Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/110

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭐᭙ 109B]
᭑᭐᭙᭞
ᬫᬶᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬧᬯᬾᬄᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬧ᭄ᬭᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬦᬾᬧᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬱᬤ᭄ᬭᬶᬧᬸᬦᬾᬦᬥᬓ᭄ᬧᬸᬦᬄ᭞ᬳᬢᬶᬩᬺᬱᬶᬄ᭞ᬭᬾᬄᬳᬶᬤᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭟᭐᭟᭓᭕᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬫᬲᬶᬄ
ᬢ᭄ᬯᬭᬕᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬦᬾᬫᬤᬦᬶᬸᬂᬦ᭄ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬲᬸᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦᬾᬩᬦᬶᬜᬭ᭄ᬯᬂᬭᬵᬕ᭞ᬓᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬕᬸᬭᬸ᭞ᬦᬾᬓᬾᬢᭀᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬓᬢᬂ᭞ᬯᬶᬲᬶᬓᬼᬯᬶᬄ᭞ᬳ
ᬦᬾᬫᬤᬦ᭄ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭟᭐᭟᭓᭖᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬩᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬫᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬳ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬢᬓᬸᬢ᭄ᬜᬗ᭄ᬕᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬲᬮᬶᬂᬳᭂᬫ᭄ᬩᬦ᭄ᬲᬮᬶᬂᬚᬕ᭞ᬓᬤᬶᬫᬢᬸᬕᭂᬮᬦ᭄ᬧᬢᬸᬄ᭞ᬧ
ᬥᬲᬮᬶᬂᬧᬳᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬦᬾᬫᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬓ᭄ᬭᬳᬬᬸᬦᬶᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭓᭗᭟ᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬢ᭄ᬯᬭᬢᬸᬮᬓ᭄᭞ᬦᬾᬮᬸᬄᬢᬦ᭄ᬲᬄᬫᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬕ᭄ᬦᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓ
[ ᭑᭑᭐ 110A]
ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬳᬂ᭞ᬫᬓᬲᬓ᭄ᬱᬶᬧᬥᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬘᬂᬤ᭄ᬭᭀᬯᬓᬫᬶᬢ᭄ᬭ᭞ᬲᬶᬮᬶᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬘᬂᬫᬫᬸᬭᬸᬕ᭄ᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭟᭐᭟᭓᭘᭟ᬓᬢᬄᬢᬸᬢᬸᬭᬾᬓᬯᭂᬤᬃ᭞ᬲᬓᬶᬂ
ᬲᬂᬰᬸᬘᬶᬢᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬦᬾᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬲᬭᬯᬸᬳᬶᬂᬲᭀᬫᬄᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬤᬕᬶᬗᬶᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬦᬾᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬲᬂᬓᬮᬶᬄᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬲᬸᬓ᭟᭐᭟᭓
᭙᭟ᬲᬸᬶᬲᬢ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬗᭂᬧᬲ᭄᭞ᬓᬤᬶᬯᬭᬄᬧᬭᬋᬱᬶ᭞ᬲᬓᬶᬂᬩᬩᬯᭀᬲᬾᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬫᬸᬯᬸᬄᬓᬬᬸᬦ᭄ᬰᬸᬘᬶᬳᬮᬸᬲ᭄᭞ᬢᭂᬓᬦᬶᬂᬧ᭄ᬭᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬳᬯᬓ᭄᭞ᬲ
ᬦᬾᬩᬺᬱᬶᬄᬢᬸᬦᬸᬭᬸᬂᬫᬗᬯᬾᬲᬸᬓ᭟᭐᭟᭓᭐᭟ᬮᬦ᭄ᬕᬸᬡᬲᬚᬦᬾᬦᬯᬂ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬦ᭄ᬢᭂᬍᬩᬾᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄᭞ᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬯᬶᬓᬦᬾᬗᬦ᭄ᬤᬬᬂ᭞ᬗᬤᭀᬓᬂᬦᬾᬫᬤ