Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/4

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓ 3B]
᭓᭟
ᬭᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄ᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬯᬸᬄᬤᬶᬮᬯᬗᬦᬕᬸᬂ᭞ᬤᬶᬓᬬᬗᬦᬾᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬳᬦᬓ᭄ᬘ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬓᭂᬮᬶᬄ᭞ᬲᬕᬾᬢ᭄ᬭᬯᬸᬄᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᬓ᭄ᬮᬧ᭄᭟᭜᭟ᬳᬤᬧᬶᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬧᬲᬶᬭᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬘ
ᬳᬶ᭞ᬭᬹᬧᬦᬾᬓᬤᬶᬲᬸᬧ᭄ᬭᬪ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬩᬓᬢ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬗᬸᬧᬤᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬶᬢᬸᬂᬧᬢᬶ᭞ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬜᬍᬫᬳᬶᬂᬧᬶᬢᬸ᭞ᬬᬾᬦᬶᬤᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬘ᭞ᬳᬧᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬜ᭄ᬚᬓᬸᬕᬶ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬘᬤᬦᬾᬫᬜ᭄ᬚᬓᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟
᭐᭟ᬦᬾᬩᬲ᭄ᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬫᬭᬶᬓᬶᬤᬾᬯᬫᬲᬸᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬢᭀᬂᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲᬶᬤᬾᬯᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᬶᬗᬮ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᭀᬮᬩᬶᬦ᭄᭞ᬫᬃᬫᬜᬶᬗᬮ᭄ᬫᬜᬸᬗ᭄ᬕᬶ᭞ᬘᬤᬗᬶᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬕᬮᬂᬓᬲᬸᬃ᭞ᬧᭂᬢᭂᬗᬾᬜᬶᬢᬂᬤᬫᬃ᭞ᬤᬶᬓ
ᬲᬸᬭᬾᬮᬶᬂᬮᬶᬂᬘᬦ᭄ᬤᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬦᬾᬫᬶᬦᬓᬤᬾᬯᬦᬶᬂᬧᬕᬸᬮᬶᬗᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬢᬦ᭄ᬕᬶᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬫᬜᭂᬮᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬦᬾᬗᬶᬭᬶᬗᬂ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬫᬭᬳᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦᬶᬲᬾᬯᬫᬭᬶ᭞ᬢ
[᭔ 4A]
ᬦ᭄ᬲᬄᬲᬋᬂᬢᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬫᬫᬋᬓᬶᬤᬪᬝᬭ᭞ᬕᬕᬫᭂᬮᬦ᭄ᬫᬗᬺᬋᬗᬶᬄ᭞ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬾᬃᬘᬮᬸᬂᬮᬦ᭄ᬲᭂᬫᬃᬧᬕᬸᬮᬶᬗᬦ᭄᭟᭜᭟ᬫᬶᬯᬄᬕᭀᬂᬲᬓᬢᬶᬳᬦ᭄᭞ᬘᬸᬫᬂᬓᬶᬭᬂᬫᬗᬺᬋᬗᬶᬄ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭞
ᬤᬦᬾᬜᭂᬓᬢᬶᬫᬭᬢᬶᬦ᭄᭞ᬧᬭᬤᬳᬗᬢᬸᬭᬂᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬸᬲᬦ᭄ᬫᬪᬓ᭄ᬢᬶᬫᬓᬶᬤᬸᬂ᭞ᬦᬸᬭᬸᬦᬂᬳᬶᬤᬪᬝᬭ᭞ᬓᭀᬘᬧᬦᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶ᭞ᬬᬫᬓᬶᬤᬸᬂᬯᬃᬕ᭄ᬕᬲᬭᬶᬦᬾᬓᬯᭂᬤᬮ᭄᭟᭜᭟ᬲᬋᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬲᬾᬯᬫ᭄ᬩᬭ
᭞ᬢᬦᬶᬯᬂᬳᬶᬲᬾᬯᬫ᭄ᬩᬭᬶ᭞ᬫᬓᬶᬤᬸᬂᬯᬸᬢ᭄ᬦᬸᬯᬸᬢᬂ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬫᬭᬢᬶᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬾᬫᬗᬺᬋᬗᬶᬄ᭞ᬍᬂᬍᬂᬲᬦ᭄ᬢᭂᬃᬫᬦᬶᬲ᭄ᬜᬸᬜᬸᬃ᭞ᬫᬭᬶᬦ᭄ᬕᭂᬦ᭄ᬤᬾᬃᬢᬢᬗᬶᬲᬦ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬫᬗᭀᬮᬲᬂᬳᬢᬶ᭞ᬬᬢᬗ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄᭞
ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬫᬶᬋᬗᬂ᭟᭜᭟ᬩᬦ᭄ᬲ᭄ᬯᬭᬦᬾᬍᬂᬍᬂᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬫᬥᬸᬫᬯᭀᬃᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬫᬶᬋᬗᬂ᭞ᬫᬦᭂᬲᭂᬓ᭄ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬩᬮᬶᬄ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬢᬾᬚᬦᬾᬗᭂᬦ᭄ᬤᬶᬄ᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬓᬤᬸᬮᬸ᭞ᬤᬤᬶ