Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sucita-300ppi.pdf/111

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭑᭐ 110B]
᭑᭑᭐᭞
ᬦ᭄ᬧᬢᬹᬢ᭄᭞ᬧᬸᬮᬸᬂᬗᬯᭂᬢ᭄ᬯᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬳᬲᬶᬂᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᭂᬓᬳᬮᬸᬄᬓᬳᬶᬲᬶᬦᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭟᭔᭑᭟ᬓᬤᬶᬳᬶᬤᬲᬂᬓᬭ᭄ᬯ᭞ᬲᬂᬲᬸᬶᬰᬸᬘᬶᬢᬮᬦ᭄ᬲᬸᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬢᬢ
ᬲ᭄ᬦᬾᬭᬶᬂᬲᬚ᭞ᬓᬯᭂᬭᬸᬳᬾᬤᬶᬢᬸᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸᬮ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬰᬢ᭄ᬭᬸᬦᬾᬗᬲᬶᬳᬂ᭞ᬤᬥᬶᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬮᬸᬮᬸᬢ᭄ᬫᬢᭂᬫᬄᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭ᭟᭐᭟᭔᭒᭟ᬲᬧᬸᬧᬸᬢᬶᬂᬳᬶᬭᬵᬓ᭄ᬱ᭞ᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬫ
ᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬲᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬦᬶᬸᬂᬲᬓ᭄ᬱᬶᬳᬦ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬅᬕ᭄ᬦᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬲᬂᬬᬓ᭄ᬱᬗᬶᬤᬶᬄᬅᬓ᭄ᬱᬫ᭞ᬗᬸᬦ᭄ᬢᬸᬮ᭄ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄᭞ᬭᬶᬂᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬧᭂ
ᬢᬓ᭄᭟᭐᭟᭔᭓᭟ᬥᬸᬄᬘᭂᬦᬶᬂᬯᬵᬦᬭᬧᭂᬢᬓ᭄᭞ᬤᬲᬗᭂᬢ᭄ᬲᭂᬩᭂᬢ᭄ᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬲᬂᬲᬥᬸᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬢᬸᬮᬤᬦ᭄᭞ᬫᭂᬗ᭄ᬕᬳᬾᬲᬓᭂᬥᬧ᭄ᬮᬸᬦ᭄ᬢᬸᬃ᭞ᬬᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬲᬂᬗᬫᬸ
[ 111A]
ᬲᬸᬯᬂ᭞ᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬢᬦᬸᬭᬸᬂᬳᬶᬤᬗᬓ᭄ᬱᬫ᭟᭐᭟᭔᭔᭟ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬳᬦᬦᬾᬜᭂᬩᭂᬢᬂ᭞ᬧᭂᬧᭂᬲ᭄ᬫᬫᬜ᭄ᬘᬦᬜᬶᬮᬶᬩ᭄᭞ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬗᬯᬾᬦᬂᬲᬗ᭄ᬰᬭ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬮᬘᬸᬃᬲᬗ᭄ᬓᬮᬮᬯᬸᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᭂᬓᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬸᬮᬸᬗᬦ᭄᭞ᬗᬓᬸᬧᭂᬮᬶᬄ᭞ᬫᬲᬶᬄᬢᬦ᭄ᬮᬮᬶᬲ᭄ᬓᬢᬸᬮᬓ᭄᭟᭐᭟᭔᭕᭟ᬩᬳᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬫᬳᬸᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬰᬵ
ᬢᬸᬂᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬬᭀᬕᬲᬳᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄‌ᬅᬚ᭄ᬜᬵᬦᬦᬾᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬓᬤᬶᬕᭂᬤᬄᬩᬺᬱᬶᬄᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬢᬸᬫ᭄ᬩᬸᬄᬓᬧᬶᬯᭂᬮᬲᬦ᭄᭞ᬕᬸᬂᬗᬯᬸᬩᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬅᬗ᭄ᬓᬭ
ᬧᬸᬋᬢ᭄ᬢᬯᬸᬦᬦ᭄᭟᭐᭟᭔᭖᭟ᬬᬦ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬲᬂᬫᬧᬯᭀᬗᬦ᭄᭞ᬩᬸᬓᬦᬦᬂᬫᭀᬫᭀᬕᬢᬶ᭞ᬢᬸᬮᬾᬦ᭄ᬓᬸᬮᬶᬢ᭄ᬓᭀᬫᬂᬓᭀᬫᬂ᭞ᬦᬸᬯᬸᬢ᭄ᬮᬓᬸᬦ᭄ᬲᬂᬜᬮᬸ