Cebur nuju daging

Kaca:Bali-lontar-gaguritan-sewagati-300ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐᭟
ᬧᬢ᭄ᬭᬦᬾᬮᬩᬸᬄᬓᬩᬘᬶᬘᬦ᭄᭞ᬓᬲᬲᬃᬤᬶᬓᬯᬄᬳᬕᬸᬂ᭞ᬬᬾᬦᬶᬤᬾᬯᬤᬸᬭᬸᬲᬶᬘ᭞ᬫᬗ᭄ᬮᬸᬓ᭠ᬢ᭄ᬢᬦ᭄ᬯᬗ᭄ᬤᬾᬫᬵᬢᬶ᭞ᬩᬳᬦ᭄ᬩᬘᬶᬦ᭄ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬫᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭟᭜᭟ᬓᬘᬶᬭᬾᬦᬶᬭᬵᬢ᭄ᬦᬲ᭄ᬫᬭ᭞ᬢᬢᬲ᭄ᬯᬶᬦᬘ
ᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬶᬓᭂᬢᬸᬢ᭄ᬫᬦᬦ᭄ᬤᬂᬮᬭ᭞ᬲᭂᬫᬸᬓᬗᭂᬦ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬫᬫᬶᬋᬗᬂᬮᬶᬗᬶᬂᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬫᬗᭀᬮᬲᬂᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬪᬷᬫᬦ᭄ᬬᬸᬦᬾᬓᬘᬭᬶᬢ᭞ᬫᬫ᭄ᬭᬶᬄᬤ᭄ᬬᬄᬲᬶᬢᬶᬲᬸᬦᬭᬷ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬲᬸᬭᬸᬤ᭄᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬢᬓᬾ
ᬦᬶᬦ᭄ᬧᭂᬚᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬾᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢ᭄ᬯᬭᬩᬸᬗ᭄ᬳᬫ᭄ᬮᬄ᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬵᬗ᭄ᬕᬾᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸᬓᬫᬗᬸᬭᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬧᬥᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬤᬫᬦᬲᬓ᭄ᬧ᭠
ᬲ᭄ᬧᬲᬦ᭄᭞ᬦᬲᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬳᬶᬲᬾᬢᬶᬦ᭄ᬤᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬮᬓᬸᬄ᭞ᬤᬶᬦᬶᬳᬤᬩᬸᬗ᭄ᬳᬫ᭄ᬕᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬳᬮᭀᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬳᬶᬫᬶᬭᬄᬫᬮᬶᬄ᭞ᬤᬸᬭᬸᬲᬂᬳᬶᬘᬦᬾᬤᬾᬯ᭞ᬜᬫᬾᬕᬯᭀᬂᬓᬲᬶᬲᬶ᭞
[᭑᭑ 11A]
ᬓᬤ᭄ᬬᬗ᭄ᬕᬦᬶᬂᬓᬬᬸᬮᬶᬕᬶᬃ᭞ᬓᬮᬶᬮᬶᬢᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬕᬥᬸᬂ᭞ᬬᬦ᭄ᬢᬦᬶᬤᬾᬯᬗ᭄ᬭᬫᬶᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬲᭂᬢᬸᬄᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄ᬮᬶᬕᬶᬃ᭞ᬳᬫᬄᬳᬜ᭄ᬘ᭄ᬭᬸᬓ᭄᭞ᬩᬺᬓᬾᬳᬫᬄᬲᬸᬩᬢᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬳᬗᬸᬘ᭠
ᬳᬶᬸᬂᬧ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬩ᭄ᬬᬂᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬭᬶᬗᬮᬧ᭄ᬩᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬸᬭᬸᬧᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶ᭠ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬦᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬥᬓ᭄ᬲᬶᬦᬸᬭᬵᬢ᭄ᬦᬯᬂᬭᬹᬫ᭄᭞ᬤᬸᬓᬾᬗᬸᬢᬸᬲᬶᬫᬥᬸᬓᬭ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬤᬶᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞
ᬲᬸᬓᬮᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄ᬫᬭᬶᬂᬧᬬᬸᬤᬦ᭄᭟᭜᭟ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬯᬸᬲᬦ᭄ᬫᬜᬸᬭᬵᬢ᭄᭞ᬳᬶᬗᬸᬮᬢ᭄ᬩᬦ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬶᬃᬯᬶᬮᬶᬲ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬤᬦᬾᬫᬗᬢᬸᬭᬂ᭞ᬦᬶᬓᬶᬩ᭄ᬬᬂᬩᬓ᭄ᬢᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬧᬸᬭᬸᬧ᭄ᬲᭂᬓᬭᬾᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬳᬶᬭ
ᬗ᭄ᬤᬦᬗ᭄ᬕᬧᬶᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾᬯᬕᬢᬶᬜᭂᬓᬭᬂ᭞ᬧᬸᬥᬓᬾᬮᬯᬵᬦ᭄ᬕᬫ᭄ᬩᬶᬃ᭞ᬲᭂᬓᬭᬭᬹᬫ᭄᭞ᬤᬶᬧᬸᬲᬸᬗᬾᬓᬘ᭄ᬮᭂᬓᬂ᭟᭜᭟ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬤᬳᬮᭀᬦᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬩ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬳᬶᬲᬾ