Kaca:Bali-lontar-carcan-janma-01-400ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭓ 13B]
᭑᭓
ᬰ᭞ᬢᬦᬲᬶᬄᬢᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭟ᬯᬺ᭞ᬭ᭞ᬫᬲᬶᬄᬳᬧᬲᬄᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭟ᬯᬺ᭞ᬘ᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᬵᬦᬓ᭄‌ᬢ᭄ᬮᬸᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄‌ᬳᬧᬲᬄ᭟ᬯᬺ᭞ᬅ᭞
ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃᬳᬧᬲᬄᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭟ᬯᬺ᭞ᬩᬸ᭟ᬢᬸᬯᬸᬄᬦ᭄ᬬᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬘᭂᬦ᭄ᬥᭂᬓ᭄‌ᬤᬾᬦ᭄ᬬᬵᬫᬯᬳᬸᬓᬸᬃ᭟᭖ᬱ᭄ᬝᬸᬦ᭄ᬬᬳᬸᬧᬲᬸᬩᬦᭂᬦ᭄᭟ᬯᬺ᭞
ᬯᬺ᭞ᬲᬸᬓᬢᬬᬵᬤᬶᬃᬕ᭄ᬖᬬᬸᬱ᭟ᬯᬺ᭞ᬰᬸ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬦ᭄ᬫᬦᬓ᭄‌ᬫᬓ᭄ᬯᬾᬄ᭟ᬯᬺ᭞ᬰ᭞ᬢᬦᬭᬶᬧᬦᬲᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬫᬦᬓ᭄ᬫᬢᬶ᭟ᬰᬸ᭞ᬭ᭞
ᬫᬲᬶᬄᬧᬹᬃᬯ᭄ᬯᬫᬧᬲᬄᬭᬶᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭟ᬰᬸ᭞ᬘ᭞ᬭᬳᬬᬸᬓᬢᬮᬸ᭟ᬰᬸ᭞ᬅ᭞ᬓᬢᬮᬸᬫᬧᬲᬄᬯ᭄ᬓᬲᬦ᭄᭟ᬰᬸ᭞ᬩᬸ᭞ᬫᬲᬶᬄ
[᭑᭔ 14A]
ᬓᬢᬮᬸ᭟ᬰᬸ᭞ᬯᬺ᭞ᬭᬳᬬᬸᬢᬫᬮᬓᬶ᭟ᬰᬸ᭞ᬰᬸ᭞ᬫᬲᬶᬧᬥᬬᬵᬲᬢ᭄ᬬᬵ᭟ᬰᬸ᭞ᬰ᭞ᬳᬮᬧᭀᬚᬭᬦ᭄ᬬᬤᬶᬦᬮᬶᬄᬢᬸᬭᭀᬦ᭄
ᬰ᭞ᬭ᭞ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬦ᭄ᬬᬘᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃ᭟ᬰ᭞ᬘ᭞ᬫᬲᬶᬄ᭞ᬧᬥᬯᬺᬤ᭄ᬥ᭄ᬬ᭟ᬰ᭞ᬅ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬢᬸᬓᬃᬦ᭄ᬬᬢᬦᬵᬗ᭄ᬕᬫᬲᬾᬭ᭟ᬰ᭞ᬩᬸ᭞ᬫᬲᬶᬄ
ᬢᬦ᭄ᬧᬦᬓ᭄᭞ᬬ᭟ᬰ᭞ᬯᬺ᭞ᬓᬢᬦ᭄ᬮᬸᬦ᭄ᬤᬦ᭄‌ᬲᬸᬕᬶᬄᬢᬬᬵ᭟ᬰ᭞ᬰᬸ᭞ᬫᬲᬶᬄᬤᬦ᭄‌ᬫᬭᬩᬶ᭞ᬢᬬ᭟ᬰ᭞ᬰ᭞ᬳᬮᬧᭀᬚ
ᬭᬦ᭄ᬬᬤᬦ᭄ᬲᬸᬕᬶᬄᬢᬬᬢᬦ᭄ᬧᬦᬓ᭄‌ᬬᬵ᭟᭐᭟ᬳᬶᬢ᭄ᬢᬶᬧᬢᭂᬫ᭄ᬯᬦᬶᬂᬯ᭄ᬯᬂᬧᬲᬜ᭄ᬚᬦᬶᬂᬲᬧ᭄ᬢᬯᬭ᭟᭚ᬏᬓᬧᬜ᭄ᬘᬦᬯ