Kaca:Bali-lontar-carcan-janma-01-400ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒
᭚ᬦᬶᬳᬦ᭄‌ᬧᬢᬢᭂᬫ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯ᭄ᬯᬂᬓᬯ᭄ᬭᬸᬳᬓ᭄ᬦᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬ᭟ᬭ᭞ᬭ᭞ᬳᬲᬶᬄᬤᬳᬢ᭄᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬬᬦᬶᬦ᭄ᬥᬵ᭟ᬭ᭞ᬘ᭞ᬧᬥᬬᬢᬦ᭄ᬲᬢ᭄ᬬ᭟ᬭ᭞ᬩᬸ᭞
ᬯᬮᬸᬯᬮᬸᬦ᭄ᬬᬫᬢᬶ᭟ᬭ᭞ᬯᬺ᭞ᬲᬸᬓᬳᬶᬥᭂᬧ᭄‌ᬕᬸᬭᬸᬮᭀᬓᬵ᭟ᬭ᭞ᬰᬸ᭞ᬫᬥ᭄ᬬᬲᬸᬓᬢᬦ᭄ᬯᬯᬤᭀᬦᬦ᭄ᬬ᭟ᬭ᭞ᬰ᭞ᬢᬦ᭄‌ᬭᬳᬬᬸᬧᭀᬘ
ᬧᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᬸᬓᬃᬳᬋᬩᬸᬢ᭄ᬭᬱᬵ᭟ᬘ᭞ᬭ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬂᬢᬦ᭄ᬤᬶᬂᬭᬶᬂᬧᭀᬚᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬘ᭞ᬩᬸ᭞ᬳᬩᭀᬯᬾᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃ᭟ᬘ᭞ᬯᬺ᭞ᬲᬸᬓᬭᬶᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯ
ᬓ᭞ᬫᬦᬓ᭄ᬓ᭄ᬯᬾᬄᬚᬢᬶᬯ᭄ᬓᬲ᭄ᬦ᭄ᬬ᭟ᬘ᭞ᬰᬸ᭞ᬳᬲᬶᬄ᭞ᬯ᭄ᬓᬲᬦᬵᬧᬲᬄ᭟ᬘ᭞ᬰ᭞ᬢᬦᬵᬃᬱᬬᬗ᭄ᬯᬂᬢᬯᬶᬯᬥ᭟ᬅ᭞ᬭ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃᬮᬦᬂ
[᭑᭓ 13A]
ᬮᬦᬂᬬᬧᬲᬄ᭟ᬅ᭞ᬘ᭞ᬫᬥ᭄ᬬᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬭᬦ᭄ᬬ᭟ᬅ᭞ᬅ᭞ᬫᬲᬶᬄᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃᬦ᭄ᬬᬢᬦᬵᬗ᭄ᬕᬫᬲᭀᬭ᭟ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬲᬸᬓᬳᬬᬸᬓᬭᬗ
ᬦ᭄᭟ᬅ᭞ᬯᬺ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃᬳᬢᬶᬲ᭄‌ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬬᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭟ᬅ᭞ᬰᬸ᭞ᬳᬲᬶᬄ᭟ᬫᬥ᭄ᬬᬢᬸᬯᬸᬄᬳᬦ᭄ᬫᬸᬮᬭ᭟ᬅ᭞ᬰ᭞ᬯ᭄ᬯᬂᬳᬢᬸᬳᬢᬦ
ᬲᬶᬄ᭟ᬩᬸ᭞ᬭ᭞ᬳᬬᬸ᭞ᬳᬘᭂᬗᬶᬮᬦ᭄᭟ᬩᬸ᭞ᬘ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃ᭞ᬓᬮᬦ᭄ᬢᬭᬵ᭟ᬩᬸ᭞ᬅ᭞ᬤᬸᬤᬸᬓ᭄ᬭᬫᬦ᭄ᬬᬢᬬᬵ᭟ᬩᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬳᬦᬶ
ᬱ᭄ᬝᬧᬥᬢᬬᬤ᭄ᬯᬦᬶᬂᬳᬸᬚᬃ᭟ᬩᬸ᭞ᬯᬺ᭞ᬫᬦᬓᬓ᭄ᬯᬾᬄᬳᬫᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬓᬃᬦ᭄ᬬᬵ᭟ᬩᬸ᭞ᬰᬸ᭞ᬢᬦᬲᬶᬄᬫᬯᭂᬓᬲᬦᬧᬲᬄ᭟ᬩᬸ