Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬫᬭᬶᬂᬩᬗᬯᬦ᭄ᬓᬂᬓ᭄ᬭᬶᬂ᭞ᬳᬦᬦ᭄ᬤᬳ᭄ᬬᬂᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬳᬜᬸᬚᬸᬂᬳᬲ᭄ᬢᬦᬾ᭞ᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬓᬂᬓᬮᬶᬄᬰᬾᬮ᭞ᬳᬶᬬᬢᬮᬄᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬳᬫ᭄ᬩ᭞ᬳᬶᬓᬗᬕᬸᬂᬫᬳᬵᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬫᬸᬕᬶᬢᬸᬳᬦ᭄ᬯᭂᬤᬓ᭄ᬓᭂᬦ᭟ᬓᬂᬯᭀᬂᬬᬫᬶᬚᬶᬮᬶᬬᬯᬭᬶᬂ᭞ᬲ
ᬓᬶᬂᬓᭀᬩ᭄ᬭᬢ᭄ᬧᬗᬾᬭᬦ᭄᭞ᬩᬗᬯᬦ᭄ᬓᭂᬩᭂᬓ᭄ᬩᬜᬸᬦᬾ᭞ᬳᬦᬶᬂᬳᬮᬾᬭᬳ᭄ᬮᬾᬭᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᭂᬄᬤᬵᬢᬶᬮᬶᬦᬶᬭ᭞ᬲᬫᬶᬲᬸᬓᬸᬭᬶᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭟ᬳᬦᬓᬗᬲᬶᬭᬦᬹᬫ᭄ᬦᬸᬮᬶ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬰᬸᬘᬶᬓᬂᬢ᭄ᬧᬶ
ᬦ᭄ᬬ᭞ᬓᬂᬧᬭᬯᬦᬸᬤ᭄ᬬᬓᬩᬾᬄ᭞ᬮᬾᬭᬾᬳᬮᬶᬢᬮᬸᬮᬸᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬓᬗᬤᬸᬲ᭄ᬲᬶᬩ᭄ᬬᬗᬶᬭ᭞ᬇᬓᬂᬧ᭄ᬭᬲᬫᬶᬢᬸᬜ᭄ᬚᭂᬕᬸᬃ᭞ᬩ᭄ᬬᬗᬾᬳᬕᬶᬭᬧ᭄ᬕᬶᬭᬧ᭄᭟ᬫᬲ᭄ᬩᭀᬓᬶᬲᬼᬫ᭄ᬯᬭᬶ᭞ᬓᬂᬲᬯ᭄ᬦᬾᬄᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬢᬂᬢᭀᬬ᭞ᬳᭀᬯᬭᬳᭀᬭᬚᬸᬭᬶ
ᬢ᭄ᬲᬤᬬ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬓᬂᬫᬸᬮ᭄ᬬ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬹᬫ᭄᭞ᬓᬩᬾᬄᬧᬥᬘᬶᬘᬶᬧᬦ᭟ᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬶᬬᭀᬄᬯᭀᬯᬵᬳᬦ᭄ᬲᬫᬶ᭞ᬮᬚᭂᬂᬲᬫ᭄ᬬᬗᬮᬧ᭄ᬫᬗ᭄ᬓ᭄ᬬ᭞ᬲᬋᬂᬮᬦ᭄ᬯᬤᬶᬲ᭄ᬩᬮᬓ᭄ᬯᬾᬄ᭞ᬧ᭄ᬭᬲᬫᬳᬋᬋᬩᬸᬢᬦ᭄᭞ᬤᬸᬧᬶᬧ
[᭒᭒ 22A]
ᬥᬧᬶᬦᬗᬦᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬕᬶᬃᬧᬢᬶᬢ᭄ᬭᬗᭀᬲᬾᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬫᬢᬸᬃᬲᬤᬬ᭟ᬭᬳᭀᬲᬾᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬧᬳᬶᬢ᭄᭞ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬤᭀᬯ᭞ᬳᬦᬸᬳᬸᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦᭀᬦ᭄᭞ᬬᬳᬮ᭄ᬮᬓᬾᬂᬫᬳᬵᬫᬸᬮ᭄ᬬᬂ᭞ᬓᬂᬫᬃᬡ᭄ᬦᬲᬕᬸᬗᬶᬂᬢᬶᬢᬄ
᭞ᬭᬯᭀᬲ᭄ᬲᬾᬯᬸᬯᭀᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬸ᭞ᬓᬂᬢᬧᬢᬶᬄᬢᬸᬳᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬦ᭟ᬭᬯᭀᬲᬶᬓᬂᬍᬕᬶᬕᬸᬭᬶᬄ᭞ᬳᬩᬸᬩᬓᬃᬰᬷᬖ᭄ᬭᬥᬢᬂ᭞ᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬗᬾᬘ᭄ᬙᬭᬯᭀᬲ᭞ᬍᬕᬶᬯᬗᬶᬕᬸᬭᬶᬄᬋᬦ᭄ᬬ᭞ᬳᬩᬸᬩᬓᬃᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬲᬩᬩᬢ
ᬕᬸᬲᬸᬄ᭞ᬲᬶᬭᬧᬥᬳᬫᬸᬤᬸᬢ᭟ᬲᬕᬸᬗᬾᬯ᭄ᬦᬾᬄᬳᬾᬲᭂᬫᬶ᭞ᬲᬤᬬᬳᬗᬫ᭄ᬩᬶᬮ᭄ᬲᬤᬬ᭞ᬳᬧᬤᬾᬦᬾᬭᬭᬾᬭᬭᬾ᭞ᬮᬚᭂᬗᬗᬸᬦ᭄ᬤᬸᬄᬯᭀᬄᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬫᬶᬮᬶᬄᬲᬸᬲᬸᬓᬦᬶᬭ᭞ᬳᬦᬸᬮ᭄ᬬᬪᬶᬦᬹᬓ᭄ᬢᬶᬕᬸᬧᬸᬄ᭞ᬭᬲ
ᬗᬾᬓᬮᬗ᭄ᬓᬸᬗᬶᬘ᭄ᬙ᭟ᬋᬡᬄᬍᬕᬶᬕᬸᬭᬶᬤᬸᬭᬶ᭞ᬲᬕᬸᬗᬾᬯ᭄ᬯᭀᬂᬲᬸᬓᬲᬤ᭄ᬬ᭞ᬢᬢᬫᬗᬼᬕᬶᬄᬯᬶᬦᬶᬭᬯᭀᬲ᭄᭞ᬚᭂᬂᬦᬪᬶᬳᬲᬲᬾᬩ᭞ᬤᬾᬦᬾᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬫᬕᬮᬲᬳᬩᬢᬬᬸᬦ᭄᭞ᬩᬸᬩᬓᬃᬳᬮᬶᬫ᭄ᬯᬳᬸᬫᬃ᭟