Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭒᭖ 26B]
᭒᭖᭞
ᬲᬂᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬲ᭄ᬢᬶᬓᬭᬶᬳᬶᬦᬦ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬜᬯᬶᬲ᭄ᬫᬗᬺᬡᬦᬶᬦ᭄᭞ᬳᬥᬶᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢ᭞ᬤᬶᬓᬧᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬫᬗ᭄ᬕᬬᬂ᭞ᬦᬾᬫᬸᬮᬓᬳᬢᬶᬳᬢᬶ᭞ᬩᬦ᭄ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬓᭂ
ᬦ᭄ᬤᭂᬮ᭄‌ᬬᬾᬦ᭄ᬓᬶᬤᬶᬳᬶᬦ᭄ᬓᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭐᭟᭒᭟ᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬚᬫᬤᬦ᭄ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬢᬦ᭄ᬜᬦ᭄ᬓᬗᭂᬢᭀᬳᬂᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬗᬯᬾᬫᬶᬢ᭄ᬭᬵᬃᬣ᭞ᬲᬓᬾᬯᭂᬄᬪᬬᬬᬦᬶᬂᬫᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬮᬕᬲ᭄ᬩ
ᬋᬂᬫᬦᬦ᭄ᬤᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬤᬸᬄᬓ᭞ᬧᬤᬩᭂᬥᬓ᭄ᬫᬦᬸᬮᬸᬗᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬢᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬧᬦ᭄ᬧᬦᬓ᭄᭞ᬪᭀᬬᬜᬫᬤᭀᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬦᬓᬾᬗᭂᬮᬾᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬓᬮᬦᬶᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵ
ᬕ᭞ᬓᬢᬶᬩᬦᬦ᭄ᬤᬸᬄᬓᬪᬬ᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬂᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬢᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞nᬕᬸᬮᬄᬲᬸᬓᬧᬤᬶᬤᬶ᭟᭐᭟᭔᭟ᬓᬾᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬬᬦ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄ᬫᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦᬶᬱ᭄ᬢᬸᬭ
[ ᭒᭗ 27A]
ᬓᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄‌ᬬᬦ᭄ᬓᬓᬲᬶᬳᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬄᬧᬢᬶᬦᬶᬂᬫᬶᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬜ᭞ᬫᬶᬢ᭄ᬭᬤ᭄ᬭᭀᬳᬓᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬲᬲᬃ᭞ᬳᬸᬮᬶᬄᬳᬶᬤᬸᬧ᭄ᬓᬬᬂᬫᬢᬶ᭟᭐᭟᭕᭟ᬬᬾ
ᬦᬶᬂᬳᬤ᭞ᬫᬦᬄᬦᬸᬮᬸᬂᬚᬵᬢᬶᬮᬕᬲ᭄᭞ᬩᬶᬦ᭄ᬤᬕᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬮᬦᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬘᬭᬫᬤᬕᬂ᭞ᬫᬗᬚᬶᬦᬶᬦ᭄ᬧᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄ᬜ᭞ᬢᬦ᭄ᬫ᭄ᬭᬶᬄᬧᬸᬭᬸᬧ᭄ᬧᬫᬸᬚᬶ᭞ᬦᬸᬮᬸᬲ᭄ᬲᬬᬂ᭞
ᬲ᭄ᬯᬫᬶᬢ᭄ᬭᬓᬤᬦᬶᬦ᭄᭟᭐᭟ᬳᬦᬾᬓᬾᬢᭀᬫᬯᬓ᭄‌ᬚ᭄ᬜᬵᬦᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄‌‌ᬳ᭄ᬬᬂᬥᬢ᭄ᬯᬷᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬳᬤᬾᬯ᭞ᬓᭂᬧᬶᬢᬦ᭄‌ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬿᬭᭀᬘᬡ᭞
ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬧᬓ᭄ᬱᬦᬾᬫᬫᬶᬗᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬩᬸᬩᬧᬜᬫᬲ᭄ᬯᬫᬶᬢ᭄ᬭᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬚᬵᬢᬶ᭟᭗᭟ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬢᬸᬯᬄᬜᬦ᭄ᬤᬂᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬳᬶᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬧᭂᬢᭂᬂᬍᬫᬄ