᭞ᬳᬜᬸᬦ᭄ᬤᬂᬓᬸᬓᬸᬢᬸᬂ᭞ᬓᬸᬲᬸᬫᬵᬬᬸᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵ᭞ᬩ᭄ᬮᬾᬄᬳᭀᬭ᭞ᬓᬮᬸᬭᬸᬗᬦ᭄ᬮᬭᬢᭀᬮᬶᬄ᭞ᬫᬾᬲᭂᬫ᭄ᬭ
ᬤᬾᬦ᭄ᬲᬸᬯᭀᬗ᭄ᬰ᭟᭐ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬳᭂᬢᬄᬤᬾᬦᬶᬭᬳᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬤᬶᬭᬢᬶᬄ᭞ᬮᬯᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬲ᭄ᬫᬭᬵ᭞ᬭᬚᬵᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭᬤᬦ᭄ᬮᬶᬗᬾ᭞ᬥᬸᬄᬫᬶᬭᬄᬳᬭᬶᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬘᬘᬤ᭄ᬳᬶᬭᬳᬫᬸᬂᬲᬯᬶᬚᬶ᭞ᬓᬸᬭᬂᬭᬸᬫᭂᬧᭂᬢ᭄ᬧ
ᬭ᭞ᬯᭀᬗᬓᬸᬲᬤᬸᬮᬸᬃ᭞ᬢ᭄ᬓᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬳᬾᬯᬳᬾ᭞ᬯᭀᬂᬓᬧᬶᬓᭂᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬬᬾᬦ᭄ᬧᬶᬦᬋᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬯᭀᬂᬓᬧ᭄ᬭᬬᬂᬬᬂ᭟᭐ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬓᬶᬢᬭᬭᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄᭞ᬤᬾᬭᬗᬓᬸ᭞ᬲᬵᬦᬓ
ᬤᬂᬢ᭄ᬯ᭞ᬢ᭄ᬓᬳᬾᬯᬳᬾᬯᬩᬳᬾ᭞ᬲᬧᬸᬮᬸᬢᬲᬧᬸᬮᬸ᭞ᬲᬶᬭᬵᬗᬓᬸᬲᬸᬤᬭᬯᬾᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬯ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬦᭀᬭᬲᬶᬦᬄ᭞ᬚᬢᬶᬦᬶᬂᬲᬤᬸᬮᬸᬃ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦᬶᬓᬶᬳᬸᬕᬲᬶᬦᬄ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬲᬯᬯᬶ᭞ᬳᬚᬢ