Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/50

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭙ 49B]
᭔᭙
ᬭᬦ᭄ᬢᬳᬶᬭᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭟ᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬪᬸᬧᬢᬶᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬯᭀᬃᬩᬭᬶᬲᬗᬚᬶ᭞ᬳᬫᬶᬲᬄᬧᬗ᭄ᬓᬾᬦᬦ᭄ᬮ᭄ᬬ᭞ᬜ᭄ᬮᬓᬶᬧᬓᬸᬯᭀᬦᬶᬓᬶ᭞ᬚᭃᬂᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦᬫᬓᬸᬯᭀᬦᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭟ᬯᬦ᭄ᬢᬭ
ᬮᬓᭀᬲᬩᭂᬤᬸᬩ᭄‌᭞ᬲᬓᬶᬂᬧᬓᬸᬯᭀᬜ᭄ᬚᭂᬂᬦᬪᬶ᭞ᬭᬸᬫᬓᭂᬢ᭄ᬓᬤ᭄ᬬᬦᬵᬕᬭ᭞ᬭᬶᬦᬵᬕᬭᬦ᭄ᬬᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬧᬶᬦ᭄ᬤᬮᬶᬃᬤᬍᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬓᬸᬦᭂᬂᬓᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦᬫᬶᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭟ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬓᬚᭃᬂᬭᬲᬸᬮ᭄᭞ᬲᬶᬦᬶᬯᬾᬂᬲ
ᬳᬩᬢ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬳᬩᬸᬩᬓᬃᬳᬸᬫᬃᬳᬸᬲ᭄ᬫᬦ᭄᭞ᬩᬕᬾᬦ᭄ᬤᬮᬶᬳᬦᬾᬗᬵᬃᬱᬶ᭞ᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬱᬫᬶᬚᭃᬂᬦᬪᬶ᭟ᬚᬯᬢ᭄ᬘᬮᬾᬓᬸᬫ᭄ᬲᬮᬫ᭄ᬫᬸ᭞ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄᭞ᬬᬢᬸᬳᬦ᭄ᬦ
ᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬦᬶᬧᬸᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬳᬶᬫᬗ᭄ᬓᬾᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬶᬬᭀᬲ᭄ᬲᬓᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭟ᬚᬶᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬯᭀᬂᬭᭀᬂᬯ᭄ᬮᬲᬾᬯᬸ᭞ᬢᬸᬳᬦᬦᬸᬤᬸᬳᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬂᬲᬳᬩᬢ᭄ᬢᬸᬳᬦ᭄᭞ᬳᬸᬫᬃᬢᬸᬯᬶᬦ᭄ᬩᬶ
[᭕᭐ 50A]
ᬩᬲᬄᬢᬶᬕᬦᬾᬦ᭄ᬤᬯᬸᬳᬶ᭞ᬧᬬᭀᬳᬧᬳᬶᬗᬦ᭄ᬢᬶᬬ᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬢᬶᬦᭂᬫ᭄ᬩᬗᬦᬶᬢᬶᬃ᭟ᬩᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬫᬶᬯᬄᬳᬢᬫ᭄ᬩᬸᬃ᭞ᬕᭀᬂᬩᬾᬭᬶᬩᬭᬸᬂᬮᬦ᭄ᬲᬸᬮᬶᬂ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬪᬸᬱᬡ᭞ᬧᬥᬗᬕᭂᬫᬶᬂᬗᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭞ᬧ
ᬦ᭄ᬫᬸᬃᬳᬢ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬤᬶᬬ᭞ᬢᬸᬭᬗ᭄ᬕᬘᬸᬫᬯᭀᬲ᭄ᬳᬃᬱᬶ᭟ᬢᬶᬦᬶᬢᬶᬄᬓᬸᬤᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭟ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬳᬰ᭄ᬭᬸᬤᬾᬦ᭄ᬬᬗᭂᬮᬶᬂ᭞ᬧᬦ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬲᬶᬭᬓᬭᬶᬬ᭞ᬳᬢᬸᬗ᭄ᬕᬸᬧᬓᬸᬯᭀᬦ᭄ᬫᬫᬶ᭞ᬳᬚᬳᬗ᭄ᬮᬶᬭᬓᬾᬯ᭄ᬓᬲ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬫᬸᬃᬢᬢ᭄ᬳᬶᬓ
ᬯᭀᬢ᭄ᬲᬭᬶ᭟ᬲᬓ᭄ᬱᬡᬩᬸᬩᬃᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬮᬸᬫᬫ᭄ᬧᬳᬦᬾᬂᬳᬶᬗᬃᬱᬶ᭞ᬕᬶᬦᬋᬩᭂᬕ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮ᭞ᬩᬲᬄᬢᬶᬕᬳᬦᬾᬂᬯᬸᬭᬶ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬲᬩᬮᬦᬶᬭ᭞ᬲᬸᬭᬓᬄᬢᬦ᭄ᬧᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄᭟ᬯ᭄ᬯᭀᬂᬓᬧᬲᬋᬳ
ᬦ᭄ᬤᬸᬮᬸ᭞ᬯᬤ᭄ᬬᬳᬭᬩ᭄ᬫᬶᬬᭀᬲ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬮᬚᬸᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬂᬢᭂᬗᭂᬭᬦ᭄᭞ᬯᬳᬸᬢᬭᬦ᭄ᬭᬶᬬᬦᬧᬢᬶᬄ᭞ᬫᬸᬦ᭄ᬢᬧ᭄ᬯᬤ᭄ᬬᬦᬾᬩᬮᬩᬃ᭞ᬮᬶᬲᬫᬸᬤ᭄ᬭᬢᬦ᭄ᬧᬢ᭄ᬧᬶ᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬢᬶᬦᬢᬩᬭᬶᬲ᭄ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬲᬭᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄