Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/10

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭙ 9B]

ᬧᬍᬄᬬᬸᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬕᬸᬫᬦ᭄ᬢᬶᬓᬾᬢᭀᬧᬗ᭄ᬭᬲ᭞ᬫᬲᬲᬮᬫᬦᬾᬢᭀᬂᬜᬶᬤ᭄ᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬢᭀᬗᭀᬲᬂᬩᬕᬸᬲ᭄ᬘᬸᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᭀᬲᬂᬓᬃᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬤᬾᬯ᭞ᬦᬾᬳᬸᬢᬫ᭞ᬓᬲᬦᬶᬂᬳᬸᬤᬸᬄ
ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬭᬸᬭᬸᬄᬢ᭄ᬓᬦ᭄ᬬᬓᬮ᭞ᬳ᭄ᬤᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬦᬾᬜᬭᬾᬦ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬤᬤᬶᬢᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬯᬂ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬩᬲ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᭀᬓᬬᬸᬦᬾᬓᬓᬶ᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬭᬢᬸᬧᬗ᭄ᬮᬶᬮᬶᬧᬸᬂ᭞ᬫᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬸ
ᬦ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬧᬕᭂᬳᬂ᭞ᬗᬬᬸᬩᬕ᭄ᬬ᭞ᬲᬸᬓᬯᬶᬃᬬ᭄ᬬᬦᬶᬂᬓᬢ᭄ᬫᬸ᭞ᬓᬶᬦᬲᬶᬳᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬓᬲ᭞ᬤᭀᬭᬳᬶᬮᬂᬲᬸᬂᬯ᭄ᬦᬶᬂᬳᬢᬶ᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬤᬳ᭟ᬭᬶᬯᬸᬲᬶᬂᬢᬸᬓᬾᬶᬸᬫ᭄ᬓᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬢᬸᬭᬾᬧᬸᬦ᭄ᬢ
ᬓᬃᬣᬮ᭞ᬤᬾᬄᬳᬗ᭄ᬓᬢᬸᬶᬢ᭄ᬭᬲᬦ᭄ᬕᬮᬶᬳᬾ᭞ᬓᬤᬶᬮᬶᬬᬭᬸᬂᬭᬶᬂᬲᬕᬭ᭞ᬳᬶᬮᬂᬢ᭄ᬯᬭᬓᬭᬶᬮᬭ᭞ᬓᬤᬶᬓᬸᬜᬶᬢ᭄ᬮᬯᬦ᭄ᬳᬧᬸᬄ᭞ᬜᬸᬮᬶᬗᬄᬜᬸᬗᬄᬦᬶᬂᬲᬳ᭄ᬬ᭟ᬩᬸᬫᬭᬳᬘᬸᬫᬾ
[᭑᭐ 10A]
hᬳᬶᬮᬂᬕ᭄ᬮᬶᬃ᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬫᬭᬶᬂᬓᬶᬧᬸᬦ᭄ᬢ᭞ᬫ᭄ᬮᬳᬂᬧ᭄ᬦ᭄ᬤᭀᬓᬦᬾᬕᬳᬾ᭞ᬭᬾᬄᬲᭀᬭᬾᬳᬬᬸᬩᬾᬢ᭄ᬓ᭞ᬕᬢᬶᬧᬤᬳᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬦ᭄᭞ᬕᬕᬜ᭄ᬘᬕᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬓᬸᬧᬸᬦ᭄ᬢᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬢᬸ
ᬭ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲ᭄ᬫᬜ᭄ᬚᬶᬂᬭᬶᬂᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓᬦ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬮᬶᬧᬸᬃᬓᬬᬸᬦᬾ᭞ᬦᬗᬶᬂᬧᬶᬦᬶᬓᬶᬃᬬᬸᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬫᬕᬯᬾᬓᬲᬶᬤ᭄ᬥᬦᬦ᭄᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲᬶᬂᬓᬢ᭄ᬮᬜ᭄ᬚᬸᬃ
ᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬶᬳᬗ᭄ᬕ᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬲᬶᬦᭀᬫ᭄᭟ᬓᬸᬦᭂᬂᬲᬂᬲᬶᬦᭀᬫᬭᬶᬂᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬓᬳ᭄ᬬᬗᬦᬾᬲᬂᬲᬸᬭᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬓᬧᬗᬚᭂᬗᬶᬂᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄ᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬰ᭄ᬭᬷᬯᬸᬮᬦ᭄ᬲᬂᬦᬫᬶ᭞ᬫᭂᬂ
ᬧᭂᬂᬳᬦᭀᬫ᭄ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬤᬾᬯᬶ᭞ᬧᬫᬸᬮᬸᬦᬾᬕᬤᬶᬂᬮᬸᬫ᭄ᬮᬸᬫ᭄᭞ᬭᬫ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬲᬫᬄᬫᬕᬾᬮᭀᬳᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬤ᭄ᬯᬶᬫ᭄ᬩᬦᬾᬦ᭄ᬭᬶᬭᬶᬢ᭄ᬮᬸᬗᬶᬤ᭄᭞ᬓ᭄ᬜᬸᬂᬜᬸᬜᬸᬃ᭞ᬩᬶᬲᬫᬗ᭄ᬚᭀᬳᬂᬮ᭄ᬬᬢ᭄᭞ᬫᬦᬶᬲ᭄ᬳ