Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/49

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭘ 48B]
᭔᭘
ᬍᬫ᭄ᬲᬤᬬᬦ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬲᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬾ᭞ᬲᬫᬓᭀᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬓ᭞ᬕᬕᬫᬦᬶᬗᬬᬸᬥ᭞ᬩᬭᬶᬲ᭄ᬢᬢᬶᬦᬶᬧ᭄ᬭᬚᬕᬸᬂ᭞ᬲᬯᬯᬶᬓ᭄ᬭᬲᬲᬂᬦᬵᬣ᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬰ᭄ᬭᬷᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬳᬾᬄᬧᬢᬶᬄᬲᬶᬭᬧᬢᬓ᭞ᬭᭀᬯᬂᬯ᭄ᬮᬬᬶ
ᬬᬸᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬾ᭞ᬳᬫ᭄ᬧᬶᬗᬦᬕᬭᬯᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬓᬮᬯᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬫᬦᬶᬭ᭞ᬧᬥᬫᬾᬮᬸᬫᬕᬸᬢ᭄ᬧᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬫᭂᬲᬓ᭄ᬦᬫᬸᬲᬸᬳᬭᬩ᭄᭟ᬭᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬢᬶᬄᬯᭀᬢ᭄ᬲᬭᬶ᭞ᬳᬦᭂᬫ᭄ᬩᬄᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬫᬢᬄ᭞ᬯᬾ᭞ᬭᭀᬂᬯ᭄ᬮᬲᬶᬬᬸᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬾ
᭞ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬶᬦ᭄ᬢᬃᬧᬸᬗ᭄ᬕᬯᬇᬓᬂᬢᬶᬦᬸᬤᬸᬄᬚᬕ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬲᬂᬤ᭄ᬬᬄᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢ᭄ᬮᬸ᭞ᬓᬯᬦᬾᬯᬸᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭟ᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬗᬶᬓᬂᬲᬢᬸᬗ᭄ᬕᬶᬮ᭄ᬩᬮᬵᬕᬸᬂᬳᬕᬸᬭᭀᬭᬾᬬᬸᬥ᭞ᬭᭀᬂᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬲᬯᬤ᭄ᬬᬦᬾ᭞ᬲᬫᬶᬧ᭄ᬭ
ᬯᬷᬭᬾᬂᬬᬸᬥ᭞ᬫᬢ᭄ᬢᬓᬲ᭄ᬲᬶᬓᬵᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬢ᭄ᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᬯᬂᬳᬗᬫᬹᬓ᭄ᬪᬸᬢ᭟ᬲᬂᬦᬵᬣᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬓᬾᬧᬢᬶᬄ᭞ᬳᬾᬄᬩᬸᬤᬮ᭄ᬦᬯᬤ᭄ᬬᬦᬶᬭ᭞ᬇᬓᬗᬵᬃᬱᬩᬩᬭᬶᬲᬾ᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬭᬓ᭄ᬭᬶᬬᬦᬧᬢ᭄ᬬ᭞ᬮᬾ
[᭔᭙ 49A]
ᬗ᭄ᬲᬾᬃᬲᬲᬗ᭄ᬓᬳᬶᬗᬃᬱ᭞ᬩᭂᬦ᭄ᬤᬾᬦᬾᬢᬶᬦᬩᬸᬄᬗᬸᬓᬸᬂ᭞ᬢᬫ᭄ᬩᬸᬃᬭᬫᬾᬳᬳᬸᬭᬳᬦ᭄᭟ᬯᬸᬲ᭄ᬩᬸᬮᬹᬤᬮ᭄ᬘᬸᬓᬶᬩᬭᬶᬲ᭄᭞ᬲᬫᬃᬕ᭄ᬕᬫᬃᬕ᭄ᬕᬕᬸᬫᭂᬭᬄ᭞ᬘᬶᬦᬦ᭄ᬥᬓ᭄ᬯᬳᬸᬋᬕᬦᬾ᭞ᬩᬸᬤᬮᬾᬦᬵᬣᬾᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭞
ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬦᬶᬢᬶᬄᬮᬶᬫᬦ᭄᭞ᬲᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮᬳᬗ᭄ᬮᬸᬭᬕ᭄᭞ᬲᬫᬶᬳᬓᬦ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬲᬤᬬ᭟᭐᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬧᬫᬶᬚᬶᬦᬦᬶ᭟᭐᭟ᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬦᬸᬯᬶᬦ᭄ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸ᭞ᬲᬯᬤ᭄ᬬᬲᬂᬭᬵᬚᬓᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬶᬦᬳᬧᭀᬦ᭄ᬤᭀᬓ
ᬦᬶᬭ᭞ᬭᬶᬦᬓᬶᬢ᭄ᬓᬤ᭄ᬬᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬢᭂᬩᬶᬳᬾᬧᬓᬸᬯᭀᬦᬶᬭ᭞ᬮᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦᬶᬓᬂᬩᬭᬶᬲ᭄᭟ᬳᬫᬸᬂᬮᬓᭀᬓᬵᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬤᬮᬸ᭞ᬓᬸᬦᭂᬂᬯᬳᬸᬰ᭄ᬭᬷᬪᬹᬧᬢᬶ᭞ᬇᬓᬂᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬲᬗ᭄ᬕ᭄ᬭᬳᬦ᭄᭞ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳᬧ᭄ᬭᬫᬾᬰ᭄ᬯᬭᬷ᭞ᬮ
ᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭᬲᬂᬭᬢ᭄ᬦ᭞ᬢᬸᬯᬶᬧᬯ᭄ᬯᭀᬗᬦ᭄ᬮᬜ᭄ᬘᬾᬢᬶ᭟ᬬᬢᬳᬫᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭞ᬩᬸᬩᬃᬲᬕᬸᬂᬧ᭄ᬭᬤᬶᬧᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫᭂᬗ᭄ᬕᬸᬂᬪᬸᬧᬢᬶᬕ᭞ᬮᬚᭂᬂᬳᬢᭂᬗ᭄ᬭᬦᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩᬸᬤᬮᬾᬲᬓᬶᬂᬦᬵᬕᬭ᭞ᬧ