Cokorde Darma/Purwaka Kalih Pangaksama

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan

[ v ]Om Swastyastu.

Sadurungné titiang nglanturang indik gancaran susastra Bali anyar sane marupa novel Bali puniki, titiang nunasang geng rena sinampura awinan kedeh titiangé kéngin misarengin ngrajegang indik kasusastraan Bali anyar ring saluiring nyama brayané ring Bali taler ring Sunantara.

Novél Bali anyar Cokorde Darma puniki si saduran saking novél Sepanyo! mamurda Den Quixotte, pikardin pengawi Cervantes saking duranagara Sepanyol utawi novél Don Kisot sané katerjemahang olih Abdul Muis ka basa Indonesia. Ring arsip kropak lontar ring Stichting Liefrinck van der Tuuk (sané mangkin mawasta Yayasan Gedong Kirtya) magenah ring Singaraja wénten kidung mamurda Geguritan Ménak, Titiang ngamanahang lontaré puniki madrué lelintihan satua sakadi Don Kisot.

Sané mangkin, titiang manyadur karya sastra sesuratan Geguritan Ménak sané wit nganggén tembang Sekar Alit sakadi pupuh Sinom, Ginanti, Pangkur, Ginada, Adri, miwah pupuh Durma kaubah wangunanné kadadosang gancaran (prosa) sané kaparinama novél. Saduran novél puniki kawastanin murda Cokorde Darma, manut sakadi pragina (tokoh) sané mungyub ring lelintihan satua Iontaré,

Cendekné, novél Don Quixorte, lontar Geguritan Ménak, roman Don Kisot, madué lelintihan carita pateh ring saduran novél Bali anyar Cokorde Darma puniki. Titiang kedeh ngurit mangda para truna-truni sané ngamiletin sastra [ vi ]Bali anyar prasida sareng ngamanahang indik lelintihan (alur), suksman (tema) miwah tetuek (topik) sané mungguh ring karya novél Bali Cokorde Darma utawi Don Quixotte vérsi Bali puniki.

Sakadi wasana kata, antuk kakirangan karyan titiang ring ngungguhang kosabasa sané anggén titiang nincepang manah. Titiang sampun ngusahayang mangda manut rasa rumaksat sekadi karya susastra asli Dun Kisor punika. Inggih mangkin, titiang wantah mapinunas mangda ida dané sareng sami nyarengin, nambahin, miwah nagingin kakirangan rasa basa titiangé puniki.

Pinunas titiang mangda karya-karya susastra Bali anyar (modérn) prasida magenah, mlinggih ring sakancan manah para teruna-teruni ring Bali tur prasida nglimbakang ajeg Bali nganutin sahananing “zaman globalisasi* sakadi mangkin.

Pamuput, titiang ngaturang panganjali umat druéné.

Om Shanti. Shanti, Shanti. Om.

Fitiang,

I Gusti Putu Antara

4 April 2007