Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭘ 18B]
᭑᭘᭟
ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬬᬸᬤ᭄ᬥ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬤ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬤ᭄ᬯᬷᬢᬗᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬥ᭞ᬫᬥᬸ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗᬦᬹᬢᬶᬦᬹᬃᬯᬤᬺᬱ᭄ᬝᬭᬶᬂᬪᬵᬱᬓᬯᬶᬮᬸ᭠
ᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬅᬜ᭄᭞ᬅᬫ᭄᭞ᬅᬦ᭄᭞ᬅᬗ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬘᬓ᭄ᬭ=ᬅᬜᬓ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟ᬧᬦ᭄ᬢᬶᬂ=ᬅᬫᬦ᭄ᬢᬶᬂ᭟ᬢᬸᬮᬸᬧ᭄=ᬅᬦᬸᬮᬸᬧ᭄᭟ᬕᬦ᭄ᬢᬶ=ᬅᬗᬦ᭄ᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬧᬲᬫᬹᬳᬦ᭄ᬳᬕᬸᬂᬓᭂ
ᬘᬶᬮ᭄᭞ᬢᬳᬸᬦ᭄᭞᭑᭙᭖᭓᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬪᬵᬱᬩᬮᬶᬮᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬄ᭞ᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬦᬶᬓ᭞᭠ᬅ᭞ᬲᬦᬾᬓᬳᬶᬘᬮᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬢᬾ=ᬜᬢᬾ᭟ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬕ=ᬫᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄᭞ᬢᬗᬦ᭄=
ᬦᬩᬲ᭄᭟ᬓᬧᬾᬃ=ᬗᬧᬾᬃ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬍᬃᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬯᬃᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭᬓᬤᬶ᭞ᬯᬃᬕᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ᭞ᬢ᭞ᬤ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭟ᬢᬵᬮᬯ᭄ᬬ᭞ᬘ᭞ᬚ᭞ᬲ᭞ᬤᬤᭀ
[᭑᭙ 19A]
ᬲ᭄᭞ᬜ᭟ᬓᬡ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬳ᭞ᬓ᭞ᬕ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬗ᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭞ᬧ᭞ᬩ᭞ᬯ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫ᭟ᬅᬃᬥᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬬ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬯ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭟ᬅᬦᬸᬦᬰᬶᬓ᭞ᬜ᭞
ᬫ᭞ᬦ᭞ᬗ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬳ᭞ᬳᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬳᬾ᭞ᬳᭀ᭞ᬳᭂ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬳᬯᬦ᭄ᬥ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬦᬹᬢ᭄ᬭᬶᬂᬯᬃᬕ᭞
ᬤᬤᭀᬲᬂᬤᬸᬫᬸᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬓᭂᬘᬧ᭄᭞ᬯᭂᬯᭂᬳᬶᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᭂ᭞ᬳᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬗ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬚᬸᬓ᭄=ᬳᭂᬚᬸᬓ᭄=ᬗᭂᬚᬸᬓ᭄᭟ᬬᬾᬄ=ᬳᬶᬬᬾᬄ+ᬳᬶᬦ᭄=ᬗᭂᬬᬾᬳᬶᬦ᭄᭟
ᬯᬾᬄ=ᬳᬸᬯᬾᬄ=ᬳᬶᬦ᭄=ᬗᭂᬯᬾᬳᬶᬦ᭄᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬮᬸᬄᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬲᬦᬾᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬕ᭞ᬓ᭞ᬤᬸᬫᬸᬦ᭄᭞ᬯᬯᬸᬧ᭄ᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬩᬸᬮᬦ᭄=ᬳᬩᬸᬮᬦ᭄=ᬗ