Cebur nuju daging

Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/23

Saking Wikisource
Kaca puniki kavalidasi
CELEPUK

Puuk. ..Puuk. ..Puuk..." kénten suaran celepuké rikala galang bulan. Galah tengahing dalu. Anginé ngasirsir dingin pisan. Biasané sasih nyaluk Juli-Agustus kabaos masan ndang wayah. Sakémaon mangkin tan keni antuk narka. Patuté ndang, jag nadak sara gulem rauh remrem ngelod kauhan, nuju ngaja kanginan. Sabeh turun aderes. Kala punika langité galang. Bintang pakebyarbyar. Bulané jegeg mapelalangan. Titiang celingak­ celinguk mirengang suaran celepuké. Piragiang titiang jendela kamaré maampakan. Titiang gagelis matangi ngubet jendelané. inab iwau baan aripé ngraris sirep ngengkis sareng rarén titiangé sané 19 November pacang rauh, pacang genep mayusa awarsa.

"Puuk...puuk...puukk..." suaran celepuké karasayang titiang di betén pasaréané. Baan terus masuara clepak-clepuk raris rarén titiange matangi.

"Uwuuu...uwuuu..." pisaut rarén titiang mireng suaran celepuké.

"Puuk. ..puuk. ..puuk..." celepuké ngwales malih. Mireng suaran celepuké punika, raris titiang ngidupang lampu neoné.

"Uwuu...uwuuu..." rarén lanang titiang masuara gagirang gancar lancar mabaos basa raré. "Puuk...puuk. ..puuk..." kasaurin antuk i celepuk.


17