Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/23

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑
ᬳᬸᬲ᭄ᬫᬦ᭄ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬦᬾᬗᬵᬃᬱᬶ᭞ᬓᬢᬄᬮᬫᬸᬦ᭄ᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬦᬦ᭄᭞ᬓᬂᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬮᭀᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬥᬢᭂᬗᬾᬧᬭᬲᬳᬩᬢ᭄᭞ᬧᬥᬢᬧ᭄ᬭᬬᭀᬕᬦᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬓᬂᬤᬤᬶᬧᬧᬸᬘᬸᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬧᬄ᭟ᬲᬃᬢᬦᭀᬓᬂᬬᬸᬯ
ᬲᬸᬦᬶᬂ᭞ᬬᬓᬂᬦᬵᬕᬭᬲᬗ᭄ᬳᬭ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬸᬮ᭄ᬬᬳᬕᬾ᭞ᬫᬋᬓᬗᬤ᭄ᬓᬶᬗᬵᬃᬱᬶ᭞ᬓᬸᬮᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬲᬕᬄ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲᬘᬸᬘᬸᬓᬶᬮᬓᬸ᭞ᬲᬃᬣᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬱᬯᬤ᭄ᬬᬩᬮ᭟ᬲᬗ᭄ᬳᬭᬳᬶᬓᬂᬦᬵᬕᬭᬷ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬳᬮᭀᬦ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞
ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬕᬄᬯᬓᬾᬦᬾ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬦᬸᬮ᭄ᬬᬍᬕᬄ᭞ᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬫᬮᬶᬳᬦᬧ᭄ᬤ᭞ᬫᬓ᭄ᬱᬶᬄᬩᭀᬘᬄᬲᬶᬭᬓᬸᬮᬸᬧ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬯ᭄ᬭᬸᬄᬧ᭄ᬭᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬬᬸᬥ᭟ᬬᬢᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬫ᭄ᬭᬶᬚᬤᬶᬳᬸᬮᬸᬓ᭄ᬫᬮᬫ᭄᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬚᬶᬦᬯ
ᬩ᭄ᬲᬮᬫᬾ᭞ᬗᬮᬾᬓᬸᬫ᭄ᬲᬮᬫ᭄ᬢᬲᬦᬓ᭄᭞ᬚᬩᬭᬳᬶᬮ᭄ᬫᬮᬶᬄᬍᬘᬧ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬮᬓᭂᬦᬶᬭᬳ᭄ᬬᬗᬕᬸᬂ᭞ᬧ᭄ᬭᬓᬯᬶᬲ᭄ᬦᬵᬕ᭄ᬭᬷᬲᬗ᭄ᬳᬵᬭ᭟ᬩᭀᬦ᭄ᬢᭂᬦᬶᬓᬂᬜᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶ᭞ᬫᬸᬂᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬓᬂᬗ᭄ᬭᬫ᭄ᬧᬸᬂᬦ᭞ᬇᬓᬂᬧᬶᬦᬲ᭄ᬢᬶᬳ᭄ᬬᬂᬫᬦᭀ
[᭒᭒ 22A]
ᬦ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬢᬢᬸᬳᬦ᭄ᬧ᭄ᬭᬶᬗᬦ᭄᭞ᬳᬸᬮᬸᬩᬮᬂᬓᬦ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬬ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬶᬓᬂᬢᬹᬢ᭄ᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃ᭞ᬳᬓᬶᬢᬶᬳᬶᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭ᭟ᬯᭀᬦ᭄ᬤᬾᬦᬾᬮᬧᬲᬶᬚᬶ᭞ᬗ᭄ᬭᬾᬄᬦᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢ᭄ᬲᬦᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬩᬂᬓᬮᬧᬓᬾᬫᬯᭀᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬯᬦᬸᬤ᭄ᬬᬓᬯ
ᬓ᭄ᬦᬫ᭄ᬩᬂ᭞ᬤᬤᭀᬰ᭄ᬘᬸᬘᬸᬓᬶᬮᬫ᭄ᬧᬄ᭞ᬲᬾᬦᬧᬢᬶᬄᬦᬲᬫᬗᬸᬦ᭄᭞ᬩᬲᬳᬾᬓᬮᬧᬢᬶᬕ᭟ᬓᬸᬜ᭄ᬘᬭᬧ᭄ᬭᬚᬸᬭᬶᬢᬼᬯᬶᬄ᭞ᬲᬫᬶᬳᬦ᭄ᬤᬾᬮᬶᬢᬶᬕ᭄ᬦᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬓᬂᬚᭃᬂᬦᬪᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬮᭀᬦ᭄᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬧᬜᬸᬯᬸᬦᬶᬭ᭞ᬤᬤᬶᬲᬸᬲᬸᬓᬶ
ᬬᬸᬥ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬮᬷᬮᬦᬶᬲᬶᬭᬾᬓᬸ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬧᬭᬾᬦ᭄ᬢᬄᬫᬦᬶᬭ᭟ᬧᬫᬶᬢᬶᬳᬶᬩᬸᬦᬶᬭᬾᬓᬶ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦ᭄ᬰᬷᬖ᭄ᬭᬵᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬲᬓᬶᬗᬬᬸᬦᬦ᭄ᬮᬾᬗ᭄ᬲᬾᬃ᭞ᬲᬓᬶᬗᬵᬃᬱᬚᭃᬂᬫᬸᬱ᭄ᬝᬧ᭞ᬳᬃᬱᬳᬦᬹᬢᬶᬭᬾᬡ᭞ᬳᬦᬾᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬲᬫ
ᬗᬸᬦ᭄᭞ᬫᬘᬦ᭄ᬗᭂᬮᬶᬄᬮᬫ᭄ᬧᬳᬶᬭ᭟ᬇᬓᬗᬶᬩᬸᬢᬦ᭄ᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬶᬦ᭄᭞ᬤᬸᬫᬢᭂᬗᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦᬶᬭ᭞ᬮᬶᬃᬕᬸᬦᬸᬂᬲᬭᬶᬯᬃᬡ᭄ᬦᬦᬾ᭞ᬳᬗ᭄ᬭᬲᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬳᬦᬫ᭄ᬧᬦᬶᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳ᭞ᬳᬶᬩᬸᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬲᬫᬗᬸᬦᬗᬵᬭᬲ᭄᭞ᬧ