Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]
᭔᭟
ᬬᬫᬧᬧᬦ᭄ᬮᬶᬬᬢ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᬦᭀᬮᬶᬄ᭞ᬫᬢᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬲᬓᬤᬶᬲᬦ᭄ᬤᭂᬃᬓᬶᬮᬧ᭄᭟᭜᭟ᬮᬮᬶᬓᬬᬸᬦᬾᬳᬫᬘ᭞ᬓᭂᬦᭂᬳᬾᬤᬤᬶᬳᬩᭂᬲᬶᬓ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬢᬦᬶᬯᬂ᭞ᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬍᬗᭂᬄᬳᬶᬤᭂᬧᬾᬧᬮᬶᬂ
᭞ᬩᬸᬓᬓᭂᬦᬭᬸᬚᬓ᭄ᬕᬥᬸᬂ᭞ᬍᬂᬍᬂᬩᬸᬗᭂᬂᬫᬩ᭄ᬮᬶᬗᭂᬭᬦ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬓᬲᬶᬲᬶ᭞ᬫᬗᬯᬸᬓᬶᬦ᭄ᬫᬶᬲᬦᬾᬳᬶᬲᬾᬯᬫ᭄ᬩᬭ᭟᭜᭟ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲᬫᬭᬬᬳᭀᬲᬄ᭞ᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄ᬭᬧᬸᬄᬧᬮᬶᬂ᭞ᬍᬗᭂᬄᬩᬸᬓᬓᭂᬦᬳᬸᬧᬲ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶ
ᬫᬦᭂᬲᬶᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬲᬸᬫᭀᬮᭀᬧᬶᬂᬮᬶᬭᬶᬂ᭞ᬭᬲᬜᬓᬢᭂᬧᬸᬓ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭞ᬮᬷᬮᬬᬂᬢᭀᬂᬤᬤᬶᬮᬷᬮ᭞ᬗᭂ᭠ᬫ᭄ᬩᭂᬂᬬᬾᬄᬢᬶᬗ᭄ᬳᬮᬾᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬩᬸᬓᬲᬸᬤᬸᬓ᭄᭞ᬭᬲᬢ᭄ᬯᬭᬢᬦ᭄ᬧᬚᬶᬯ᭟᭜᭟ᬳᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬪᬬᬳᭀᬲᬄ᭞ᬲᬧᭀ
ᬮᬳᬾᬗᬸᬦ᭄ᬗᬸᬦ᭄ᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬳᬸᬧᬫᬦᬾᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬤᬾᬯ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬳᬦ᭄ᬤᬭᬸᬂᬓᬢᭀᬦ᭄ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᬗ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬸᬦᬶᬦ᭄᭞ᬤᬶᬓᭂᬦᭂᬄᬬᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂ᭞ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧ᭄ᬳᭂᬗ᭄ᬲᬧᬂᬤᬶᬫᬢ᭞ᬫᬲᬶᬄᬫᬕᬦ᭄ᬢᬸᬂᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᬮᬶᬗᬸ᭞ᬲᬓᬢᬄᬩᬮᬶᬩᬮ᭄ᬬ
[᭕ 5A]
ᬦ᭄᭟᭜᭟ᬚᬦᬶᬤᬭᬢᬦᬾᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬪᬝᬭᬦᬾᬲᬫᬶᬗ᭄ᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬫᬶᬧᬥᬓᬮᬶᬗ᭄ᬲᬾᬦᬦ᭄᭞ᬳᬤᬫᬜ᭄ᬭᬶᬢ᭄ᬧᬚ᭄ᬭᬶᬢ᭄᭞ᬳᬤᬫᬗᬶᬕᭂᬮ᭄ᬧᬤᬶᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬫᬕᬳᬂᬘᭂᬕᬂᬘᭂᬕᬸᬂ᭞ᬓᬭᬗ᭄ᬲᬸᬓᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬫᬘᬦ᭄᭞
ᬲᭀᬮᬳᬾᬗᬺᬲᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬫᬓᬓᬶᬧᬸ᭞ᬫᬕᬸᬬᬂᬬᬫᬕᬾᬲ᭄ᬕᬾᬲᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬤᬫᬗᬸᬋᬓ᭄ᬧᬤᬶᬗ᭄ᬓᭂᬮᬓ᭄᭞ᬧᬓᬮᬾᬫ᭄ᬮᬾᬫ᭄ᬗᬗ᭄ᬕᬃᬓ᭄ᬭᬶᬲ᭄᭞ᬫᬗᬸᬋᬓ᭄‌ᬬᬚᬶᬩ᭄ᬭᬕ᭄ᬚᬶᬩ᭄ᬭᬕ᭄᭞ᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬓᬾᬫᬯᬦ᭄ᬢᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬤᬮᬾᬦ᭄ᬫᬜᬸᬃᬬ᭄ᬬᬓᬶᬦ᭄᭞
ᬳᬤᬗᬸᬋᬓ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬸᬢ᭄ᬳᬗ᭄ᬕᬸᬢ᭄᭞ᬭᭀᬯᬂᬜᬦᬾᬫᬜᬸᬃᬬ᭄ᬬᬓᬂ᭞ᬧᬓ᭄ᬭᬯᬸᬓ᭄ᬧᬥᬧᬶᬸᬂᬧᬓ᭄ᬭᬳᬶᬓ᭄᭞ᬘᬸᬭᬸᬢ᭄ᬘᬸᬭᬸᬢ᭄᭞ᬧᬥᬬᬫᬭᬸᬬᬸᬭᬸᬬ᭄ᬯᬦ᭄᭟᭜᭟ᬚᬦᬶᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᭂᬩᬭᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬶᬤ᭄ᬟᬓᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬚᬦᬶ᭞ᬤᬭᬢᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸ᭠
ᬦᬸᬲᬦ᭄᭞ᬯᭀᬂᬫᬦᭀᬦ᭄ᬢᭀᬦ᭄ᬧᬥᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬦᬾᬗᬢᬸᬭᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬫᬶᬬᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬤᬸᬮᬸᬃ᭞ᬳᬶ᭠ᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞ᬲᬋᬂᬫᬶᬲᬦᬾᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬫᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄᭞ᬭᬶᬸᬂᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭟᭜᭟