Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑᭟
ᬯᬕᬢᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬩ᭄ᬬᬂᬳᬧᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄ᬤᬦᬾᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬲᭂᬤᭂᬓ᭄ᬤᬦᬾᬦᬢᬲ᭄ᬯᬬᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬜᬮᬶᬫᬸᬭᬂᬳᬢᬶ᭞ᬢᬸᬳᬸᬮᬸᬯᬸᬂ᭞ᬫᬧᬶᬦ᭄ᬤᬥᬥᬭᬷᬲᬸᬧ᭄ᬭᬪ᭟
᭐᭟ᬳᬦᬸᬮᬶᬄᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬲᭂᬫᬸᬕᬶᬧᬶᬄ᭞ᬭᬯᬸᬄᬲᬚᬓᭀᬳᬶᬩ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬭᬭᬶᬲ᭄ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬲᭂᬫᬸᬓᭂᬜᬶᬂ᭞ᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬭᬭᬶᬲᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬦᬶᬓᬶᬧᬫᬍ᭠
ᬲ᭄ᬩᬮᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬲᭂᬫᬸᬓᭂᬜᬸᬂ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬦᬗ᭄ᬕᬧ᭄᭟᭜᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬧᬘᬭᬶᬂᬫᬦᬄ᭞ᬦᬯᬂᬭᬸᬫ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬶᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬓᬾᬗᬸᬢᬸᬲᬶᬫᬥᬸᬓᬭ᭞ᬭᬲᬢᭂᬍᬩ᭄ᬫᬦᭂᬓᬾᬂᬳᬢᬶ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬤᬶᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲᬸᬩᬦ
ᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬕᬯᬾᬳᬧᬸᬲ᭄᭞ᬧᬫᬶᬘᬸᬓ᭄‌ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬕᬸᬬᭀᬦᬦ᭄᭞ᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬶᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬲᬳᬶᬩᬸ᭠ᬓ᭄᭞ᬲᬸᬓᬬᬦ᭄ᬗᭂᬫᬲᬶᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄ᭟᭜᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬢᬲ᭄ᬯᬶᬦᬘ᭞ᬳᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬲᭂᬤᬶᬄ᭞ᬫᬫᬶᬋᬗᬂᬫᬸᬜᬶᬦ᭄ᬧᬸ
[᭑᭒ 12A]
ᬭᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬢᭂᬓᬭᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬩᬾᬢᬾᬮ᭄ᬫᬦᬄᬮᬗᬶᬢ᭄᭞ᬲᬸᬓᬫᬺᬢᬓᬬᬸᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬧᬫᬺᬢ᭞ᬩᬸᬗᬳᬾᬢ᭄ᬯᬭᬤᬦᬦ᭄ᬤᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬓᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬫᬓᬍᬫᬄᬓᬭᬯᭀᬲᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶ
ᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭᬫᬗᬢ᭄ᬕᬢ᭄᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬤᬦᬾᬧᬺᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬓᬃᬬ᭄ᬬᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬃᬯᬶᬯᬦᬾᬓᬓᬯᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬓ᭄ᬲᬸᬧ᭄ᬭᬪᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬓᬶᬯᬢᬓᬯᬘᬳᬶᬓᬸ᭞ᬤᬸᬓᬾᬫᬗᭀᬤᬤᬶᬢᬫᬦ᭄᭞ᬫᬫᭂᬲ᭄ᬯᬂᬰᬩ᭄ᬤᬫ
ᬦᬶᬲ᭄᭞ᬗ᭄ᬕᬯᬾᬳᬧᬸᬲ᭄᭞ᬳᭂᬤᬓᬾᬗᭂᬮᭀᬂᬲᭂᬗᬶᬸᬂᬗ᭄ᬓᬾᬢ᭟᭜᭟ᬩ᭄ᬬᬂᬫᬮᬶᬄᬢᬸᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬩ᭄ᬬᬂᬓᬢᬜ᭄ᬚᬸᬂᬲᬭᬷ᭞ᬦᬶᬓᬶᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬢ᭄ᬬᬗᬾᬩᬓ᭄ᬢ᭞ᬳᬢᬸᬭᬶᬦᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶ᭞ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬲᬸᬫᬯᬸᬃᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬶ᭠
ᬫᬶᬭᬄᬭᬢᬸ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬮᬯᬸᬢ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭀᬘᬧᬦ᭄‌ᬬᬤᬶᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬓᬂᬯᬶᬦᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬓᭀᬘᬧᬦ᭄᭟᭜᭟ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬤᭀᬕᬾᬦ᭄ᬤᬶᬚᬸᬫᬄ᭞ᬤᬦᬾᬗᬶᬚᭂᬂᬧᬤᬶᬤᬶ᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬤᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬚᬸᬫᬄ᭞ᬤᬦᬾ