Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sriwulan-450ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐
ᬬᬾᬦ᭄ᬭᬶᬂᬯᬘᬦ᭞ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬧᬸᬲᬂᬲᬶᬂᬜᬸᬮᬶᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬗᬲᭀᬭᬂᬳᬧ᭄ᬲᬭᬶᬲᬫ᭄ᬬ᭞ᬩᬦ᭄ᬳᬬᬸᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬩᬦ᭄ᬤᬶᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬄᬫᬜᬸᬫ᭄ᬧᭀᬦᬶᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬩᬗᬸᬦᬂᬫᬦᬄᬳᬸᬮᬗᬸᬦ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬲᬚ
ᬬᬦ᭄ᬭᬲᬬᬂ᭞ᬘᭂᬦ᭄ᬤᭂᬢᬂᬲᬢ᭄ᬯᬚᬸᬫᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭᬭᬲᬶᬂᬭᬹᬫ᭄᭞ᬳᬸᬘᬧᬂᬲ᭄ᬥᭂᬓ᭄ᬧᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮᬦ᭄᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬚᬶᬦᬤ᭟ᬓᭀᬘᬧᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬰ᭄ᬭᬷᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬧᬭᬳᬧ᭄ᬲᬭᬶᬫᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮ᭄᭞ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂ
ᬤ᭄ᬬᬄᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬦᬾᬤᬶᬗᭂᬳᬂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄ᬳᬬᬸ᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬦᬶᬭᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬘᬶᬢ᭞ᬫᬘᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬫᬶ᭞ᬫᬶᬦ᭄ᬢᬂᬫᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬᬧᬤ᭟ᬩᬾᬜ᭄ᬚᬂᬤᬶᬦᬮ᭄ᬯᬶᬄᬳᬸᬢᬫ᭞ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄ᬤᬓ᭄ᬤᬭᬓᬲᬶᬄ᭞ᬚᬮᬦ᭄ᬮᬸ
ᬗᬲᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬫᬭᬶᬂᬢᬕᬶᬸᬮᬕᬦᬶᬂᬭᬬᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬤᬶᬂᬲᭀᬭᬶᬂᬳᬓᬲ᭞ᬕ᭄ᬦᬄᬲᬶᬗᬶᬤ᭄᭞ᬭᬶᬂᬧᬶᬗ᭄ᬕᬶᬃᬢᬫᬦᬾᬳᬮᬲ᭄᭞ᬲᬶᬦ᭄ᬩᬸᬢ᭄ᬩᬗᬯᬶᬢᬗ᭄ᬕ᭞ᬳᬧᬶᬮᬶᬳᬲᬶᬂᬯᭀᬂᬦᬾᬳᬸᬦᬶᬂ᭞
[᭑᭑ 11A]
ᬬᬦ᭄‌ᬩᭀᬬᬢᬸᬤᬸᬳᬶᬂᬢᬶᬢᬄ᭞ᬲᬶᬦᬸᬗᬦ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬳᬕᬸᬂ᭞ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬦ᭄ᬬᬮᬩ᭞ᬲᬸᬓᬳᬢᬶ᭞ᬓᬾᬢᭀᬳᬾᬃᬢᬦ᭄ᬬᬓᬸᬘᬧᬂ᭟ᬚᬮᬦ᭄ᬲᬩᬦᬾᬲᬬᬕ᭞ᬦᬩ᭄ᬤᬩᬶᬦ᭄ᬳᬧᬂ
ᬧᬤᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬓ᭄ᬫᬢᬸᬭ᭞ᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬳᬶᬭᬶᬂᬭᬢᬸᬳᬬᬸ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬦᬧᬓ᭄ᬫᬩᬃᬫᭂᬦ᭄ᬢᬃ᭞ᬲᬂᬲᬸᬤᬾᬯᬶ᭞ᬓᬤᬶᬓᬸᬧᬸᬢᬭᬸᬂᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭟ᬲᭀᬃᬳᬓᬲᬮᬸᬳ᭄ᬭᬶᬂᬳᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬲᬫ᭄ᬧᬸ
ᬦ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬢᬫᬦ᭄ᬳᬤ᭄ᬭᬶ᭞ᬳᬰ᭄ᬭᬶᬦᬶᬂᬢᬮᬕᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬏᬦ᭄ᬤᬳᬶᬂᬯᬃᬡ᭄ᬦᬭᬶᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬢᭀᬬᬳ᭄ᬦᬶᬂᬳᬮᬸᬦ᭄ᬬᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬩᬗᬸᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬲᬂᬲᬸᬤᬾᬯᬶᬓᬬᬸᬦᬾᬮ᭄ᬬᬂ᭟ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬲᬂ
ᬤ᭄ᬬᬄᬰ᭄ᬭᬶᬯᬸᬮᬦ᭄᭞ᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬫ᭄ᬬᬢ᭄ᬤᬸᬦᬾᬂᬩᬾᬚᬶ᭞ᬤᬶᬢᬸᬳᬭᬭ᭄ᬬᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬲᬫ᭞ᬲᬸᬓᬮᬍᬕᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬭᬶᬬᬸᬓ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬫ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬤᬾᬯᬶ᭞ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬳᬾᬫᬶᬗ᭄ᬕᬶᬃᬢ