Kaca:Bali-lontar-carcan-janma-01-400ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬳ᭞ᬰᭀᬦᬲᬲᬢᭀᬦ᭄ᬬ᭟ᬢᬢᬥᬥᬦ᭞ᬳᬸᬮᬲᬲᬢᭀᬦ᭄ᬬ᭟ᬳᬳ᭞ᬳᬶᬳᬶ᭞ᬕᬭᬸᬥᬲᬲᬢᭀᬦ᭄ᬬ᭟ᬰ᭄ᬭᬯᬡᬾᬫᬺᬢ᭄ᬢ
ᬬᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬪᬤ᭄ᬭᬯᬤᬾᬥᬦᬓ᭄ᬱᬬᬄ᭟ᬳᬲᬸᬚᭀᬧᬸᬢ᭄ᬭᬮᬤᬲ᭄ᬘ᭞ᬓᬃᬣᬶᬓᬾᬥᬦᬤᬦᬯᬦ᭄᭞ᬫᬭᬕᬲᬶᬭᭀᬧᬢᭀᬪ
ᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬧᭀᬲ᭄ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬓᬵᬮᬫᬳᬵᬧ᭄ᬭᬶᬬᬵ᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬫᬰᬾᬲᭀᬩᬕ᭄ᬬᬷ᭞ᬨᬮ᭄ᬕᬸᬡᬾᬤᬧᬢᬶᬫᬺᬢᬄ᭟ᬘᬾᬢ᭄ᬭᬾᬫᬰᬜ᭄ᬘᬢᬾᬤᬸᬓᬷ᭞
ᬯᬾᬱᬓᬾᬤᬩᬳᬸᬧ᭄ᬭᬚᬄᬚ᭄ᬬᬾᬱ᭄ᬝᬫᬰᭀᬫᬳᬤᬸᬓᭂᬫ᭄᭞ᬳᬰᬥᬾᬤᬹᬃᬕ᭄ᬕᬢᬶᬱ᭄ᬝᬢᬵ᭟ᬭ᭞ᬩᬸ᭞ᬓᬾᬢᬸ᭞ᬘ᭞ᬓᬾᬢᬸ᭞ᬓ
[᭑᭒ 12A]
ᬰᬸ᭞ᬅ᭞ᬓᬾᬢᬸ᭞ᬓ᭞ᬘ᭞ᬩᬸ᭞ᬓᬾᬢᬸ᭞ᬭᬯᬸ᭟ᬓᬧᬶᬧᬶᬢᬦ᭄᭟ᬰᬸ᭞ᬭ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭟ᬰᬸ᭞ᬘ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭟ᬭ᭞ᬯᬺ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭟ᬅ᭞ᬘ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭟ᬅ᭞ᬩᬸ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭟
ᬯᬺ᭞ᬅ᭞ᬯ᭄ᬦᬂ᭟ ᬉ ᬰᬸ᭞ ᬭ᭞ ᬯᬺ

               ᬯ᭞   ᬓ᭞   ᬧ᭞           ᬘ᭞  ᬓᬾ ᬢᬸ
ᬧ᭄ᬯ
ᬭᬳᬸ ᭞ᬩᬸ᭞ (ᬰ)ᬅ᭞