Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/85

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘᭔ 84B]
᭘᭔
ᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬦᬄᬓᭂᬫᬲᬸᬩᬓ᭄ᬓᬚᬩ᭞ᬳᬢᬸᬭᬶᬦᬶᬓᬓᬧᬢᬶᬄ᭞ᬳᬢᬸᬭᬂᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬢᭂᬓ᭞ᬳᬸᬢᬸᬲᬦᬾᬤᭂ
ᬧᬂᬫᬸᬮ᭞ᬳᬶᬲᬸᬩᬸᬓ᭄ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬓᬚᬩ᭞ᬫᬗᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬕᬕᭂᬮᬶᬲᬦ᭄᭟ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬚᬕᬶᬫᭂᬤᬮ᭄᭞ᬳᬶᬲᬸᬩᬸᬓ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ
᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬳᬢᬸᬃᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬭᬯᬸᬄ᭞ᬭᬢᬸᬦ᭄ᬤᬶᬓᬬᬂᬕᭂᬮᬶᬲᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬓᬧᬸᬭᬶ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓᬶᬤᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭟ᬯᬾ
ᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬚᬗ᭄ᬕᬮ᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬤᭂᬫᬂᬭᬯᬸᬄᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦᬾᬲᭀᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬳᬸᬫᬢᬸᬃ᭞ᬳᬶᬤᭂᬫᬂᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬘᬶ
[᭘᭕ 85A]
ᬗᬓ᭄᭞ᬓᬧᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬤᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬸᬗ᭄ᬕᬄᬭᬶᬂᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬫ᭄ᬯᬂᬳᬶᬤᭂᬫᬂ᭞ᬲᬳᬲᭂ
ᬫ᭄ᬩᬄᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬢᬸᬃ᭞ᬥᬸᬄᬤᬾᬯᬭᬢᬸᬪᬝᬵᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬸᬧᬢᬶ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬶᬚᬶᬮᬂᬯᬘᬦ᭟ᬦᬄᬮᬯᬸᬢᬂᬧᬥᬦᭂᬕᬓ᭄᭞ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬲᬥ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᭂ
ᬫᬗᬾᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬧᬳᬤᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬤᭂᬫᬂᬳᬮᭀᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃ᭞ᬭᬵᬓᬦ᭄ᬤᬾᬯᬰ᭄ᬭᬶᬦᬭᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬗᬸᬢᬸᬲ᭄ᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬫᬗᬢᬸᬭᬂᬢᬫ᭄ᬧ
ᬓ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶᬧᬢᬶᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬦᬗ᭄ᬕᬧ᭄᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬢᬸᬭᬂᬲᬂᬳᬚᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬧᬯᭀᬲ᭄᭞ᬲᬮᬶᬗᬶᬂᬲᬸᬭᬢᬾᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬲᬂᬧ᭄ᬭ