Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/58

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭕᭗ 57B]
᭕᭗᭞
᭐᭟᭑᭟ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬲᬸᬩᬮ᭄ᬬᬸᬢᬳᬸ᭞ᬓᬤᬶᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬚᬶ᭞ᬚᬵᬢᬶᬲᬗ᭄ᬰᬭᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬯᭂᬢᬸᬲᬓᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬧᭂᬮᬶᬄᬲᬓᬶᬂᬓ
ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬦ᭄᭞ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬤᬤᬶᬤᬲᬃᬲᭂᬤᬶᬄ᭟᭐᭟᭒᭟ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢᬾᬗᬯᬶᬦᬂᬮᬘᬸᬃ᭞ᬩᬸᬮᬓ᭄ᬩᬮᬶᬓ᭄ᬫᬦᬸᬫᬤᬶ᭞ᬩᬶᬗ᭄ᬓᬶᬄᬫᬮᬶᬳᬶᬩᬶᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭞ᬤᭂ
ᬓᬄᬗᬸᬩᭂᬃᬲᬸᬓᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬗᬮᬶᬄᬳᬶᬥᬸᬧ᭄ᬫᬢᬶᬩᬓᬢ᭄᭞ᬗᬮᬶᬄᬩᬚᬂᬢᬸᬯᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟᭐᭟᭓᭟ᬢᬫ᭄ᬩᭂᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬸᬦ᭄ᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬤᬤᬶᬓ᭄ᬭᬡᬦ᭄ᬲᬫᬶ
ᬲᬫᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬚᭂᬗᭂᬢ᭄ᬓᬤᬶᬚᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬓᬫᬮᬶᬦ᭄ᬤᭂᬃᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬚᬦᬶᬲᭂᬤᬶᬄᬜᬦᬦ᭄ᬕᬶᬭᬂ᭞ᬲᬸᬯᬸᬤ᭄ᬕᬶᬭᬂᬲᭂᬤᬶᬄᬫᬮᬶᬄ᭟᭐᭟᭔᭟ᬬᬾᬦ᭄ᬜᬩ
[ ᭕᭘ 58A]
ᬜᬦᬸᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬸᬧ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬢᭂᬕᭂᬦᬶᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬢ᭄ᬯ᭞ᬓᬶᬲᬸᬢ᭄ᬘᭂᬗ᭄ᬓᬸᬤ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬲᬓᬶᬢ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬓ᭄ᬬᬦ᭄ᬫᬫᭂᬕᬢ᭄ᬫᭂᬕᬢ᭄᭞ᬳᬧᬦᬾᬢᭂᬕᭂ
ᬦᬂᬫᬮᬄ᭟᭐᭟᭕᭟ᬧᬫᬸᬧᬸᬢ᭄ᬜᬫᬢᬶᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬲ᭄᭞ᬓᬓᬜ᭄ᬘᬦᬾᬢᭂᬮᬄᬍᬤᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬤᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬤᬬᬂ᭞ᬓᬩᬼᬢᬾᬧᬬᬸᬦᭂᬕᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬩᬾ
ᬦ᭄ᬚᭂᬫᭂᬢᬾᬜᬓ᭄ᬜᭂᬭᬄ᭞ᬦᬭᭀᬲ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬓᭂᬮᬢᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭖᭟ᬳᬘᭂᬧᬦᬾᬓᬸᬤᬂᬳᬶᬬᬸ᭞ᬫᭂᬕᭀᬄᬦᬗ᭄ᬕᬸᬲᬾᬓᭂᬢ᭄ᬓᭂᬢᬶ᭞ᬫᬓᭂᬚᬂᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬓ
ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬜᭂᬭᬄᬗᬩᬕᭂᬭᬶᬂ᭞ᬕ᭄ᬭᬶᬗᬾᬲᬮᬄᬳᬘᭂᬧᬦ᭄᭞ᬩᭂᬓ᭄ᬫᬳᬶᬲᬶᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭐᭟᭗᭟ᬚᬸᬫᬸᬦᬶᬦ᭄ᬤᬸᬫᬤᬶᬢᬸᬢᬸᬤ᭄᭞ᬤᬸᬤ᭄ᬢᬸᬤᬂ