Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/133

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭓᭒ 132B]
᭑᭓᭒᭞
᭔᭟ᬳᬓᬾᬢᭀᬫᬲᬶᬄᬲᬳᬶᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬩ᭄ᬭᬢᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾ ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬥᬸᬓ᭄ᬩᬚᬂᬢᬦ᭄ᬳᬶᬫ᭞ᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬫᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬮᬓᬶ᭞ᬘᬭᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬲᬂᬳᬚᬷ᭞ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦᬾᬭᬶᬂᬓᬓᬸᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬳᬓᬾᬢᭀ
ᬋᬓᭀᬧᬢᬹᬢ᭄ᬜ᭞ᬭᬾᬄᬮᬓᬶᬦᬾᬓᬳᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬕᬸᬭᬸᬓᬓᬸᬂ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬫ᭄ᬧᬄ᭟᭐᭟᭕᭟ᬳᬯᬶᬦᬦ᭄ᬋᬓᭀᬧᬢᬹᬢ᭄ᬜ᭞ᬲᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬓᬓᬮᬶᬄᬋᬓᭀ
ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬜ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬭᬸᬢ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶᬭᬶᬂᬳᬚᬷ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬗᬾᬢᬂᬪᬬᬧᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦᬵᬳᬶᬂᬳᬶᬳᬚᬷᬫᬦᬸᬥᬸᬄ᭞ᬭᬵᬕᬦᬾᬫᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬩᬦ᭄ᬗᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬯᬸᬂ᭞ᬲᬸᬓᬲᬓᬮ
ᬦᬶᬲ᭄ᬓᬮ᭟᭐᭟᭖᭟ᬦᬶᬓᬨᬮᬓᬧᬺᬢᬫ᭞ᬧᬶᬓᭀᬮᬶᬳᬾᬓᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬄ᭞ᬩᬶᬲᬦᬾᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬩᬧ᭞ᬢᭀᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬮᬓᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬭᬶᬓᬸᬄᬫᬸᬭᬸᬓ᭄ᬗᬯᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬭᬲᬦᬾ
[ ᭑᭓᭓ 133A]
ᬗᬬᬳᬶᬦ᭄ᬓᬓᬸᬂ᭞ᬩᬦᬶᬫᬜᭂᬭᬳᬂᬳᬯᬓ᭄‌ᬢᬦ᭄ᬦᬸᬗ᭄ᬓᬲᬶᬦ᭄‌ᬬᬰᬦ᭄ᬮᬓᬶ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬋᬋᬤ᭄ᬫᬦᬤᬶᬩᬾᬮ᭟᭐᭟᭗᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬤᬋᬓᭀᬓᬬᭀᬕ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬫᬫᬸᬗᬸᬢᭂᬓᬾ
ᬦ᭄ᬲᬂᬮᬓᬶ᭞ᬦᬾᬫᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬢ᭄ᬯᬭᬫᭂᬮᬄ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬤᬲᬭᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬯᭂᬕ᭄ᬗᬸᬦᬓᬵᬭᬳᬢᬹᬃ᭞ᬳᬧᬂᬤᬗᬯᬾᬧᬶᬤᬸᬓ᭞ᬦᬾᬗᬯᬾᬯᬦᭂᬄᬲᬂᬮᬓᬶ᭞ᬩᬶ
ᬲᬦᬸᬭᬹᬢ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬩᬸᬶᬲᬶᬸᬂᬦᬦ᭄ᬩᬶᬲᬫᬫᬾᬮᭀᬓᬂ᭟᭐᭟ᬮᬸᬶᬨ᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬬᬾᬦᬶᬂᬢᬦ᭄ᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬢᬢᬸᬶᬦ᭄‌ᬬᭀᬕ᭄ᬬᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬮᬲᬶᬦ᭄᭞ᬲᬢ᭄ᬬᬮᬓᬶᬦᬾᬢᬸᬢᬸᬕᬂ᭞ᬓᬵᬤᬶᬢᬶᬗ᭄ᬕᬄᬳᬶᬧ᭄ᬭ
ᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬥᭂᬓ᭄ᬥᭂᬓ᭄‌ᬋᬜᬸᬄᬓᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬫᬢᬶᬗᬺᬩᬸᬢ᭄ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸᬮᭀᬓ᭞ᬫᬸᬮᬓᭂᬢᬶᬮ᭄ᬗᬮᬶᬄᬮᬸᬯᬶᬄ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬘᬭᬸᬫᬾᬄᬗ