Cokorde Darma/Manggihin Meseh Ring Yamaniloka

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
[ 21 ]

ADIAYA III

MANGGIHIN ENTIP YAMA NING LOKA

Asapunika raosné sambilanga matingtingan matangi. Muncuk tumbakné katujuang énggalanga ka baong i dagang warung nasi. Réh i dagang mula dueg mencak, ia enggal makelid, ngalih selah lakar ngwales, Sagét rauh i tukang gelindingé

Béh, maut verdom nyagjag i dagang nganggar pangobédan rujak. Ento lantas anggona nigtig nganti séngél sang ksatria. Cokorde Darma lantas cuat bah nungkayak ngaséksék késék-késék kasakitan. Tumbakné kelés lantas ulung tur muncukné ngancuk ngawagin nganti nués ngenain basangné i dagang. | Dagang suud nguyak sambilanga kijap-kijap, mapineh-pineh. [ Kikil Beling bengong dawa papinchné.

“Yéning kai jani terus ngalempagin apisan pét ia lantas mati di jumah nirané, sinah lakar dadi perkara.*

la ngeh nglaut ia makirig udang. Palang bédag glindingé ané gisina tur lakar anggona nglempagin lantas curenga sambilanga makeneh-keneh

“Ah, padalem kola nglempagang. Yan lung bedagé kudiang” Apa Jakar anggon masilihin?” [ 22 ]I Gusti Putu Antara

Suud mapineh-pineh ia magedi, mulihan macelep ka jumahan metén, lantas jelanan meténné kancinga. Ia ngajap-ajap apanga tamiuné nyak énggal makaad.

"Tamiu tidik gering, buduhné tan perah-perah kaliwatne. Yan i raga kena tumbak, pét lantas makawinan kola mati, béh angkihan anak mula maal gati, tur masih ia tuara sisip . Buina kéto, tuara ada wong buduh dadi bogolan. Men ..... yén ia lempagin kola, pét mati pejah, ia raga padidi lakar ané bogolan. Méh-méhan kutus tiban makelonné nidik bui, ngalahin somah ulian melanin bangkén cicingé totonan."

Sri Cokorde Darma matangi lantas matédoh. Ida lantas matbat dagangé sambilanga nuding tujuh warung nasiné.

"Duh isin jambangan! Iba makejang buron, luun dadah etuh aking! Cai, nagih mamada wong ménak siwan gumi, oo! Sing pantes. Siiiiiing!'"

Sesampuné puput ida ngumbar tetemahan, jaranè gelis kaambil sambilanga mesuang kakrengkengan buin.

"Cicing-cicing wong ulan iba. Iba mua bek misi gedubang."

Jaranné, I Cograh raris kancab kapenékin lantas pamarginé nujuang ngamuliang. Ri kala mamargi, Sri Cokorde raris tumbuh manahné sambiI mapineh-pineh buin.

"Yan nglanturang pamarginé , patut pesan nira makta jinah réh sampun polih papelajahan. Ulihan tong ngaba

22 [ 23 ]pipis, nira séngél baongé kekeh majalan wiréh pangobédan bakat sunggi. Béééééééééh!"