Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭗ 17B]
᭑᭗᭟
ᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫᬮᬧ᭄᭞ᬉᬫᬶᬮᬕ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬫᬶᬮᬕ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬯᬃᬕᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬩ᭞ᬧ᭞ᬫ᭞ᬯ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬩ᭞ᬧ᭞ᬫ
ᬯ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬍᬩᬸᬃ᭞ᬢᬸᬃᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬫᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬭᬸᬫᬓᭂᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬗᬗ᭄ᬕᬾᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬫᬲᭂᬲᭂᬮᬦ᭄᭞ᬉᬫ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬉᬫᬦ᭄ᬢᬲ᭄᭞ᬧᬭ᭞ᬤᬤᭀ
ᬲ᭄᭞ᬉᬫᬭ᭞ᬫᬢᬶ=ᬉᬫᬢᬶ᭟ᬯᬍᬲ᭄=ᬉᬫᬍᬲ᭄᭞ᬩᬜ᭄ᬘᬦ=ᬉᬫᬜ᭄ᬘᬦ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭞ᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬲᬦᬾ᭠
ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬶ᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬓ᭞ᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬓ᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬳᬸᬕᭂᬃᬳᬸᬕᭂᬃᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬧᬸᬃᬯᬤᬺᬱ᭄ᬝ᭞ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬸᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋ
[᭑᭘ 18A]
ᬧ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬸᬂᬢᬶᬸᬂᬲᬸᬭᬂ᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬅᬓ᭄ᬓ᭞ᬓᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬲᬚᬯᬶᬦᬶᬂ᭞ᬝ᭞ᬱ᭞ᬖ᭞ᬪ᭞ᬨ᭞ᬫᬶᬯᬄᬅᬓ᭄ᬱᬭᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬫᬵᬳᬧ᭄ᬭᬡ᭞ᬥ᭞ᬣ᭟ ᭜
᭟ᬗᬦᬹᬢ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬧᬲᬫᬸᬳᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬓᭂᬘᬶᬮ᭄᭞ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭒᭘᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭓᭐᭞ᬤᬾᬲᬾᬫ᭄ᬩᭂᬃ᭞᭑᭙᭖᭓᭞ᬳᬶᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭄ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᭂᬘᬧᬾ
ᬭᬶᬂᬳᬚᭂᬂᬫᬲᬸᬭᬂ᭞ᬓᭂᬘᭂᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬤᬤᭀᬲ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬫᬃᬕ᭞ᬓᬃᬬᬳᬃᬚ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬦᬾᬲᬾᬯᭀᬲᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬲᬦᬾᬧᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ
᭞ᬦᬂᬳᬶᬂᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬦᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬪᬵᬱᬲᬂᬲ᭄ᬓᭂᬃᬢ᭞ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᭂᬢᬄᬫᬵᬗ᭄ᬕᬾᬭᬶᬂᬩᬮᬶ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬯᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬘᬶᬢ᭄ᬢ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞