Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/57

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭖ 56B]
᭕᭖᭞
ᬬᬭᬲᬭᬲᬬᬂ᭞ᬩᬶᬢ᭄ᬩᬶᬢ᭄ᬤᬶᬓᬬᬸᬦᬾᬕᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬧᬂᬓᬦ᭄ᬢᬶᬲᬚᬗᬃᬣᬶ᭞ᬢᬹᬃᬲᬵᬫ᭄ᬧᬾᬫᬭᬲᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬓᬕᬸᬡᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬢᭂᬮᬄ᭞ᬫᬶᬲᬶ
ᬳᬧᬢᭀᬧᭂᬤᬲᬶᬦ᭄᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬧᬸᬬᬸᬂ᭞ᬫᬶᬲᬶᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬳᬤ᭟᭐᭟᭒᭖᭟ᬳᬶᬮᬂᬲᬸᬓᬤᬤᬶᬤᬸᬓ᭞ᬳᬶᬮᬗᬾᬤᬸᬓᬫᬳᬶᬲᬶ᭞ᬳᬶᬮᬂᬤᬸᬓ
ᬤᬤᬶᬲᬸᬓ᭞ᬳᬶᬮᬗᬾᬲᬸᬓᬫᬳᬶᬲᬶ᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬓᬳᬶᬮᬗᬂᬫᬮᬶᬄ᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬫᬦᬤᬶᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄ᭞ᬳᬶᬮᬗᬾᬮᬦ᭄ᬤᬸᬄᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬢᭀᬩᬧ
ᬗᬶᬫ᭄ᬩᬳᬶᬦ᭄ᬫᬮᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬢᬸᬳᬸ᭞ᬘᭂᬦᬶᬂᬗᬃᬣᬶᬳᬶᬲᬶᬦ᭄ᬳᬶᬮᬂ᭟᭐᭟᭒᭗᭟ᬬᬦ᭄ᬓᬩᬯᭀᬲ᭄ᬩᬦ᭄ᬳᬦᬦᬓ᭄᭞ᬓᬉᬢ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬮᬶᬲᬶᬓ᭄᭞
[ ᭕᭗ 57A]
ᬤᬶᬢᬸᬘᭂᬦᬶᬂᬫᬫ᭄ᬯᬢᬂ᭞ᬲᬸᬩᬗᭂᬮᬄᬧᬦᬸᬚᬸᬧᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬦᬶᬦ᭄ᬤᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬶᬚᬳᬫ᭄ᬩᬄᬳᬧᬂᬢᭂᬮᬸᬓ᭄᭞ᬫᭂᬮᬄᬚᬦᬶᬳᬤᬾᬂᬳ
ᬤᬾᬗᬂ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬮᬶᬘᬶᬦ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬓᬢᬸᬦᬦ᭄ᬫᬦᬄ᭟᭐᭟᭒᭘᭟ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬢᬹᬃᬜᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞
ᬥᬸᬄᬭᬢᬸᬲᬂᬢᬧᬮ᭄ᬯᬶᬄ᭞ᬲᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬰᬶᬯᬗᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬯᬘᬦᬦᬾᬫᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬗᬶᬦ᭄ᬫᬗᬗᭀᬩᬶᬦ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬲᬶᬸᬲᬢ᭄ᬫᭂᬦ᭄ᬤᬸᬂᬢ
ᬓᬸᬢ᭄᭞ᬫᬯᬶᬦᬦ᭄ᬫᬓᭂᬲ᭄ᬬᬃᬕᬮᬂ᭞ᬫᬦᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬇᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸ᭞ᬫᬮᬶᬳᬶᬦ᭄ᬮᬸᬕ᭄ᬭᬳᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬦ᭄ᬢᬶ᭟