Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/132

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

23. I DEMPUAWANG

Kacrita ada kone tuturan satua Ida Sang Prabu Daa madue putra tetiga, lanang kekalih istri adiri. Kari alit alit putrane maka- tetiga, raris Ida kalimburan. Ulihan patuduh I Limbur, Ida Sri Prameswari kategul di batan pedeman siape tan kaicen ajengan, muah putrane makatetiga kakutang di tengah alase, masi sing ka- icen mekelin apan-apan. Dening Ida Raden Galuh sedeng telese masusu, dadianya ngongkek dogen kone Ida nangis kemban antuk rakane makekalih.

Kacrita I Dukuh Sakti sedek dane nglindeng, dingeha kone anak cerik ngeling, lantas jagjagina kone kema. Teked lantas I Dukuh matakon, "Cening, Cening, cening nyen ngelah panake, nyen kajak mai dadi peturu cerik dini?" Ditu lantas Ida Raden Mantri ane paling duura nuturang indik ragane kakutang antuk Sang Prabu. Mara keto kangen pesan kone I Dukuh teken anake alit, lantas duduka ajaka ka jeronne, lantas aturina ajengan. Ida Raden Galuh reh Ida nu masusu, alih- anga kone empehan kidang, ento kone Ida aturina. I Dukuh ka- liwat sayang kone teken anake alit, waluya anggona oka sajaan, reh dane tusing madue oka muah rabi. Raden Mantri ane duuran parabina Raden Semarajaya, ane alitan Raden Jayasemara, muah ane istri Raden Galuh Argamanik.

Gelising satua kasuen-suen, di subanne pada duur, nuju peteng, lantas I Dukuh matur teken Mantri makekalih muah Raden Galuh, "Dewa, Dewa Raden Mantri kalih muah Raden Galuh, mangkin I Dewa sampun sami duur, titiang mangkin mapamit ring I Dewa sami, titiang pacang moktah ka suniatan, sampunang I Dewa sami angen-angen ring titiang! Yening titiang sampun makaon, sampun- ang I Dewa kari mlinggih iriki, mrika rereh biang I Dewane. Biang I Dewane sampun kiris pisan, malih ring prabunidane ma- bejug tain siape sakadi kuskusan. Irika ring pasisin alase puniki sampun cawisang titiang I Dewa prau mas madaging sarwa mule, miwah kaula katah, punika praune linggihin ngrereh Ida i biang. Maliha titiang ngaturin I Dewa lalang akatih miwah gadung apaksi, gunanipun, yening I Dewa mayuda, yen makayun negul meseh, pu- niki gadunge anggen, yen makayun mademang lalange anggen!"

- 129 -