Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/66

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

wantah kantenang titiang, sakewanten tan wenten purun titiang

ngambil punika, santukan durung wenten pangandikan Cokor I

Dewa".

Ngandika Ida Anake Agung, "Dong iba Angklung Gadang,

nguda sih iba belog pesan. Suba ajinang iba slakane ulung, masih

tusing iba ngelah keneh nuduk, nagih orahin dogen. Nah mani

puan, yen iba ngiringang gelah, lamun ada macepol uli di jarane,

duduk men enggalang, penpen di kompeke!"

"Inggih, sandikan Cokor I Dewa titiang sairing"

Tan kacrita Ida Anake Agung di gununge, jani suba lingsir,

makayun Ida mantuk saha ngandikain parekan, "Angklung Gadang,

cawisang jarane, eteh-etehin, gelahe lakar mulih ne jani!"

Angklung Gadang matur, "Inggih". Laut bangun ngenggalang

nyemak jaran tur kaeteh-etehin. Di subane pragat, lantas ia matur,

"Inggih Ratu Dewa Agung, puniki sampun puput antuk titiang,

durusang Cokor I Dewa munggah!" Lantas Ida Anake Agung

nglinggihin kuda adeng-adeng kairing antuk Pan Angklung Gadang

negen kompek pacanangan.

Kacrita suba kone jani rauh di tepin desane, kandugi ada

pacepolpol uli di jarane. Mara ajinanga teken Pan Angklung Ga-

dang, lantas encol ia manuduk tur kapenpen di kompek pacanang-

ane, tur kategen laut majalan. Nglajur pamargin Ida, critanan rauh

suba di bancingah, raris tedun Ida saking kuda, mangraris Ida ka

purian. Kompeke ne tegen Pan Angklung Gadang lantas timbalina

teken panyeroane tur kagenahang di balene di ambene. Pan Angklung

Gadang ngembusin eteh-eteh jarane nglaut nyutsut peluhne.


Kacrita jani Ida Anake Agung mlinggih di balene makayunan

ngrayunang canang, laut Ida ngungkabang kompek. Dadianya ka-

cingak antuk Ida, kompek pacanangane bek masegseg misi tain

jaran, kandugi caneg Ida, tur menggah pesan, saha nauhin Pan

Angklung Gadang.

Egar kenehnyane Pan Angklung Gadang parek masila tapak,

kasengguh lakar kaicen lungsuran. Bumara ia masila tur nunas lugra

lantas Ida ngadeg nglaut ninjak tendas Pan Angklung Gadange, ka-

dulurin pangandikan banggras, kaki klewaran ibane ngajahin sangkan

bisa iba menpenin kompek gelahe taen jaran?"

Mara amonto Ida ngandika, buin ningtingang cokor ukuh


- 63-