Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭓ 13A]
᭑᭓
᭞ᬜᬸᬜᬸᬃᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬩᬶᬗᬃᬕᬜ᭄ᬘᬂᬍᬲᬸᬳᬶᬮᬂ᭟ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬮᭀᬓ᭄ᬢᬶᬜ᭄ᬚᬶᬓ᭄ᬚᭂᬓᬓ᭄᭞ᬲᬫᬃᬤᬸᬯᬸᬦ᭄ᬢᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬭᬶᬲᬶᬦ᭄᭞ᬗᬶᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬲᬓᬶᬂᬤᬫ᭄ᬧᬶᬂᬯᬺᬓ᭄ᬱ᭞ᬲᬸᬤᬾᬯᬲᬫ᭄ᬬᬦᬾᬂᬩᬜᬸ
᭞ᬕᬢᬶᬗᬳᬸᬫ᭄ᬭᬶᬂᬢᬮᬕ᭞ᬕᬸᬬᭀᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲ᭄ᬫᬂᬓᬬᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬦᬾᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬳᬘ᭄ᬩᬸᬭᬦ᭄᭞ᬳᬤᬗᬯᬾᬕᭂᬦ᭄ᬤᬂᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬗᬤᭀᬦ᭄ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬲᬮᬶᬂᬢᬶ
ᬫ᭄ᬩᬮ᭄᭞ᬳᬚ᭄ᬭᬶᬓᬢᭀᬦ᭄‌ᬲᭀᬮᬄᬓᬶᬤᬸᬂ᭞ᬩᬦ᭄ᬩᬶᬲᬦᬾᬦᬾᬫᬦ᭄ᬢᭂᬲᬂ᭞ᬲᬶᬂᬗᬘᬶᬯᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬬᬧᭀᬗᬄᬗᭀᬮᬄᬭᬕ᭟ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬾᬢ᭄ᬭᬂᬓᬢᬶᬗᬮᬦ᭄᭞ᬲ
ᬩᬶᬓᬲ᭄ᬲᭀᬮᬄᬲᬸᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬭᬶᬂᬢ᭄ᬮᬕᬦ᭄ᬭᬵᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬭᬶᬭᬶᬲ᭄ᬲᬩ᭄ᬤᬦᬾᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬫᬳᬶ᭞ᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶᬧᬗᬸᬧᬬ᭟ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬓᬃ
[᭑᭔ 14A]
ᬣᬮᬫᬢᬸᬭ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬗᬸᬧᬬᬚᬢᬶ᭞ᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄ᬗᬮᬶᬳᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬸᬫᬗ᭄ᬲᬬᬓᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬤ᭄ᬭᬶᬓᬶᬭᬢᬸᬫᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂ᭞ᬧᬫᬦ᭄ᬲᬗᬶᬤ᭄᭞ᬧᬂᬲᬶᬮᬶᬩ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬫᬦ᭄ᬦ
ᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬢᬦ᭄ᬓᬲ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬲᬫᬳᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢᬧᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬫᬕᬳᬂ᭞ᬕᬜ᭄ᬘᬂᬫᬜᬸᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄ᬳᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓ᭄᭞ᬲᬳᬦᬦᬾᬓᬩᬓᬢᬂ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬃᬫᬗ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬓᬢᬭ
᭟ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬜᬶᬤ᭄ᬥᬬᬂ᭞ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬦᬾᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬓ᭄ᬦᬶ᭞ᬓᬢᬸᬭᬂᬲᬩᬸᬲᬦᬦ᭄ᬬ᭞ᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬕᬶᬭᬂᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂ᭞ᬭᬾᬳᬶᬂᬘᬶᬧ᭄ᬢᬲᬶᬤ᭄ᬥᬓᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬍᬂᬍᬂᬳᬢᬶ᭞ᬩᭀᬦᬾᬳᬭᬸᬫ᭄
ᬜᬸᬲᬸᬧ᭄ᬕ᭄ᬭᬦ᭟ᬋᬗᭂᬢ᭄ᬳᬢᬶᬫᬗ᭄ᬭᬲᬬᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬲᬳᬯᭀᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬤᬾᬯᬶ᭞ᬩᬸᬲᬦᬦᬾᬳᬭᬲ᭄ᬳᬭᬲ᭄᭞ᬩᬸᬗᭂᬂᬓᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬄᬭᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬳᬾᬮᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬧᬫᬦ᭄᭞ᬦᬾᬩᬸᬤᬮᬶᬦ᭄