Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/65

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

12. PAN ANGKLUNG GADANG


Kacrita di Desa Anu ada kone anak madan Pan Angklung

Gadang. Yen di pawangwangan jlema bocok, mapi-mapi belog, mirib

tuara ia nawang kangin kauh, nanging yen tlektek dayanne kerep-

an taken bulun meng. Pan Angklung Gadang ia mamarekan di

purian.

Kocapan sedek dina anu, Ida Anake Agung makayun pacang

lunga ka gunung, tumuli ngandikain Pan Angklung Gadang, "Ih,

Bapa Angklung Gadang, gelah jani lakar luas ka gunung, kema

iba ngeteh-etehin jaran apang enggal!"

"Inggih, sandikan Cokor I Dewa titiang sairing", keto atur

Pan Angklung Gadange, nglaut bangun ngenggalang nyemak kuda

palinggihane, tur kaeteh-etehin kapasangin kekepuh, kundali, ambed

ikut muah canggah bias ; makejang pada mablongsong slaka. Di

subane pragat, lantas Pan Angklung Gadang matur, "Inggih Ratu

Dewa Agung, puniki sampun puput antuk titiang, durusang Cokor

I Dewa munggah!"

Lantas Anake Agung ngamunggahin kuda tur buin ngandika,

"Iba Angklung Gadang, kema jemak pacanangan gelahe, jalan iba

ngiringang gelah jani!"

"Inggih, sandikan Cokor I Dewa". Raris Ida Anake Agung

manglinggihin jaran maalon-alonan, kairing ban Pan Angklung Ga-

dang negen kompek pacanangan.

Gelising satua, pamargin Ida Anake Agung manglinggihin

kuda kairing olih Pan Angklung Gadang, suba kone joh ngliwat

desa, kaget macepol blongsong ambed ikute, nanging tusing duduka

teken Pan Angklung Gadang.

Kacrita jani suba kone di gunung, tumuli Ida tedun sakeng

kudane tur kacingakin kudane makocogan pesu peluh, kandugi ka-

waspada antuk Ida, pinganggen kudane kuang, blongsong ambed

ikute kecong, raris Ida ngandika, "Ih iba Angklung Gadang, sa-

wireh iba majalan durian, iba tusing ajin blongsong ambed ikute

kecag?"

Matur Pan Angklung Gadang, "Inggih Ratu Dewa Agung,


- 62 -